XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 0 8
Giải Bảy
G.7
285 1 3 7
Giải Sáu
G.6
7284 0333 1036 2 9
Giải Năm
G.5
2800 3 3 3 6 8
Giải Tư
G.4
88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773
4
5
1 8
4
Giải Ba
G.3
12229 27113 6  
Giải Nhì
G.2
44133 7 3
Giải Nhất
G.1
92648 8 2 4 5 9
Giải ĐB
ĐB
097317 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 3 7
2 9
3 3 3 6 8
4 1 8
5 4
6  
7 3
8 2 4 5 9
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 3
Giải Bảy
G.7
914 1 0 4 7
Giải Sáu
G.6
2863 2648 5929 2 6 8 9
Giải Năm
G.5
2526 3 7 9
Giải Tư
G.4
07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303
4
5
6 8
1
Giải Ba
G.3
21794 86617 6 3
Giải Nhì
G.2
74110 7 0
Giải Nhất
G.1
15828 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
346270 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 4 7
2 6 8 9
3 7 9
4 6 8
5 1
6 3
7 0
8 3 5
9 4

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 0 9
Giải Bảy
G.7
886 1 6 9
Giải Sáu
G.6
5600 2373 6080 2  
Giải Năm
G.5
5316 3 6
Giải Tư
G.4
94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509
4
5
5 5 5
3 9 9
Giải Ba
G.3
46076 44087 6  
Giải Nhì
G.2
98236 7 3 6
Giải Nhất
G.1
44753 8 0 3 6 7
Giải ĐB
ĐB
707383 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 6 9
2  
3 6
4 5 5 5
5 3 9 9
6  
7 3 6
8 0 3 6 7
9  

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 2
Giải Bảy
G.7
430 1 7
Giải Sáu
G.6
6830 7643 4492 2 3
Giải Năm
G.5
8182 3 0 0 1 5 8
Giải Tư
G.4
89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092
4
5
3
0
Giải Ba
G.3
62963 23835 6 3
Giải Nhì
G.2
09472 7 2
Giải Nhất
G.1
81002 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
714799 9 2 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 7
2 3
3 0 0 1 5 8
4 3
5 0
6 3
7 2
8 2 5
9 2 2 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 1 7
Giải Bảy
G.7
972 1 0 4 6 8 9
Giải Sáu
G.6
0722 4314 2210 2 2
Giải Năm
G.5
0655 3 4 4 8
Giải Tư
G.4
25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445
4
5
5 9
5 5
Giải Ba
G.3
52193 56949 6  
Giải Nhì
G.2
06518 7 2
Giải Nhất
G.1
48834 8  
Giải ĐB
ĐB
889134 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 0 4 6 8 9
2 2
3 4 4 8
4 5 9
5 5 5
6  
7 2
8  
9 3

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 2 8
Giải Bảy
G.7
180 1 1 6 9
Giải Sáu
G.6
4911 8186 0819 2 0 6
Giải Năm
G.5
9920 3 0
Giải Tư
G.4
51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
80816 35586 6 4 5
Giải Nhì
G.2
00602 7 5 7
Giải Nhất
G.1
82164 8 0 6 6
Giải ĐB
ĐB
751877 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 1 6 9
2 0 6
3 0
4  
5 4
6 4 5
7 5 7
8 0 6 6
9 4

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 1 5 5 9
Giải Bảy
G.7
805 1 3
Giải Sáu
G.6
3836 6913 0605 2 0
Giải Năm
G.5
4720 3 6 6
Giải Tư
G.4
22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836
4
5
3 5 6 6
8
Giải Ba
G.3
96401 18809 6 2 6
Giải Nhì
G.2
27266 7  
Giải Nhất
G.1
09580 8 0 0
Giải ĐB
ĐB
962043 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 5 9
1 3
2 0
3 6 6
4 3 5 6 6
5 8
6 2 6
7  
8 0 0
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 0 6 7
Giải Bảy
G.7
415 1 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
6363 5800 1311 2  
Giải Năm
G.5
6307 3  
Giải Tư
G.4
87612 22055 67563 00211 44042 22160 86249
4
5
2 9
5
Giải Ba
G.3
96091 54986 6 0 3 3
Giải Nhì
G.2
55306 7  
Giải Nhất
G.1
95782 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
242193 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 7
1 1 1 2 5
2  
3  
4 2 9
5 5
6 0 3 3
7  
8 2 6
9 1 3

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0  
Giải Bảy
G.7
239 1 1 6
Giải Sáu
G.6
8889 1266 4364 2 7
Giải Năm
G.5
7791 3 1 7 8 9
Giải Tư
G.4
96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553
4
5
 
3 7
Giải Ba
G.3
75671 24438 6 4 6
Giải Nhì
G.2
30257 7 1 8
Giải Nhất
G.1
42478 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
044031 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6
2 7
3 1 7 8 9
4  
5 3 7
6 4 6
7 1 8
8 2 9
9 1 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
134 1 1 8
Giải Sáu
G.6
1318 1899 4528 2 0 0 4 8
Giải Năm
G.5
9420 3 4 9 9
Giải Tư
G.4
30859 63083 27211 73379 13440 63320 56824
4
5
0
2 9
Giải Ba
G.3
80639 65062 6 2
Giải Nhì
G.2
82039 7 9
Giải Nhất
G.1
60794 8 3
Giải ĐB
ĐB
113652 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 8
2 0 0 4 8
3 4 9 9
4 0
5 2 9
6 2
7 9
8 3
9 4 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 5 8
Giải Bảy
G.7
388 1 6
Giải Sáu
G.6
0732 4774 4508 2 1 9
Giải Năm
G.5
4130 3 0 2 2 6
Giải Tư
G.4
00172 95755 97878 10021 76116 76905 24274
4
5
0
5
Giải Ba
G.3
76040 97036 6  
Giải Nhì
G.2
35432 7 2 4 4 8
Giải Nhất
G.1
14088 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
246429 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 6
2 1 9
3 0 2 2 6
4 0
5 5
6  
7 2 4 4 8
8 8 8
9  

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 6
Giải Bảy
G.7
358 1 2
Giải Sáu
G.6
3512 2089 8498 2 7 9
Giải Năm
G.5
2029 3 0 4 4
Giải Tư
G.4
65177 14534 73283 59006 20995 13793 24049
4
5
2 9
8
Giải Ba
G.3
56667 51827 6 7
Giải Nhì
G.2
96030 7 7
Giải Nhất
G.1
75042 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
341134 9 3 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2
2 7 9
3 0 4 4
4 2 9
5 8
6 7
7 7
8 3 9
9 3 5 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 1
Giải Bảy
G.7
227 1 1 3
Giải Sáu
G.6
4101 0981 1641 2 3 7
Giải Năm
G.5
9713 3 0
Giải Tư
G.4
38559 17368 88576 33259 50389 93011 08850
4
5
1
0 8 9 9
Giải Ba
G.3
63230 36570 6 6 8
Giải Nhì
G.2
91966 7 0 6
Giải Nhất
G.1
13023 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
485958 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 3
2 3 7
3 0
4 1
5 0 8 9 9
6 6 8
7 0 6
8 1 9
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 6 7
Giải Bảy
G.7
652 1 7 9
Giải Sáu
G.6
6162 0196 3381 2  
Giải Năm
G.5
5239 3 2 5 9
Giải Tư
G.4
78049 32188 18072 70206 14707 87432 22471
4
5
9 9
2 2
Giải Ba
G.3
09352 55219 6 2
Giải Nhì
G.2
22449 7 1 2
Giải Nhất
G.1
96717 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
131735 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 7 9
2  
3 2 5 9
4 9 9
5 2 2
6 2
7 1 2
8 1 8
9 6