XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 2 6
Giải Bảy
G.7
679 1 3
Giải Sáu
G.6
0840 3472 2133 2 2
Giải Năm
G.5
9591 3 3 4
Giải Tư
G.4
35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695
4
5
0 0 5
6
Giải Ba
G.3
19295 19656 6 2
Giải Nhì
G.2
37645 7 2 9
Giải Nhất
G.1
42002 8  
Giải ĐB
ĐB
181440 9 1 3 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 3
2 2
3 3 4
4 0 0 5
5 6
6 2
7 2 9
8  
9 1 3 5 5

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0
Giải Bảy
G.7
239 1  
Giải Sáu
G.6
1065 0600 6539 2 0 3 5
Giải Năm
G.5
1223 3 6 8 9 9
Giải Tư
G.4
32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490
4
5
0 3
 
Giải Ba
G.3
51340 66743 6 0 5 5
Giải Nhì
G.2
47571 7 1 7
Giải Nhất
G.1
12189 8 9
Giải ĐB
ĐB
896120 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 0 3 5
3 6 8 9 9
4 0 3
5  
6 0 5 5
7 1 7
8 9
9 0

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 0 1 5 6 8
Giải Bảy
G.7
488 1  
Giải Sáu
G.6
5898 3101 9550 2 6 7
Giải Năm
G.5
1427 3  
Giải Tư
G.4
91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208
4
5
 
0 1
Giải Ba
G.3
57126 06197 6 7 8
Giải Nhì
G.2
37351 7  
Giải Nhất
G.1
66306 8 8
Giải ĐB
ĐB
714605 9 1 2 3 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 5 6 8
1  
2 6 7
3  
4  
5 0 1
6 7 8
7  
8 8
9 1 2 3 7 8

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
368 1 0
Giải Sáu
G.6
8569 2135 9567 2 5 7 7
Giải Năm
G.5
7878 3 5 8
Giải Tư
G.4
59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
50738 93375 6 2 4 7 8 9
Giải Nhì
G.2
47762 7 5 8
Giải Nhất
G.1
45027 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
036398 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2 5 7 7
3 5 8
4  
5  
6 2 4 7 8 9
7 5 8
8 0 6
9 6 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
96 0  
Giải Bảy
G.7
488 1 4 6
Giải Sáu
G.6
9347 7950 8646 2  
Giải Năm
G.5
8063 3 0
Giải Tư
G.4
42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444
4
5
2 4 4 5 6 7
0
Giải Ba
G.3
69096 93345 6 3 3
Giải Nhì
G.2
01830 7 3
Giải Nhất
G.1
83816 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
381981 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6
2  
3 0
4 2 4 4 5 6 7
5 0
6 3 3
7 3
8 1 8
9 6 8

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 0 4 6
Giải Bảy
G.7
330 1  
Giải Sáu
G.6
3954 9040 2400 2 7 7 8
Giải Năm
G.5
2553 3 0 4
Giải Tư
G.4
26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634
4
5
0 3
0 1 3 4
Giải Ba
G.3
10827 48606 6 1
Giải Nhì
G.2
85943 7 5
Giải Nhất
G.1
34575 8  
Giải ĐB
ĐB
355050 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 6
1  
2 7 7 8
3 0 4
4 0 3
5 0 1 3 4
6 1
7 5
8  
9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 6 6
Giải Bảy
G.7
368 1  
Giải Sáu
G.6
2606 9657 7928 2 0 3 8 9
Giải Năm
G.5
9464 3 4 9
Giải Tư
G.4
15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050
4
5
2
0 7
Giải Ba
G.3
20823 21989 6 4 8 9
Giải Nhì
G.2
94429 7 4 8
Giải Nhất
G.1
40378 8 9
Giải ĐB
ĐB
244720 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1  
2 0 3 8 9
3 4 9
4 2
5 0 7
6 4 8 9
7 4 8
8 9
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0  
Giải Bảy
G.7
279 1 6 7
Giải Sáu
G.6
6166 6117 3153 2 4 4 5
Giải Năm
G.5
1124 3 9
Giải Tư
G.4
14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125
4
5
3
1 3
Giải Ba
G.3
33379 78976 6 3 6
Giải Nhì
G.2
99463 7 6 9 9
Giải Nhất
G.1
80343 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
291616 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 7
2 4 4 5
3 9
4 3
5 1 3
6 3 6
7 6 9 9
8 4 8
9 0

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 5 7
Giải Bảy
G.7
167 1  
Giải Sáu
G.6
6042 2207 6971 2 3 5
Giải Năm
G.5
0536 3 6 8
Giải Tư
G.4
90354 70971 89544 37505 06960 40238 27991
4
5
2 4
1 1 4 7
Giải Ba
G.3
42551 44857 6 0 7
Giải Nhì
G.2
06025 7 1 1
Giải Nhất
G.1
76051 8  
Giải ĐB
ĐB
529523 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1  
2 3 5
3 6 8
4 2 4
5 1 1 4 7
6 0 7
7 1 1
8  
9 1

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 4 4
Giải Bảy
G.7
859 1 4 5
Giải Sáu
G.6
3224 2967 2414 2 3 4 4
Giải Năm
G.5
0004 3 8
Giải Tư
G.4
27943 95304 47479 77638 15015 16470 94957
4
5
3
7 9
Giải Ba
G.3
08123 43489 6 7
Giải Nhì
G.2
69671 7 0 1 3 9
Giải Nhất
G.1
61824 8 9
Giải ĐB
ĐB
591273 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1 4 5
2 3 4 4
3 8
4 3
5 7 9
6 7
7 0 1 3 9
8 9
9  

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 2 9
Giải Bảy
G.7
977 1  
Giải Sáu
G.6
0651 3802 3148 2 2 3 6
Giải Năm
G.5
6009 3 4 6 8 9
Giải Tư
G.4
77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782
4
5
2 8
1 6 6
Giải Ba
G.3
67522 80596 6  
Giải Nhì
G.2
22023 7 7
Giải Nhất
G.1
76256 8 2
Giải ĐB
ĐB
691838 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1  
2 2 3 6
3 4 6 8 9
4 2 8
5 1 6 6
6  
7 7
8 2
9 6

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 0 0 7 7
Giải Bảy
G.7
959 1  
Giải Sáu
G.6
9107 9986 6100 2 4
Giải Năm
G.5
1580 3 4
Giải Tư
G.4
92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573
4
5
 
2 9
Giải Ba
G.3
38269 58807 6 7 9
Giải Nhì
G.2
19479 7 3 7 9
Giải Nhất
G.1
39752 8 0 1 6
Giải ĐB
ĐB
890900 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 7 7
1  
2 4
3 4
4  
5 2 9
6 7 9
7 3 7 9
8 0 1 6
9 6

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5 8
Giải Bảy
G.7
193 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
2770 1111 3745 2 1 2 3
Giải Năm
G.5
2165 3 4
Giải Tư
G.4
76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251
4
5
5
1 3 9
Giải Ba
G.3
46859 94815 6 5
Giải Nhì
G.2
76908 7 0
Giải Nhất
G.1
72453 8  
Giải ĐB
ĐB
725223 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 1 2 5
2 1 2 3
3 4
4 5
5 1 3 9
6 5
7 0
8  
9 3 8

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 4 8
Giải Bảy
G.7
619 1 9
Giải Sáu
G.6
5946 8454 1897 2  
Giải Năm
G.5
4937 3 7 8
Giải Tư
G.4
73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059
4
5
5 6 6
4 9
Giải Ba
G.3
75680 75638 6 0 8
Giải Nhì
G.2
29993 7  
Giải Nhất
G.1
14046 8 0 1 4
Giải ĐB
ĐB
339581 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 9
2  
3 7 8
4 5 6 6
5 4 9
6 0 8
7  
8 0 1 4
9 3 7