XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 4 5
Giải Bảy
G.7
036 1 4 9
Giải Sáu
G.6
1973 0146 1634 2 5 7
Giải Năm
G.5
3825 3 1 4 6 6 8
Giải Tư
G.4
42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304
4
5
6 6
 
Giải Ba
G.3
48146 60727 6 1 6
Giải Nhì
G.2
17580 7 3
Giải Nhất
G.1
15136 8 0
Giải ĐB
ĐB
936631 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 4 9
2 5 7
3 1 4 6 6 8
4 6 6
5  
6 1 6
7 3
8 0
9  

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 3
Giải Bảy
G.7
040 1 7
Giải Sáu
G.6
4421 2997 1332 2 1
Giải Năm
G.5
3592 3 2 3 6
Giải Tư
G.4
88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855
4
5
0 6
0 5 5
Giải Ba
G.3
36917 79633 6  
Giải Nhì
G.2
42236 7 1 1 8
Giải Nhất
G.1
41271 8 6
Giải ĐB
ĐB
174378 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 7
2 1
3 2 3 6
4 0 6
5 0 5 5
6  
7 1 1 8
8 6
9 2 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 3 8 9
Giải Bảy
G.7
903 1  
Giải Sáu
G.6
9196 0530 1884 2  
Giải Năm
G.5
7808 3 0 5 8
Giải Tư
G.4
29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385
4
5
2
5 9
Giải Ba
G.3
11267 93435 6 7 9
Giải Nhì
G.2
22509 7 6
Giải Nhất
G.1
28169 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
332396 9 5 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8 9
1  
2  
3 0 5 8
4 2
5 5 9
6 7 9
7 6
8 4 5
9 5 6 6

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0 5
Giải Bảy
G.7
563 1 9 9
Giải Sáu
G.6
3305 0793 0740 2 0
Giải Năm
G.5
1032 3 2
Giải Tư
G.4
99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449
4
5
0 3 9
6
Giải Ba
G.3
05284 65956 6 3 4
Giải Nhì
G.2
44688 7 1
Giải Nhất
G.1
62864 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
268790 9 0 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 9 9
2 0
3 2
4 0 3 9
5 6
6 3 4
7 1
8 4 8
9 0 3 6

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 2
Giải Bảy
G.7
490 1 0 2
Giải Sáu
G.6
2479 6712 0494 2 2 6 8
Giải Năm
G.5
1210 3 3
Giải Tư
G.4
49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297
4
5
5 6
7 8
Giải Ba
G.3
99258 48994 6  
Giải Nhì
G.2
34028 7 9 9
Giải Nhất
G.1
70057 8  
Giải ĐB
ĐB
016979 9 0 4 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 2
2 2 6 8
3 3
4 5 6
5 7 8
6  
7 9 9
8  
9 0 4 4 7

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 1 5
Giải Bảy
G.7
417 1 1 7 9
Giải Sáu
G.6
6345 5519 6561 2 8
Giải Năm
G.5
2880 3 5 9
Giải Tư
G.4
12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691
4
5
5
1
Giải Ba
G.3
73692 90539 6 1 5
Giải Nhì
G.2
13877 7 7
Giải Nhất
G.1
71905 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
295701 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 1 7 9
2 8
3 5 9
4 5
5 1
6 1 5
7 7
8 0 3
9 1 2

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 5 6
Giải Bảy
G.7
130 1 5 6
Giải Sáu
G.6
8706 4371 4724 2 4 5 8
Giải Năm
G.5
0728 3 0
Giải Tư
G.4
71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190
4
5
2 5
1 7
Giải Ba
G.3
94992 63416 6 1
Giải Nhì
G.2
31251 7 1 6
Giải Nhất
G.1
56176 8  
Giải ĐB
ĐB
415405 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 5 6
2 4 5 8
3 0
4 2 5
5 1 7
6 1
7 1 6
8  
9 0 2

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 6
Giải Bảy
G.7
791 1 0 5 6 6 9
Giải Sáu
G.6
8016 5845 6641 2 1
Giải Năm
G.5
8333 3 3
Giải Tư
G.4
76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019
4
5
1 1 2 2 5
 
Giải Ba
G.3
42910 06816 6 6
Giải Nhì
G.2
41741 7 4
Giải Nhất
G.1
77206 8  
Giải ĐB
ĐB
386421 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 5 6 6 9
2 1
3 3
4 1 1 2 2 5
5  
6 6
7 4
8  
9 1 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0  
Giải Bảy
G.7
874 1  
Giải Sáu
G.6
4175 3438 5166 2 3 8
Giải Năm
G.5
2641 3 0 6 8
Giải Tư
G.4
40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450
4
5
1 6
0 0 6
Giải Ba
G.3
52156 30386 6 6 7
Giải Nhì
G.2
81528 7 4 5
Giải Nhất
G.1
24893 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
791136 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 8
3 0 6 8
4 1 6
5 0 0 6
6 6 7
7 4 5
8 2 6
9 3

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 2
Giải Bảy
G.7
211 1 1 3 3
Giải Sáu
G.6
7849 8302 9731 2 7
Giải Năm
G.5
6675 3 1 5
Giải Tư
G.4
11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913
4
5
9
4 7 7
Giải Ba
G.3
77535 78857 6 8
Giải Nhì
G.2
58698 7 5
Giải Nhất
G.1
20693 8  
Giải ĐB
ĐB
183890 9 0 2 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 3 3
2 7
3 1 5
4 9
5 4 7 7
6 8
7 5
8  
9 0 2 3 8

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0  
Giải Bảy
G.7
754 1 9
Giải Sáu
G.6
3943 5585 7919 2 6 8 9
Giải Năm
G.5
6784 3 0
Giải Tư
G.4
12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059
4
5
1 3 6
3 4 9
Giải Ba
G.3
55376 32626 6 2
Giải Nhì
G.2
71841 7 6
Giải Nhất
G.1
92246 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
516362 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 6 8 9
3 0
4 1 3 6
5 3 4 9
6 2
7 6
8 4 5
9 1 6

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 7
Giải Bảy
G.7
222 1 0
Giải Sáu
G.6
7744 7028 9056 2 2 7 8
Giải Năm
G.5
7095 3 0
Giải Tư
G.4
84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910
4
5
4
3 6 6
Giải Ba
G.3
11053 08576 6 9
Giải Nhì
G.2
17869 7 6 9
Giải Nhất
G.1
96394 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
815527 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0
2 2 7 8
3 0
4 4
5 3 6 6
6 9
7 6 9
8 5 6
9 4 5

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 1
Giải Bảy
G.7
983 1 9
Giải Sáu
G.6
1301 8634 1038 2 3 3 7
Giải Năm
G.5
1419 3 2 4 8
Giải Tư
G.4
34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393
4
5
7
7
Giải Ba
G.3
53684 79984 6  
Giải Nhì
G.2
19727 7 0
Giải Nhất
G.1
55323 8 3 4 4 7
Giải ĐB
ĐB
283957 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 9
2 3 3 7
3 2 4 8
4 7
5 7
6  
7 0
8 3 4 4 7
9 3 7

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 2 9
Giải Bảy
G.7
794 1 6
Giải Sáu
G.6
9221 6640 0247 2 1 4
Giải Năm
G.5
0485 3 6 8
Giải Tư
G.4
68909 35138 42560 12236 69453 39070 52659
4
5
0 7
3 9 9
Giải Ba
G.3
32724 39359 6 0 7
Giải Nhì
G.2
76667 7 0
Giải Nhất
G.1
84602 8 5
Giải ĐB
ĐB
906516 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 6
2 1 4
3 6 8
4 0 7
5 3 9 9
6 0 7
7 0
8 5
9 4