XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 2
Giải Bảy
G.7
495 1 1 1 9
Giải Sáu
G.6
3557 5302 4157 2 2 5
Giải Năm
G.5
9464 3 0 0 2 8
Giải Tư
G.4
32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030
4
5
5
6 7 7
Giải Ba
G.3
55338 00119 6 4 4
Giải Nhì
G.2
97125 7  
Giải Nhất
G.1
70764 8  
Giải ĐB
ĐB
149345 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 1 1 9
2 2 5
3 0 0 2 8
4 5
5 6 7 7
6 4 4
7  
8  
9 5

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 4 8 9
Giải Bảy
G.7
840 1 5 6 7
Giải Sáu
G.6
5638 5838 5916 2  
Giải Năm
G.5
8489 3 8 8
Giải Tư
G.4
35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
02861 59808 6 0 1 4
Giải Nhì
G.2
21393 7 8
Giải Nhất
G.1
19578 8 9
Giải ĐB
ĐB
108098 9 3 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8 9
1 5 6 7
2  
3 8 8
4 0
5  
6 0 1 4
7 8
8 9
9 3 7 8

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 2 2
Giải Bảy
G.7
002 1 8 8
Giải Sáu
G.6
6422 4702 4355 2 0 2 7
Giải Năm
G.5
4670 3 5 7
Giải Tư
G.4
64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435
4
5
6 7
5 5
Giải Ba
G.3
88937 36455 6  
Giải Nhì
G.2
17582 7 0
Giải Nhất
G.1
56984 8 2 4 4
Giải ĐB
ĐB
977447 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2
1 8 8
2 0 2 7
3 5 7
4 6 7
5 5 5
6  
7 0
8 2 4 4
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 1 7
Giải Bảy
G.7
912 1 2 3
Giải Sáu
G.6
5354 9472 6469 2 9
Giải Năm
G.5
3599 3 1
Giải Tư
G.4
57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613
4
5
8 8
0 3 4
Giải Ba
G.3
43553 21931 6 1 9
Giải Nhì
G.2
32729 7 2
Giải Nhất
G.1
75796 8 0
Giải ĐB
ĐB
275361 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 2 3
2 9
3 1
4 8 8
5 0 3 4
6 1 9
7 2
8 0
9 6 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 0 5 8 8
Giải Bảy
G.7
835 1  
Giải Sáu
G.6
9921 5205 5366 2 1
Giải Năm
G.5
2108 3 5
Giải Tư
G.4
49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290
4
5
6 7 8
0
Giải Ba
G.3
35650 30008 6 0 6
Giải Nhì
G.2
37900 7 3 3 7
Giải Nhất
G.1
24077 8 9
Giải ĐB
ĐB
292289 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 8 8
1  
2 1
3 5
4 6 7 8
5 0
6 0 6
7 3 3 7
8 9
9 0

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 7
Giải Bảy
G.7
938 1 3
Giải Sáu
G.6
1223 5222 5091 2 2 3 5
Giải Năm
G.5
8838 3 7 8 8 9
Giải Tư
G.4
42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745
4
5
3 4 5 7
6
Giải Ba
G.3
74339 42307 6 7
Giải Nhì
G.2
67180 7  
Giải Nhất
G.1
33313 8 0
Giải ĐB
ĐB
774344 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 3
2 2 3 5
3 7 8 8 9
4 3 4 5 7
5 6
6 7
7  
8 0
9 1

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0  
Giải Bảy
G.7
330 1 8
Giải Sáu
G.6
8933 9529 2345 2 9
Giải Năm
G.5
3294 3 0 3 7
Giải Tư
G.4
85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183
4
5
5
3
Giải Ba
G.3
31385 35680 6  
Giải Nhì
G.2
98388 7 2 5
Giải Nhất
G.1
14289 8 0 2 3 5 8 9
Giải ĐB
ĐB
568875 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2 9
3 0 3 7
4 5
5 3
6  
7 2 5
8 0 2 3 5 8 9
9 4 6

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 5 6
Giải Bảy
G.7
005 1 0 5 7
Giải Sáu
G.6
5590 3844 5710 2  
Giải Năm
G.5
7246 3 1 6
Giải Tư
G.4
60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341
4
5
1 4 6
5
Giải Ba
G.3
54631 20615 6 3 4 8
Giải Nhì
G.2
12955 7 0
Giải Nhất
G.1
71206 8  
Giải ĐB
ĐB
981317 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 0 5 7
2  
3 1 6
4 1 4 6
5 5
6 3 4 8
7 0
8  
9 0 0

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0  
Giải Bảy
G.7
912 1 2 5 7 8 9
Giải Sáu
G.6
2358 7718 6831 2  
Giải Năm
G.5
0917 3 1
Giải Tư
G.4
21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975
4
5
3 7 7
0 8
Giải Ba
G.3
96286 10547 6  
Giải Nhì
G.2
62743 7 1 5 6 7
Giải Nhất
G.1
72819 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
142785 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 5 7 8 9
2  
3 1
4 3 7 7
5 0 8
6  
7 1 5 6 7
8 5 6
9  

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 3 6 6 9
Giải Bảy
G.7
606 1 2 7
Giải Sáu
G.6
6117 8832 4303 2 2 6
Giải Năm
G.5
7012 3 2 8
Giải Tư
G.4
23806 91009 01740 61747 85262 13726 50246
4
5
0 1 6 7
 
Giải Ba
G.3
33041 09562 6 2 2
Giải Nhì
G.2
39088 7  
Giải Nhất
G.1
96922 8 8
Giải ĐB
ĐB
733438 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 6 9
1 2 7
2 2 6
3 2 8
4 0 1 6 7
5  
6 2 2
7  
8 8
9  

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 1 2
Giải Bảy
G.7
724 1 7
Giải Sáu
G.6
8102 2666 5284 2 4
Giải Năm
G.5
6589 3 9
Giải Tư
G.4
80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742
4
5
1 2
2 5
Giải Ba
G.3
94841 76770 6 4 5 6
Giải Nhì
G.2
15086 7 0
Giải Nhất
G.1
57364 8 4 6 9
Giải ĐB
ĐB
979252 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 7
2 4
3 9
4 1 2
5 2 5
6 4 5 6
7 0
8 4 6 9
9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 5 8
Giải Bảy
G.7
212 1 0 2 4
Giải Sáu
G.6
0993 6069 6582 2 0 6
Giải Năm
G.5
7514 3  
Giải Tư
G.4
78874 66320 63086 84841 53705 63175 31510
4
5
1
4
Giải Ba
G.3
75854 39998 6 9
Giải Nhì
G.2
92408 7 4 5 9
Giải Nhất
G.1
02626 8 2 6
Giải ĐB
ĐB
559479 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 0 2 4
2 0 6
3  
4 1
5 4
6 9
7 4 5 9
8 2 6
9 3 8

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0  
Giải Bảy
G.7
356 1 1 6
Giải Sáu
G.6
9858 6632 8132 2 2
Giải Năm
G.5
5648 3 2 2 7
Giải Tư
G.4
38356 56673 37850 26498 85916 02022 57148
4
5
8 8
0 6 6 8
Giải Ba
G.3
74189 23789 6  
Giải Nhì
G.2
26537 7 3 9
Giải Nhất
G.1
79579 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
158611 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6
2 2
3 2 2 7
4 8 8
5 0 6 6 8
6  
7 3 9
8 9 9
9 8

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 5 9
Giải Bảy
G.7
475 1 1
Giải Sáu
G.6
9405 4381 5630 2  
Giải Năm
G.5
3130 3 0 0
Giải Tư
G.4
96709 30093 37311 29587 95845 99885 35473
4
5
5 9
 
Giải Ba
G.3
43187 80567 6 7
Giải Nhì
G.2
08575 7 3 5 5 5
Giải Nhất
G.1
16149 8 1 5 7 7
Giải ĐB
ĐB
357575 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 1
2  
3 0 0
4 5 9
5  
6 7
7 3 5 5 5
8 1 5 7 7
9 3