XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0 4 7
Giải Bảy
G.7
291 1 2 5
Giải Sáu
G.6
4987 7007 2537 2 2 7 8
Giải Năm
G.5
1722 3 5 7
Giải Tư
G.4
47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815
4
5
1
9
Giải Ba
G.3
73727 77435 6 3 4
Giải Nhì
G.2
37304 7 8
Giải Nhất
G.1
72612 8 7
Giải ĐB
ĐB
883941 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 2 5
2 2 7 8
3 5 7
4 1
5 9
6 3 4
7 8
8 7
9 1 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 0 8 9
Giải Bảy
G.7
800 1 2
Giải Sáu
G.6
8084 4563 9297 2 7
Giải Năm
G.5
7860 3 2
Giải Tư
G.4
61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
74008 09991 6 0 3 5
Giải Nhì
G.2
97912 7 6 7 7 9
Giải Nhất
G.1
74332 8 4
Giải ĐB
ĐB
093109 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8 9
1 2
2 7
3 2
4 5
5  
6 0 3 5
7 6 7 7 9
8 4
9 1 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
156 1 5 6 9
Giải Sáu
G.6
1672 1553 9658 2 3 6
Giải Năm
G.5
1419 3 3
Giải Tư
G.4
54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926
4
5
8 9
3 6 8
Giải Ba
G.3
24763 68949 6 3 7
Giải Nhì
G.2
16016 7 2 6
Giải Nhất
G.1
00082 8 2
Giải ĐB
ĐB
992633 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 6 9
2 3 6
3 3
4 8 9
5 3 6 8
6 3 7
7 2 6
8 2
9 5

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 3
Giải Bảy
G.7
961 1  
Giải Sáu
G.6
3437 8803 3353 2 5 8
Giải Năm
G.5
7628 3 7 7
Giải Tư
G.4
49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025
4
5
8
1 3 5 6 9
Giải Ba
G.3
51155 70773 6 1 5
Giải Nhì
G.2
44488 7 3 5 7
Giải Nhất
G.1
12356 8 8
Giải ĐB
ĐB
496565 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 5 8
3 7 7
4 8
5 1 3 5 6 9
6 1 5
7 3 5 7
8 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 1 5
Giải Bảy
G.7
618 1 2 7 8 8
Giải Sáu
G.6
1382 9255 7491 2  
Giải Năm
G.5
5712 3 6
Giải Tư
G.4
43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441
4
5
1 4
5
Giải Ba
G.3
50436 52461 6 1 6 9
Giải Nhì
G.2
02501 7 4
Giải Nhất
G.1
55818 8 2
Giải ĐB
ĐB
013817 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 2 7 8 8
2  
3 6
4 1 4
5 5
6 1 6 9
7 4
8 2
9 1 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
220 1 2
Giải Sáu
G.6
3676 8973 2527 2 0 3 6 7
Giải Năm
G.5
8150 3 1 8
Giải Tư
G.4
35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612
4
5
0 1
0 0 8
Giải Ba
G.3
03062 71941 6 2
Giải Nhì
G.2
75926 7 3 6
Giải Nhất
G.1
83596 8  
Giải ĐB
ĐB
517931 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 0 3 6 7
3 1 8
4 0 1
5 0 0 8
6 2
7 3 6
8  
9 6 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 4
Giải Bảy
G.7
398 1  
Giải Sáu
G.6
1867 4767 7682 2 3
Giải Năm
G.5
5565 3 9
Giải Tư
G.4
43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685
4
5
3 9
2 3
Giải Ba
G.3
30552 71043 6 2 3 5 5 7 7
Giải Nhì
G.2
47849 7  
Giải Nhất
G.1
58304 8 2 5
Giải ĐB
ĐB
855453 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 3
3 9
4 3 9
5 2 3
6 2 3 5 5 7 7
7  
8 2 5
9 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 1 6
Giải Bảy
G.7
787 1 2 3 9
Giải Sáu
G.6
7026 1419 7394 2 1 6
Giải Năm
G.5
2630 3 0
Giải Tư
G.4
11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
78413 00001 6  
Giải Nhì
G.2
20984 7 7
Giải Nhất
G.1
50877 8 3 4 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
455321 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 2 3 9
2 1 6
3 0
4 5
5 5
6  
7 7
8 3 4 4 7 8
9 4

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 5 5
Giải Bảy
G.7
425 1 5 5
Giải Sáu
G.6
1287 7259 7364 2 0 5 5 9
Giải Năm
G.5
5415 3  
Giải Tư
G.4
77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974
4
5
4 8
7 9
Giải Ba
G.3
36465 49957 6 4 5
Giải Nhì
G.2
53620 7 4
Giải Nhất
G.1
89748 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
734886 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 5 5
2 0 5 5 9
3  
4 4 8
5 7 9
6 4 5
7 4
8 6 7
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 3 6
Giải Bảy
G.7
770 1 5 7 9
Giải Sáu
G.6
9686 7003 7819 2  
Giải Năm
G.5
2606 3 8
Giải Tư
G.4
52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017
4
5
 
0 5 6 9
Giải Ba
G.3
02489 41050 6  
Giải Nhì
G.2
09284 7 0
Giải Nhất
G.1
00883 8 3 4 6 8 9
Giải ĐB
ĐB
789938 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 5 7 9
2  
3 8
4  
5 0 5 6 9
6  
7 0
8 3 4 6 8 9
9 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 6
Giải Bảy
G.7
350 1 6
Giải Sáu
G.6
2206 5988 3816 2 7
Giải Năm
G.5
5086 3 5 7
Giải Tư
G.4
43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488
4
5
2 6 8
0 1
Giải Ba
G.3
23899 23892 6 5
Giải Nhì
G.2
11546 7  
Giải Nhất
G.1
08027 8 6 8 8
Giải ĐB
ĐB
474835 9 2 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 6
2 7
3 5 7
4 2 6 8
5 0 1
6 5
7  
8 6 8 8
9 2 6 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 1 5 5 6 7
Giải Bảy
G.7
568 1 3 5
Giải Sáu
G.6
1505 8515 1550 2 4 6
Giải Năm
G.5
5133 3 3
Giải Tư
G.4
56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805
4
5
8
0
Giải Ba
G.3
49813 50306 6 5 8
Giải Nhì
G.2
29024 7 6
Giải Nhất
G.1
54765 8 4
Giải ĐB
ĐB
623976 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 5 6 7
1 3 5
2 4 6
3 3
4 8
5 0
6 5 8
7 6
8 4
9 7

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 1 2 6 7
Giải Bảy
G.7
963 1  
Giải Sáu
G.6
0056 0043 7327 2 7
Giải Năm
G.5
7407 3 0 1 1 7
Giải Tư
G.4
97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837
4
5
3 4 6
1 2 6 9
Giải Ba
G.3
62559 57231 6 3
Giải Nhì
G.2
79351 7  
Giải Nhất
G.1
37531 8  
Giải ĐB
ĐB
180006 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 6 7
1  
2 7
3 0 1 1 7
4 3 4 6
5 1 2 6 9
6 3
7  
8  
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 1
Giải Bảy
G.7
689 1 1
Giải Sáu
G.6
7299 3126 6758 2 0 6 6
Giải Năm
G.5
5626 3 2
Giải Tư
G.4
86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720
4
5
7
0 8
Giải Ba
G.3
31581 92311 6  
Giải Nhì
G.2
32670 7 0 9
Giải Nhất
G.1
52683 8 1 3 9
Giải ĐB
ĐB
174798 9 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1
2 0 6 6
3 2
4 7
5 0 8
6  
7 0 9
8 1 3 9
9 6 8 9