XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 7
Giải Bảy
G.7
782 1 4 8
Giải Sáu
G.6
4588 3163 5918 2  
Giải Năm
G.5
7265 3  
Giải Tư
G.4
28384 96240 70844 33107 31976 97097 58841
4
5
0 1 4 5
0 1
Giải Ba
G.3
22245 46451 6 3 5 5
Giải Nhì
G.2
56265 7 6
Giải Nhất
G.1
81650 8 2 4 8
Giải ĐB
ĐB
709514 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 8
2  
3  
4 0 1 4 5
5 0 1
6 3 5 5
7 6
8 2 4 8
9 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0  
Giải Bảy
G.7
157 1 3 7
Giải Sáu
G.6
1484 7258 6490 2 9
Giải Năm
G.5
0956 3 2 5
Giải Tư
G.4
11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032
4
5
1 5
1 6 7 8
Giải Ba
G.3
16117 01829 6 2 6
Giải Nhì
G.2
99145 7 0
Giải Nhất
G.1
88351 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
306035 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2 9
3 2 5
4 1 5
5 1 6 7 8
6 2 6
7 0
8 3 4
9 0

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 7
Giải Bảy
G.7
752 1 0 3
Giải Sáu
G.6
3013 4086 4063 2 4
Giải Năm
G.5
7389 3  
Giải Tư
G.4
53544 85692 72355 98587 70963 64750 71274
4
5
4
0 2 5
Giải Ba
G.3
07107 87710 6 3 3 9
Giải Nhì
G.2
94924 7 4
Giải Nhất
G.1
65869 8 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
054991 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 3
2 4
3  
4 4
5 0 2 5
6 3 3 9
7 4
8 6 7 9
9 1 2

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 6 7
Giải Bảy
G.7
065 1 8
Giải Sáu
G.6
8325 7038 7818 2 0 5 6
Giải Năm
G.5
6295 3 1 8
Giải Tư
G.4
43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746
4
5
2 6
5 6 6
Giải Ba
G.3
93142 44156 6 5
Giải Nhì
G.2
99655 7 2
Giải Nhất
G.1
85188 8 8
Giải ĐB
ĐB
979256 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1 8
2 0 5 6
3 1 8
4 2 6
5 5 6 6
6 5
7 2
8 8
9 5

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 7
Giải Bảy
G.7
407 1  
Giải Sáu
G.6
4297 4184 8988 2  
Giải Năm
G.5
7379 3 7
Giải Tư
G.4
98980 81357 70272 88941 42974 56165 31277
4
5
1
7
Giải Ba
G.3
39837 47361 6 1 2 5 6
Giải Nhì
G.2
87666 7 2 4 7 9
Giải Nhất
G.1
84587 8 0 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
941762 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2  
3 7
4 1
5 7
6 1 2 5 6
7 2 4 7 9
8 0 4 7 8
9 7

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 0 0 9
Giải Bảy
G.7
500 1 2 3 7 8
Giải Sáu
G.6
3517 2598 9571 2  
Giải Năm
G.5
1009 3  
Giải Tư
G.4
95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074
4
5
4 6
 
Giải Ba
G.3
15218 85265 6 5
Giải Nhì
G.2
36444 7 1 2 2 4 4
Giải Nhất
G.1
31072 8 6
Giải ĐB
ĐB
643774 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 9
1 2 3 7 8
2  
3  
4 4 6
5  
6 5
7 1 2 2 4 4
8 6
9 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 5 7 8
Giải Bảy
G.7
276 1 2
Giải Sáu
G.6
7586 2026 7012 2 6 8
Giải Năm
G.5
2105 3  
Giải Tư
G.4
16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855
4
5
 
2 2 5 5
Giải Ba
G.3
52964 82007 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
94928 7 6
Giải Nhất
G.1
34087 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
643466 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 8
1 2
2 6 8
3  
4  
5 2 2 5 5
6 4 6 9
7 6
8 6 7
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 6
Giải Bảy
G.7
464 1 0 5
Giải Sáu
G.6
2328 3434 2479 2 1 8
Giải Năm
G.5
2768 3 4 9
Giải Tư
G.4
04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
4
5
9
1 2 2
Giải Ba
G.3
29451 20215 6 1 4 8
Giải Nhì
G.2
67574 7 0 4 9
Giải Nhất
G.1
81306 8  
Giải ĐB
ĐB
942752 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 5
2 1 8
3 4 9
4 9
5 1 2 2
6 1 4 8
7 0 4 9
8  
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 3 6 7 9
Giải Bảy
G.7
833 1 5 7 7 9
Giải Sáu
G.6
3109 6649 3232 2 2
Giải Năm
G.5
0003 3 2 3
Giải Tư
G.4
87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
4
5
9
3 5
Giải Ba
G.3
58607 68578 6  
Giải Nhì
G.2
02619 7 8
Giải Nhất
G.1
00306 8 8
Giải ĐB
ĐB
983217 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6 7 9
1 5 7 7 9
2 2
3 2 3
4 9
5 3 5
6  
7 8
8 8
9 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2 5 6
Giải Bảy
G.7
367 1 0 4
Giải Sáu
G.6
3379 6745 1788 2  
Giải Năm
G.5
5510 3 1 4
Giải Tư
G.4
85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
4
5
5
1
Giải Ba
G.3
41302 17205 6 2 7
Giải Nhì
G.2
98934 7 6 8 9
Giải Nhất
G.1
90731 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
645478 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 6
1 0 4
2  
3 1 4
4 5
5 1
6 2 7
7 6 8 9
8 1 8
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 9 9
Giải Bảy
G.7
517 1 7 7 9
Giải Sáu
G.6
1729 6476 0428 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
4909 3  
Giải Tư
G.4
34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
4
5
4 5
2 2
Giải Ba
G.3
96845 91923 6  
Giải Nhì
G.2
43752 7 6 6
Giải Nhất
G.1
74319 8 1 2 2
Giải ĐB
ĐB
421244 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 7 7 9
2 3 8 9
3  
4 4 5
5 2 2
6  
7 6 6
8 1 2 2
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 7
Giải Bảy
G.7
059 1 5
Giải Sáu
G.6
9222 5074 0639 2 2 6
Giải Năm
G.5
0839 3 1 9 9
Giải Tư
G.4
57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
4
5
1 9
0 9 9
Giải Ba
G.3
81107 90065 6 4 5
Giải Nhì
G.2
22887 7 4
Giải Nhất
G.1
54959 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
985186 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5
2 2 6
3 1 9 9
4 1 9
5 0 9 9
6 4 5
7 4
8 6 7
9  

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 0 4 7
Giải Bảy
G.7
292 1 3 3
Giải Sáu
G.6
6946 6400 6351 2 2
Giải Năm
G.5
7922 3  
Giải Tư
G.4
47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
4
5
6 6 8
1 2 8
Giải Ba
G.3
94213 58888 6  
Giải Nhì
G.2
51304 7  
Giải Nhất
G.1
75688 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
208358 9 2 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 7
1 3 3
2 2
3  
4 6 6 8
5 1 2 8
6  
7  
8 8 8
9 2 9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 2 3 9
Giải Bảy
G.7
503 1 4
Giải Sáu
G.6
5009 2854 7895 2 3 3
Giải Năm
G.5
7123 3 3 9
Giải Tư
G.4
63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
4
5
 
0 4 5
Giải Ba
G.3
05102 02933 6  
Giải Nhì
G.2
71191 7 5 6 7
Giải Nhất
G.1
16039 8  
Giải ĐB
ĐB
706255 9 1 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 9
1 4
2 3 3
3 3 9
4  
5 0 4 5
6  
7 5 6 7
8  
9 1 5 6