XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 2 5
Giải Bảy
G.7
261 1 0 2 3
Giải Sáu
G.6
6686 0971 3355 2 0
Giải Năm
G.5
4652 3 6
Giải Tư
G.4
52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336
4
5
8
2 5
Giải Ba
G.3
03805 50513 6 1 7
Giải Nhì
G.2
12210 7 1 4
Giải Nhất
G.1
95785 8 5 6 8
Giải ĐB
ĐB
753212 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 0 2 3
2 0
3 6
4 8
5 2 5
6 1 7
7 1 4
8 5 6 8
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
895 1 1 8
Giải Sáu
G.6
7118 5836 3579 2 4
Giải Năm
G.5
9647 3 6 7
Giải Tư
G.4
86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
4
5
3 7 8 9
3 9
Giải Ba
G.3
38883 41659 6  
Giải Nhì
G.2
35311 7 2 5 9
Giải Nhất
G.1
69724 8 3
Giải ĐB
ĐB
795143 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 8
2 4
3 6 7
4 3 7 8 9
5 3 9
6  
7 2 5 9
8 3
9 3 5

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 6 7
Giải Bảy
G.7
668 1  
Giải Sáu
G.6
4106 2753 0889 2 2 9
Giải Năm
G.5
7770 3 0
Giải Tư
G.4
44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929
4
5
1
2 3
Giải Ba
G.3
36464 35930 6 4 6 8
Giải Nhì
G.2
69822 7 0 8
Giải Nhất
G.1
11207 8 3 4 9
Giải ĐB
ĐB
838784 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7
1  
2 2 9
3 0
4 1
5 2 3
6 4 6 8
7 0 8
8 3 4 9
9 3

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 7 9
Giải Bảy
G.7
329 1 3 6 9
Giải Sáu
G.6
3284 9678 8881 2 9
Giải Năm
G.5
0732 3 2
Giải Tư
G.4
77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040
4
5
0 2 9
9
Giải Ba
G.3
66219 90660 6 0 4
Giải Nhì
G.2
63913 7 4 8
Giải Nhất
G.1
41707 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
052659 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 3 6 9
2 9
3 2
4 0 2 9
5 9
6 0 4
7 4 8
8 1 4
9  

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 5
Giải Bảy
G.7
105 1 5
Giải Sáu
G.6
9998 8533 3437 2  
Giải Năm
G.5
2331 3 1 3 7 8
Giải Tư
G.4
67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415
4
5
0 4 5 8
4 5 7 9
Giải Ba
G.3
74357 33155 6 7
Giải Nhì
G.2
09348 7  
Giải Nhất
G.1
91838 8 7
Giải ĐB
ĐB
331454 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5
2  
3 1 3 7 8
4 0 4 5 8
5 4 5 7 9
6 7
7  
8 7
9 8

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 8
Giải Bảy
G.7
175 1 2 8 8
Giải Sáu
G.6
9708 2621 0958 2 0 1 1
Giải Năm
G.5
2412 3  
Giải Tư
G.4
65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145
4
5
2 5
3 8
Giải Ba
G.3
82896 79318 6 2
Giải Nhì
G.2
14353 7 5
Giải Nhất
G.1
27820 8 1
Giải ĐB
ĐB
783042 9 1 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 2 8 8
2 0 1 1
3  
4 2 5
5 3 8
6 2
7 5
8 1
9 1 1 6

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 3 6
Giải Bảy
G.7
754 1 1
Giải Sáu
G.6
3941 1176 0791 2 2
Giải Năm
G.5
1006 3 0 9
Giải Tư
G.4
91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762
4
5
1
4 4 9
Giải Ba
G.3
34103 05754 6 2
Giải Nhì
G.2
67839 7 2 6
Giải Nhất
G.1
33711 8 3 3
Giải ĐB
ĐB
880883 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 1
2 2
3 0 9
4 1
5 4 4 9
6 2
7 2 6
8 3 3
9 1 2

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0  
Giải Bảy
G.7
664 1 2 2 9
Giải Sáu
G.6
8576 0365 5688 2 5 7
Giải Năm
G.5
7274 3 1 6 9
Giải Tư
G.4
38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
14279 01542 6 0 3 4 5
Giải Nhì
G.2
83212 7 4 6 9
Giải Nhất
G.1
36263 8 8
Giải ĐB
ĐB
908812 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 2 9
2 5 7
3 1 6 9
4 2
5  
6 0 3 4 5
7 4 6 9
8 8
9  

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0  
Giải Bảy
G.7
398 1  
Giải Sáu
G.6
2094 5823 2840 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
6456 3 3 4
Giải Tư
G.4
23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744
4
5
0 2 4
0 5 6
Giải Ba
G.3
34375 14942 6  
Giải Nhì
G.2
24550 7 3 5
Giải Nhất
G.1
93683 8 3
Giải ĐB
ĐB
241733 9 4 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 4 6
3 3 4
4 0 2 4
5 0 5 6
6  
7 3 5
8 3
9 4 4 8

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 0 6
Giải Bảy
G.7
897 1 3 6
Giải Sáu
G.6
0813 0724 7669 2 4 7 8
Giải Năm
G.5
9234 3 4
Giải Tư
G.4
83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197
4
5
 
6
Giải Ba
G.3
13596 39862 6 2 6 9
Giải Nhì
G.2
73216 7  
Giải Nhất
G.1
92083 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
173600 9 6 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 3 6
2 4 7 8
3 4
4  
5 6
6 2 6 9
7  
8 3 5
9 6 7 7

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 1
Giải Bảy
G.7
736 1 7
Giải Sáu
G.6
5490 1136 4990 2 3 7
Giải Năm
G.5
2641 3 0 6 6 7
Giải Tư
G.4
27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970
4
5
1
2
Giải Ba
G.3
86130 97927 6 5 9
Giải Nhì
G.2
78169 7 0
Giải Nhất
G.1
80186 8 6 6
Giải ĐB
ĐB
871617 9 0 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 7
2 3 7
3 0 6 6 7
4 1
5 2
6 5 9
7 0
8 6 6
9 0 0

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 3 5 8
Giải Bảy
G.7
384 1 6
Giải Sáu
G.6
6705 5345 6216 2 2
Giải Năm
G.5
1346 3 4
Giải Tư
G.4
79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108
4
5
1 4 5 6 8
 
Giải Ba
G.3
34944 76599 6 2 7
Giải Nhì
G.2
87067 7  
Giải Nhất
G.1
19122 8 4
Giải ĐB
ĐB
576692 9 2 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 8
1 6
2 2
3 4
4 1 4 5 6 8
5  
6 2 7
7  
8 4
9 2 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1
Giải Bảy
G.7
820 1 5
Giải Sáu
G.6
6084 2434 0545 2 0
Giải Năm
G.5
8254 3 0 4 4 5 7
Giải Tư
G.4
10098 39401 93737 53234 54930 46697 16835
4
5
5 6
1 4 8
Giải Ba
G.3
75158 05546 6  
Giải Nhì
G.2
43851 7  
Giải Nhất
G.1
94515 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
897580 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 5
2 0
3 0 4 4 5 7
4 5 6
5 1 4 8
6  
7  
8 0 4
9 7 8

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 0
Giải Bảy
G.7
173 1  
Giải Sáu
G.6
6372 8655 9959 2 7
Giải Năm
G.5
6100 3 0 4 9
Giải Tư
G.4
59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167
4
5
 
2 5 9
Giải Ba
G.3
28627 24439 6 0 1 7
Giải Nhì
G.2
35983 7 2 2 3
Giải Nhất
G.1
89952 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
916634 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 7
3 0 4 9
4  
5 2 5 9
6 0 1 7
7 2 2 3
8 3 4
9 0