XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 7 7
Giải Bảy
G.7
592 1 2 8
Giải Sáu
G.6
8207 2125 4974 2 0 5
Giải Năm
G.5
3385 3  
Giải Tư
G.4
89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
55480 24507 6 4
Giải Nhì
G.2
50778 7 1 4 7 7 8
Giải Nhất
G.1
16747 8 0 3 5
Giải ĐB
ĐB
822377 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1 2 8
2 0 5
3  
4 7
5  
6 4
7 1 4 7 7 8
8 0 3 5
9 2

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 0 4
Giải Bảy
G.7
734 1 0 1 2 8
Giải Sáu
G.6
3346 6524 6664 2 4 7 8
Giải Năm
G.5
1757 3 4
Giải Tư
G.4
12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104
4
5
6 8 9
4 7
Giải Ba
G.3
42554 96027 6 4
Giải Nhì
G.2
27448 7  
Giải Nhất
G.1
23211 8 2
Giải ĐB
ĐB
034128 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 0 1 2 8
2 4 7 8
3 4
4 6 8 9
5 4 7
6 4
7  
8 2
9  

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 1 2 6
Giải Bảy
G.7
993 1 4
Giải Sáu
G.6
7766 6027 9933 2 1 6 6 7
Giải Năm
G.5
8901 3 3
Giải Tư
G.4
77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
47921 74287 6 6 9
Giải Nhì
G.2
05882 7 1
Giải Nhất
G.1
85053 8 0 2 7
Giải ĐB
ĐB
267171 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 6
1 4
2 1 6 6 7
3 3
4  
5 3
6 6 9
7 1
8 0 2 7
9 3

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 6
Giải Bảy
G.7
953 1 2 9
Giải Sáu
G.6
3480 7499 8112 2 0
Giải Năm
G.5
8063 3  
Giải Tư
G.4
82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049
4
5
9 9
3 5
Giải Ba
G.3
97397 71885 6 3 3
Giải Nhì
G.2
27306 7  
Giải Nhất
G.1
15363 8 0 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
337019 9 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 9
2 0
3  
4 9 9
5 3 5
6 3 3
7  
8 0 4 5 8
9 7 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
01 0 2 3
Giải Bảy
G.7
255 1 9
Giải Sáu
G.6
5860 3702 8738 2 6 7
Giải Năm
G.5
1636 3 6 6 8
Giải Tư
G.4
18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360
4
5
4 7 7
1 5
Giải Ba
G.3
70844 76736 6 0 0 3
Giải Nhì
G.2
85619 7  
Giải Nhất
G.1
14463 8  
Giải ĐB
ĐB
417347 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3
1 9
2 6 7
3 6 6 8
4 4 7 7
5 1 5
6 0 0 3
7  
8  
9 3

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 1 2 5
Giải Bảy
G.7
127 1 7 8
Giải Sáu
G.6
6417 1659 8701 2 7 7 8 9
Giải Năm
G.5
5189 3 6
Giải Tư
G.4
65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457
4
5
 
7 9
Giải Ba
G.3
46128 22762 6 2
Giải Nhì
G.2
39736 7 7
Giải Nhất
G.1
94402 8 2 7 9
Giải ĐB
ĐB
161927 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5
1 7 8
2 7 7 8 9
3 6
4  
5 7 9
6 2
7 7
8 2 7 9
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0  
Giải Bảy
G.7
528 1 0 2
Giải Sáu
G.6
9335 7491 7599 2 3 8 8
Giải Năm
G.5
4837 3 5 7 8
Giải Tư
G.4
40060 72895 03796 40266 64323 64869 30428
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
21192 93887 6 0 6 9
Giải Nhì
G.2
55510 7  
Giải Nhất
G.1
16112 8 7
Giải ĐB
ĐB
756738 9 1 2 5 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2
2 3 8 8
3 5 7 8
4  
5  
6 0 6 9
7  
8 7
9 1 2 5 6 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0 1 4
Giải Bảy
G.7
729 1 2
Giải Sáu
G.6
8999 8338 4750 2 0 9
Giải Năm
G.5
4701 3 8 9
Giải Tư
G.4
48593 89153 78512 81888 30684 21620 76758
4
5
 
0 3 8
Giải Ba
G.3
81765 97565 6 5 5
Giải Nhì
G.2
26204 7  
Giải Nhất
G.1
51439 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
785991 9 1 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1 2
2 0 9
3 8 9
4  
5 0 3 8
6 5 5
7  
8 4 8
9 1 3 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0  
Giải Bảy
G.7
152 1 1 3 7
Giải Sáu
G.6
4236 8770 8850 2 2
Giải Năm
G.5
6350 3 6 6 9
Giải Tư
G.4
34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251
4
5
0 2
0 0 1 2
Giải Ba
G.3
00475 69680 6  
Giải Nhì
G.2
30942 7 0 5
Giải Nhất
G.1
84439 8 0
Giải ĐB
ĐB
043811 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 7
2 2
3 6 6 9
4 0 2
5 0 0 1 2
6  
7 0 5
8 0
9 6

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 0 4 5
Giải Bảy
G.7
105 1 4 5
Giải Sáu
G.6
4298 3314 8732 2 8
Giải Năm
G.5
3597 3 1 2 8
Giải Tư
G.4
62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287
4
5
1
3 4
Giải Ba
G.3
63072 51741 6  
Giải Nhì
G.2
03783 7 2
Giải Nhất
G.1
75353 8 3 7
Giải ĐB
ĐB
824700 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 5
1 4 5
2 8
3 1 2 8
4 1
5 3 4
6  
7 2
8 3 7
9 7 8

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 9 9
Giải Bảy
G.7
167 1 3
Giải Sáu
G.6
5850 4922 7198 2 2 3 3 4 7
Giải Năm
G.5
5548 3 4 6
Giải Tư
G.4
52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009
4
5
8
0 0 8
Giải Ba
G.3
69809 82524 6 7
Giải Nhì
G.2
07123 7 5
Giải Nhất
G.1
11250 8  
Giải ĐB
ĐB
586275 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 3
2 2 3 3 4 7
3 4 6
4 8
5 0 0 8
6 7
7 5
8  
9 8

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1 2
Giải Bảy
G.7
701 1 1 2 7 7 9
Giải Sáu
G.6
0219 6711 7026 2 1 6
Giải Năm
G.5
3355 3 0
Giải Tư
G.4
57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453
4
5
8
3 5 9
Giải Ba
G.3
85817 32664 6 4 7
Giải Nhì
G.2
84959 7 9
Giải Nhất
G.1
16321 8  
Giải ĐB
ĐB
016148 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 1 2 7 7 9
2 1 6
3 0
4 8
5 3 5 9
6 4 7
7 9
8  
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 4 5 7
Giải Bảy
G.7
325 1 0 9
Giải Sáu
G.6
6173 3224 6219 2 0 4 5
Giải Năm
G.5
8444 3 2 3
Giải Tư
G.4
36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
69792 08910 6 2
Giải Nhì
G.2
48333 7 3 6 9
Giải Nhất
G.1
36704 8 5
Giải ĐB
ĐB
048805 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 7
1 0 9
2 0 4 5
3 2 3
4 4
5  
6 2
7 3 6 9
8 5
9 2

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 5 9
Giải Bảy
G.7
509 1  
Giải Sáu
G.6
3737 6448 2442 2 2 8
Giải Năm
G.5
1174 3 6 7
Giải Tư
G.4
96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822
4
5
2 8
 
Giải Ba
G.3
44491 64073 6 0 6
Giải Nhì
G.2
85579 7 3 4 9 9
Giải Nhất
G.1
50136 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
178579 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1  
2 2 8
3 6 7
4 2 8
5  
6 0 6
7 3 4 9 9
8 6 7
9 1