XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0  
Giải Bảy
G.7
293 1  
Giải Sáu
G.6
9364 7969 2538 2 2
Giải Năm
G.5
5851 3 5 8 8
Giải Tư
G.4
95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146
4
5
0 6
1 2 5
Giải Ba
G.3
47452 56322 6 1 3 4 4 9
Giải Nhì
G.2
58138 7  
Giải Nhất
G.1
54863 8  
Giải ĐB
ĐB
819555 9 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 2
3 5 8 8
4 0 6
5 1 2 5
6 1 3 4 4 9
7  
8  
9 3 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 0 0 1 1 6
Giải Bảy
G.7
381 1 3 5
Giải Sáu
G.6
3527 6815 5543 2 7
Giải Năm
G.5
4541 3 7
Giải Tư
G.4
99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401
4
5
1 1 3
6
Giải Ba
G.3
38868 27937 6 8
Giải Nhì
G.2
46095 7  
Giải Nhất
G.1
26188 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
874413 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 1 1 6
1 3 5
2 7
3 7
4 1 1 3
5 6
6 8
7  
8 1 8
9 5

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 6
Giải Bảy
G.7
006 1  
Giải Sáu
G.6
4825 2721 3323 2 1 3 5
Giải Năm
G.5
8288 3 4 6
Giải Tư
G.4
64084 84034 09457 72285 98494 28192 66036
4
5
5
3 7
Giải Ba
G.3
89097 73161 6 1 3
Giải Nhì
G.2
16553 7  
Giải Nhất
G.1
72063 8 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
236345 9 2 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 1 3 5
3 4 6
4 5
5 3 7
6 1 3
7  
8 4 5 8
9 2 4 7

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 1 7
Giải Bảy
G.7
229 1 2 2 2 5 7
Giải Sáu
G.6
1412 5312 4383 2 1 2 2 7 9
Giải Năm
G.5
5890 3  
Giải Tư
G.4
08015 34721 66751 17217 67222 37412 11307
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
64527 28099 6  
Giải Nhì
G.2
12101 7 4
Giải Nhất
G.1
89122 8 3
Giải ĐB
ĐB
610274 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 2 2 2 5 7
2 1 2 2 7 9
3  
4  
5 1
6  
7 4
8 3
9 0 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 4
Giải Bảy
G.7
604 1 2
Giải Sáu
G.6
9396 8783 8886 2 0 3
Giải Năm
G.5
7142 3 1
Giải Tư
G.4
47599 94312 69296 53800 43274 57562 03492
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
55750 97820 6 2
Giải Nhì
G.2
13880 7 4
Giải Nhất
G.1
75623 8 0 3 6
Giải ĐB
ĐB
305331 9 2 6 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 2
2 0 3
3 1
4 2
5 0
6 2
7 4
8 0 3 6
9 2 6 6 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 9
Giải Bảy
G.7
581 1 0
Giải Sáu
G.6
1078 5936 7462 2 0 5
Giải Năm
G.5
5742 3 5 6
Giải Tư
G.4
33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110
4
5
2
1
Giải Ba
G.3
43882 22177 6 2 3
Giải Nhì
G.2
71363 7 5 7 8
Giải Nhất
G.1
78725 8 1 1 2 6
Giải ĐB
ĐB
273420 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 0
2 0 5
3 5 6
4 2
5 1
6 2 3
7 5 7 8
8 1 1 2 6
9  

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 4
Giải Bảy
G.7
122 1  
Giải Sáu
G.6
0344 7761 4595 2 2 3 6
Giải Năm
G.5
9353 3 4 7
Giải Tư
G.4
58495 82334 20461 96070 09623 78794 52204
4
5
4
0 3 8
Giải Ba
G.3
72958 21537 6 1 1
Giải Nhì
G.2
50926 7 0
Giải Nhất
G.1
82250 8 7
Giải ĐB
ĐB
208587 9 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 2 3 6
3 4 7
4 4
5 0 3 8
6 1 1
7 0
8 7
9 4 5 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 0 4
Giải Bảy
G.7
033 1 1 9
Giải Sáu
G.6
9727 3204 0995 2 0 7
Giải Năm
G.5
7146 3 3
Giải Tư
G.4
72990 41985 01211 58469 88996 23800 72219
4
5
6
7 8
Giải Ba
G.3
69158 35489 6 9
Giải Nhì
G.2
65777 7 7
Giải Nhất
G.1
56257 8 5 9
Giải ĐB
ĐB
533920 9 0 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4
1 1 9
2 0 7
3 3
4 6
5 7 8
6 9
7 7
8 5 9
9 0 5 6

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 3 7 7
Giải Bảy
G.7
503 1 7
Giải Sáu
G.6
7976 1680 8237 2  
Giải Năm
G.5
9889 3 3 3 7 9
Giải Tư
G.4
62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895
4
5
3 7
 
Giải Ba
G.3
37079 16217 6  
Giải Nhì
G.2
49533 7 6 8 9
Giải Nhất
G.1
09407 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
388678 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7 7
1 7
2  
3 3 3 7 9
4 3 7
5  
6  
7 6 8 9
8 0 9
9 2 5

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0 6
Giải Bảy
G.7
700 1 2 8
Giải Sáu
G.6
7006 7062 7357 2  
Giải Năm
G.5
5234 3 4 4
Giải Tư
G.4
99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753
4
5
1 5
2 2 3 4 7
Giải Ba
G.3
28454 49712 6 0 2
Giải Nhì
G.2
59073 7 3
Giải Nhất
G.1
72252 8  
Giải ĐB
ĐB
520141 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 2 8
2  
3 4 4
4 1 5
5 2 2 3 4 7
6 0 2
7 3
8  
9 7

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 1 3 9
Giải Bảy
G.7
140 1 2
Giải Sáu
G.6
3971 3637 2103 2 4 5 7
Giải Năm
G.5
5260 3 7
Giải Tư
G.4
14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248
4
5
0 8
7
Giải Ba
G.3
75599 40101 6 0 7
Giải Nhì
G.2
37500 7 1
Giải Nhất
G.1
77767 8  
Giải ĐB
ĐB
593227 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 3 9
1 2
2 4 5 7
3 7
4 0 8
5 7
6 0 7
7 1
8  
9 0 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0  
Giải Bảy
G.7
673 1 4 5
Giải Sáu
G.6
5761 3070 1790 2  
Giải Năm
G.5
2592 3  
Giải Tư
G.4
11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369
4
5
2 8
7 8
Giải Ba
G.3
17757 95814 6 1 3 7 9
Giải Nhì
G.2
89042 7 0 3 6
Giải Nhất
G.1
00967 8 2
Giải ĐB
ĐB
917876 9 0 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5
2  
3  
4 2 8
5 7 8
6 1 3 7 9
7 0 3 6
8 2
9 0 0 2

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5
Giải Bảy
G.7
540 1 0 3 5
Giải Sáu
G.6
5467 0595 4574 2 1
Giải Năm
G.5
7613 3 5
Giải Tư
G.4
97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442
4
5
0 0 2 5
9
Giải Ba
G.3
52635 91015 6 1 7 8
Giải Nhì
G.2
77505 7 4 9
Giải Nhất
G.1
85068 8  
Giải ĐB
ĐB
215261 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 3 5
2 1
3 5
4 0 0 2 5
5 9
6 1 7 8
7 4 9
8  
9 5

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 7 7
Giải Bảy
G.7
592 1 2 8
Giải Sáu
G.6
8207 2125 4974 2 0 5
Giải Năm
G.5
3385 3  
Giải Tư
G.4
89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
55480 24507 6 4
Giải Nhì
G.2
50778 7 1 4 7 7 8
Giải Nhất
G.1
16747 8 0 3 5
Giải ĐB
ĐB
822377 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7
1 2 8
2 0 5
3  
4 7
5  
6 4
7 1 4 7 7 8
8 0 3 5
9 2