XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0  
Giải Bảy
G.7
395 1 1 1
Giải Sáu
G.6
3160 9534 2448 2 1 4
Giải Năm
G.5
1084 3 1 4
Giải Tư
G.4
15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273
4
5
8
0 1 5
Giải Ba
G.3
20675 85555 6 0
Giải Nhì
G.2
15796 7 3 5
Giải Nhất
G.1
88251 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
396689 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1
2 1 4
3 1 4
4 8
5 0 1 5
6 0
7 3 5
8 4 9
9 5 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 5 6
Giải Bảy
G.7
797 1 3 8 9
Giải Sáu
G.6
8205 1126 6550 2 3 6
Giải Năm
G.5
4218 3  
Giải Tư
G.4
41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544
4
5
4 4 9
0
Giải Ba
G.3
32944 16749 6 9
Giải Nhì
G.2
74869 7 1 7
Giải Nhất
G.1
22277 8 3 3
Giải ĐB
ĐB
232371 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6
1 3 8 9
2 3 6
3  
4 4 4 9
5 0
6 9
7 1 7
8 3 3
9 7

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 2 9
Giải Bảy
G.7
256 1 8
Giải Sáu
G.6
5202 0072 8465 2  
Giải Năm
G.5
1018 3 2 8
Giải Tư
G.4
95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256
4
5
6
0 2 6 6 6
Giải Ba
G.3
62277 14769 6 5 9
Giải Nhì
G.2
75791 7 2 7
Giải Nhất
G.1
93532 8 8
Giải ĐB
ĐB
233338 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 8
2  
3 2 8
4 6
5 0 2 6 6 6
6 5 9
7 2 7
8 8
9 1

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 0
Giải Bảy
G.7
913 1 2 3 4 9
Giải Sáu
G.6
3814 2841 9219 2  
Giải Năm
G.5
9038 3 2 3 6 8 8
Giải Tư
G.4
53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697
4
5
0 1
4
Giải Ba
G.3
01132 86264 6 2 4 8
Giải Nhì
G.2
66600 7  
Giải Nhất
G.1
18033 8  
Giải ĐB
ĐB
81238 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 2 3 4 9
2  
3 2 3 6 8 8
4 0 1
5 4
6 2 4 8
7  
8  
9 7

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 9
Giải Bảy
G.7
469 1 7
Giải Sáu
G.6
5169 6921 8267 2 0 1 3 4 7
Giải Năm
G.5
9756 3  
Giải Tư
G.4
66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175
4
5
7
6 6
Giải Ba
G.3
41075 91124 6 1 7 9 9
Giải Nhì
G.2
60474 7 4 5 5
Giải Nhất
G.1
87556 8  
Giải ĐB
ĐB
777347 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 7
2 0 1 3 4 7
3  
4 7
5 6 6
6 1 7 9 9
7 4 5 5
8  
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 7 9
Giải Bảy
G.7
444 1  
Giải Sáu
G.6
3741 1597 2250 2 0 0
Giải Năm
G.5
6936 3 1 6 6 9
Giải Tư
G.4
18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509
4
5
1 4 8 9
0
Giải Ba
G.3
66388 23320 6  
Giải Nhì
G.2
14136 7  
Giải Nhất
G.1
14839 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
827283 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1  
2 0 0
3 1 6 6 9
4 1 4 8 9
5 0
6  
7  
8 3 8
9 4 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 4 7
Giải Bảy
G.7
038 1 3 8
Giải Sáu
G.6
0563 5779 0565 2 3
Giải Năm
G.5
0604 3 8
Giải Tư
G.4
93855 23947 81167 23254 60961 50865 20895
4
5
3 7
4 5
Giải Ba
G.3
79643 09007 6 1 3 5 5 7
Giải Nhì
G.2
93423 7 9
Giải Nhất
G.1
09018 8  
Giải ĐB
ĐB
665013 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 3 8
2 3
3 8
4 3 7
5 4 5
6 1 3 5 5 7
7 9
8  
9 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0 2 6
Giải Bảy
G.7
436 1  
Giải Sáu
G.6
4025 1335 0639 2 5
Giải Năm
G.5
6192 3 4 5 6 7 7 9
Giải Tư
G.4
67800 76853 04779 65555 62906 29037 93037
4
5
0 1 7
3 5
Giải Ba
G.3
42141 03702 6  
Giải Nhì
G.2
91940 7 9
Giải Nhất
G.1
14434 8  
Giải ĐB
ĐB
208447 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 6
1  
2 5
3 4 5 6 7 7 9
4 0 1 7
5 3 5
6  
7 9
8  
9 2

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 5
Giải Bảy
G.7
555 1 9
Giải Sáu
G.6
9584 6245 6905 2 5
Giải Năm
G.5
7976 3 0
Giải Tư
G.4
51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581
4
5
2 5
5
Giải Ba
G.3
18379 75960 6 0
Giải Nhì
G.2
98142 7 4 6 7 8 9
Giải Nhất
G.1
18919 8 0 1 4 6
Giải ĐB
ĐB
504530 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 9
2 5
3 0
4 2 5
5 5
6 0
7 4 6 7 8 9
8 0 1 4 6
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 7
Giải Bảy
G.7
113 1 0 1 3 7
Giải Sáu
G.6
1581 6053 1710 2  
Giải Năm
G.5
3169 3 9
Giải Tư
G.4
61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617
4
5
4
3
Giải Ba
G.3
00380 30307 6 6 9
Giải Nhì
G.2
62711 7 6 6 8
Giải Nhất
G.1
10996 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
554993 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 1 3 7
2  
3 9
4 4
5 3
6 6 9
7 6 6 8
8 0 1
9 3 6

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 4
Giải Bảy
G.7
934 1 3 6
Giải Sáu
G.6
7437 6622 3269 2 2
Giải Năm
G.5
3984 3 1 4 7 7 9
Giải Tư
G.4
62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696
4
5
0
9
Giải Ba
G.3
82399 93313 6 7 9
Giải Nhì
G.2
48140 7  
Giải Nhất
G.1
46867 8 4
Giải ĐB
ĐB
265537 9 6 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 6
2 2
3 1 4 7 7 9
4 0
5 9
6 7 9
7  
8 4
9 6 8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 0 3 7
Giải Bảy
G.7
529 1  
Giải Sáu
G.6
4672 0685 3683 2 1 9 9 9
Giải Năm
G.5
1785 3  
Giải Tư
G.4
13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929
4
5
7
7
Giải Ba
G.3
39187 42500 6  
Giải Nhì
G.2
63707 7 2
Giải Nhất
G.1
51629 8 3 5 5 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
773793 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 7
1  
2 1 9 9 9
3  
4 7
5 7
6  
7 2
8 3 5 5 5 7 8
9 3

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 3
Giải Bảy
G.7
846 1 8 8
Giải Sáu
G.6
5166 5818 8484 2 2
Giải Năm
G.5
9251 3 2
Giải Tư
G.4
37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598
4
5
3 5 5 6
0 1
Giải Ba
G.3
44218 92932 6 3 6 7
Giải Nhì
G.2
49863 7  
Giải Nhất
G.1
39467 8 4
Giải ĐB
ĐB
480645 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 8 8
2 2
3 2
4 3 5 5 6
5 0 1
6 3 6 7
7  
8 4
9 4 8

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 6
Giải Bảy
G.7
899 1 8
Giải Sáu
G.6
7957 8891 8451 2  
Giải Năm
G.5
9034 3 4 4 5
Giải Tư
G.4
04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762
4
5
 
1 1 7
Giải Ba
G.3
36595 44206 6 2 4 5
Giải Nhì
G.2
80034 7 4
Giải Nhất
G.1
64951 8 0
Giải ĐB
ĐB
036980 9 1 3 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 8
2  
3 4 4 5
4  
5 1 1 7
6 2 4 5
7 4
8 0
9 1 3 5 9