XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0  
Giải Bảy
G.7
986 1 4 8
Giải Sáu
G.6
9769 7681 3414 2 4
Giải Năm
G.5
8618 3 0 7
Giải Tư
G.4
81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855
4
5
9
1 5
Giải Ba
G.3
25782 72049 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
87037 7 2 7
Giải Nhất
G.1
14572 8 1 2 6 9
Giải ĐB
ĐB
791751 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 8
2 4
3 0 7
4 9
5 1 5
6 4 6 9
7 2 7
8 1 2 6 9
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 0 2
Giải Bảy
G.7
370 1  
Giải Sáu
G.6
1436 6233 8449 2 0 1 4 5
Giải Năm
G.5
2424 3 1 3 5 6
Giải Tư
G.4
60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231
4
5
2 8 9
6
Giải Ba
G.3
43520 54656 6  
Giải Nhì
G.2
26842 7 0
Giải Nhất
G.1
06888 8 2 8
Giải ĐB
ĐB
349148 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1  
2 0 1 4 5
3 1 3 5 6
4 2 8 9
5 6
6  
7 0
8 2 8
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 2
Giải Bảy
G.7
375 1 6 7
Giải Sáu
G.6
2116 6637 6026 2 1 6
Giải Năm
G.5
0280 3 6 6 7
Giải Tư
G.4
66466 02771 96136 96136 27621 79702 19452
4
5
1
2 2
Giải Ba
G.3
38252 84317 6 6
Giải Nhì
G.2
16783 7 1 3 5
Giải Nhất
G.1
54741 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
424873 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 6 7
2 1 6
3 6 6 7
4 1
5 2 2
6 6
7 1 3 5
8 0 3
9  

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0
Giải Bảy
G.7
762 1  
Giải Sáu
G.6
1641 4539 4492 2 6
Giải Năm
G.5
9565 3 6 7 9
Giải Tư
G.4
96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189
4
5
1
2 4
Giải Ba
G.3
00854 19786 6 2 5 6
Giải Nhì
G.2
16852 7  
Giải Nhất
G.1
21726 8 6 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
373200 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 6
3 6 7 9
4 1
5 2 4
6 2 5 6
7  
8 6 6 7 9
9 2 5

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 3
Giải Bảy
G.7
775 1 0 3
Giải Sáu
G.6
1655 4457 2347 2  
Giải Năm
G.5
0303 3  
Giải Tư
G.4
54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563
4
5
5 7
5 6 7 8
Giải Ba
G.3
42777 77613 6 3 6
Giải Nhì
G.2
32158 7 2 4 5 7
Giải Nhất
G.1
90145 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
399272 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 3
2  
3  
4 5 7
5 5 6 7 8
6 3 6
7 2 4 5 7
8 1 2
9  

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0  
Giải Bảy
G.7
599 1 2 5 6 9
Giải Sáu
G.6
3216 0524 1115 2 4 7
Giải Năm
G.5
7319 3  
Giải Tư
G.4
27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542
4
5
1 2
0 9
Giải Ba
G.3
39863 72572 6 3 9
Giải Nhì
G.2
08759 7 2
Giải Nhất
G.1
10669 8 8
Giải ĐB
ĐB
839597 9 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 5 6 9
2 4 7
3  
4 1 2
5 0 9
6 3 9
7 2
8 8
9 7 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 1 2 8 9
Giải Bảy
G.7
551 1  
Giải Sáu
G.6
5479 4120 8441 2 0 6
Giải Năm
G.5
6450 3 3 4
Giải Tư
G.4
55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055
4
5
1
0 1 5 5 8
Giải Ba
G.3
08909 83326 6 0 6
Giải Nhì
G.2
74460 7 9
Giải Nhất
G.1
88766 8  
Giải ĐB
ĐB
116008 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 8 9
1  
2 0 6
3 3 4
4 1
5 0 1 5 5 8
6 0 6
7 9
8  
9  

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 5 8 9
Giải Bảy
G.7
762 1 6 9
Giải Sáu
G.6
2405 7546 8899 2 3
Giải Năm
G.5
7416 3 2
Giải Tư
G.4
54145 94456 04967 99223 06950 65409 53499
4
5
5 6
0 1 1 6
Giải Ba
G.3
79608 77951 6 2 7
Giải Nhì
G.2
46219 7  
Giải Nhất
G.1
45132 8  
Giải ĐB
ĐB
167251 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8 9
1 6 9
2 3
3 2
4 5 6
5 0 1 1 6
6 2 7
7  
8  
9 9 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 0 9
Giải Bảy
G.7
530 1 2 4
Giải Sáu
G.6
5755 6112 8797 2 1 8 9
Giải Năm
G.5
6028 3 0 7
Giải Tư
G.4
87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865
4
5
 
5 9
Giải Ba
G.3
64614 91237 6 1 5
Giải Nhì
G.2
58229 7 0 9
Giải Nhất
G.1
60121 8  
Giải ĐB
ĐB
315809 9 0 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 2 4
2 1 8 9
3 0 7
4  
5 5 9
6 1 5
7 0 9
8  
9 0 7

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 6
Giải Bảy
G.7
655 1 9
Giải Sáu
G.6
3089 1019 9155 2 0 2 9
Giải Năm
G.5
7440 3  
Giải Tư
G.4
57329 40276 40794 36720 02922 55306 51740
4
5
0 0
5 5
Giải Ba
G.3
16068 60760 6 0 8
Giải Nhì
G.2
35394 7 6 9
Giải Nhất
G.1
79879 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
428887 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 9
2 0 2 9
3  
4 0 0
5 5 5
6 0 8
7 6 9
8 7 9
9 4 4

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
32 0  
Giải Bảy
G.7
764 1 1 7
Giải Sáu
G.6
3475 0617 3944 2 3
Giải Năm
G.5
8341 3 2 4 8 8
Giải Tư
G.4
22623 43066 48370 86148 96738 58242 44399
4
5
1 2 4 8
 
Giải Ba
G.3
41611 84934 6 4 6
Giải Nhì
G.2
05938 7 0 1 5
Giải Nhất
G.1
05532 8  
Giải ĐB
ĐB
708171 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 7
2 3
3 2 4 8 8
4 1 2 4 8
5  
6 4 6
7 0 1 5
8  
9 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 4
Giải Bảy
G.7
762 1 1
Giải Sáu
G.6
2668 2041 0756 2  
Giải Năm
G.5
0197 3  
Giải Tư
G.4
84995 98573 11464 37066 79894 33352 15672
4
5
1
2 6
Giải Ba
G.3
17561 68011 6 1 2 4 6 8
Giải Nhì
G.2
40699 7 2 3 5
Giải Nhất
G.1
45504 8  
Giải ĐB
ĐB
369775 9 4 5 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1
2  
3  
4 1
5 2 6
6 1 2 4 6 8
7 2 3 5
8  
9 4 5 7 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 2
Giải Bảy
G.7
572 1 0 5
Giải Sáu
G.6
4915 1257 9073 2 0
Giải Năm
G.5
9310 3 0 3 5
Giải Tư
G.4
20320 94235 71971 97593 26678 06902 92679
4
5
 
6 7
Giải Ba
G.3
16630 93889 6  
Giải Nhì
G.2
73356 7 1 2 3 8 9
Giải Nhất
G.1
24933 8 9
Giải ĐB
ĐB
169790 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 5
2 0
3 0 3 5
4  
5 6 7
6  
7 1 2 3 8 9
8 9
9 0 3

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 5
Giải Bảy
G.7
083 1 3 5
Giải Sáu
G.6
4713 1545 9088 2 2 8 8
Giải Năm
G.5
4866 3  
Giải Tư
G.4
86449 07705 74215 26728 88666 66328 61477
4
5
5 9
0
Giải Ba
G.3
93050 26460 6 0 6 6
Giải Nhì
G.2
07322 7 5 7
Giải Nhất
G.1
14495 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
321375 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 5
2 2 8 8
3  
4 5 9
5 0
6 0 6 6
7 5 7
8 3 8
9 5