XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 6 7 7
Giải Bảy
G.7
984 1 0
Giải Sáu
G.6
2965 6993 1635 2 2 5
Giải Năm
G.5
3963 3 3 5
Giải Tư
G.4
19922 44807 28006 49810 23958 74557 91125
4
5
7
7 8
Giải Ba
G.3
14669 45033 6 3 5 8 9
Giải Nhì
G.2
06147 7  
Giải Nhất
G.1
41668 8 4
Giải ĐB
ĐB
957707 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 7 7
1 0
2 2 5
3 3 5
4 7
5 7 8
6 3 5 8 9
7  
8 4
9 3

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 3 5
Giải Bảy
G.7
305 1 6 6
Giải Sáu
G.6
8852 9240 3440 2 2 7
Giải Năm
G.5
7254 3 3
Giải Tư
G.4
06716 55256 51633 38841 30527 14003 96922
4
5
0 0 1 7
2 4 6
Giải Ba
G.3
18716 43747 6 3
Giải Nhì
G.2
82063 7 3
Giải Nhất
G.1
33901 8  
Giải ĐB
ĐB
128273 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 5
1 6 6
2 2 7
3 3
4 0 0 1 7
5 2 4 6
6 3
7 3
8  
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0  
Giải Bảy
G.7
528 1  
Giải Sáu
G.6
2263 2477 2399 2 3 4 4 4 8
Giải Năm
G.5
1035 3 5 9
Giải Tư
G.4
96023 54551 77024 35384 84624 93865 30924
4
5
8
1
Giải Ba
G.3
47580 11848 6 3 5
Giải Nhì
G.2
77371 7 1 7
Giải Nhất
G.1
66339 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
776593 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 3 4 4 4 8
3 5 9
4 8
5 1
6 3 5
7 1 7
8 0 4
9 3 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 6
Giải Bảy
G.7
680 1 6
Giải Sáu
G.6
6823 6421 4534 2 1 3
Giải Năm
G.5
1355 3 4
Giải Tư
G.4
23657 11544 12854 53216 31965 24662 25206
4
5
4 8
4 5 7 9
Giải Ba
G.3
86859 09981 6 1 2 5
Giải Nhì
G.2
86161 7  
Giải Nhất
G.1
09885 8 0 1 5
Giải ĐB
ĐB
618848 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 6
2 1 3
3 4
4 4 8
5 4 5 7 9
6 1 2 5
7  
8 0 1 5
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 1 9
Giải Bảy
G.7
496 1 4
Giải Sáu
G.6
1133 3661 3068 2 3 8
Giải Năm
G.5
7128 3 3 7
Giải Tư
G.4
69442 81823 56414 21450 39937 06109 99098
4
5
2
0
Giải Ba
G.3
78279 20191 6 1 5 8
Giải Nhì
G.2
34265 7 9
Giải Nhất
G.1
28401 8  
Giải ĐB
ĐB
311495 9 1 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 4
2 3 8
3 3 7
4 2
5 0
6 1 5 8
7 9
8  
9 1 5 6 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
58 0 4
Giải Bảy
G.7
595 1  
Giải Sáu
G.6
6291 9458 6948 2 1 6 9
Giải Năm
G.5
4879 3  
Giải Tư
G.4
27429 17980 87954 38354 33696 57146 45992
4
5
6 8
1 4 4 8
Giải Ba
G.3
73751 33126 6  
Giải Nhì
G.2
68692 7 9
Giải Nhất
G.1
92504 8 0
Giải ĐB
ĐB
458321 9 1 2 2 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 1 6 9
3  
4 6 8
5 1 4 4 8
6  
7 9
8 0
9 1 2 2 5 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2 7
Giải Bảy
G.7
990 1 2 5
Giải Sáu
G.6
3385 3835 9652 2  
Giải Năm
G.5
5515 3 5
Giải Tư
G.4
87241 31212 82102 99856 20184 52167 13692
4
5
1 3
1 2 6 9
Giải Ba
G.3
12569 16051 6 7 9
Giải Nhì
G.2
21243 7  
Giải Nhất
G.1
76359 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
838207 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 2 5
2  
3 5
4 1 3
5 1 2 6 9
6 7 9
7  
8 4 5
9 0 2

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 3
Giải Bảy
G.7
036 1  
Giải Sáu
G.6
4100 4896 4461 2 9
Giải Năm
G.5
7698 3 1 6 7
Giải Tư
G.4
83831 90496 48148 71792 74870 15844 29703
4
5
4 8
2 7
Giải Ba
G.3
14552 34562 6 1 2
Giải Nhì
G.2
39837 7 0
Giải Nhất
G.1
33929 8  
Giải ĐB
ĐB
693157 9 2 6 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3
1  
2 9
3 1 6 7
4 4 8
5 2 7
6 1 2
7 0
8  
9 2 6 6 8

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 4 8
Giải Bảy
G.7
473 1 0 4
Giải Sáu
G.6
0950 1855 1774 2 7
Giải Năm
G.5
6655 3 5
Giải Tư
G.4
13814 75110 95804 33808 61480 93693 71551
4
5
 
0 1 5 5 8
Giải Ba
G.3
36858 15696 6 2
Giải Nhì
G.2
87735 7 3 4
Giải Nhất
G.1
66227 8 0
Giải ĐB
ĐB
406462 9 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 0 4
2 7
3 5
4  
5 0 1 5 5 8
6 2
7 3 4
8 0
9 3 6

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 1 1 9
Giải Bảy
G.7
718 1 8
Giải Sáu
G.6
0175 3330 6281 2 5
Giải Năm
G.5
5401 3 0 8
Giải Tư
G.4
85174 02025 70197 32209 73353 98693 45575
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
80375 17938 6 7
Giải Nhì
G.2
08867 7 1 4 5 5 5
Giải Nhất
G.1
37271 8 1
Giải ĐB
ĐB
203001 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 9
1 8
2 5
3 0 8
4  
5 3
6 7
7 1 4 5 5 5
8 1
9 3 7

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 1 9
Giải Bảy
G.7
466 1 3 4 7
Giải Sáu
G.6
4830 7837 8849 2  
Giải Năm
G.5
1917 3 0 7 8
Giải Tư
G.4
36543 31614 37685 59651 17075 62238 45252
4
5
3 9
1 2 3
Giải Ba
G.3
90309 50801 6 6
Giải Nhì
G.2
62353 7 0 5
Giải Nhất
G.1
13013 8 5
Giải ĐB
ĐB
658670 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 3 4 7
2  
3 0 7 8
4 3 9
5 1 2 3
6 6
7 0 5
8 5
9  

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 7 8 9
Giải Bảy
G.7
129 1 0 1 9
Giải Sáu
G.6
1548 0308 8392 2 0 9
Giải Năm
G.5
7632 3 2 8
Giải Tư
G.4
93710 29795 95475 08781 76207 03809 06353
4
5
8
3 6
Giải Ba
G.3
00056 95511 6  
Giải Nhì
G.2
92438 7 5
Giải Nhất
G.1
83219 8 1
Giải ĐB
ĐB
131420 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8 9
1 0 1 9
2 0 9
3 2 8
4 8
5 3 6
6  
7 5
8 1
9 2 5

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 2
Giải Bảy
G.7
468 1 8
Giải Sáu
G.6
1659 5548 0302 2  
Giải Năm
G.5
5869 3 0 0
Giải Tư
G.4
32081 00383 45630 32863 47318 55860 36577
4
5
8
7 9
Giải Ba
G.3
25568 41361 6 0 1 3 8 8 9
Giải Nhì
G.2
40330 7 7
Giải Nhất
G.1
33880 8 0 1 3
Giải ĐB
ĐB
834357 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 8
2  
3 0 0
4 8
5 7 9
6 0 1 3 8 8 9
7 7
8 0 1 3
9  

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
423 1 5 7
Giải Sáu
G.6
8815 9551 5647 2 1 3 3
Giải Năm
G.5
4695 3 0
Giải Tư
G.4
02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353
4
5
7
1 3 6 7 9
Giải Ba
G.3
76330 99574 6 0
Giải Nhì
G.2
43059 7 2 4
Giải Nhất
G.1
70323 8 5
Giải ĐB
ĐB
359272 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 7
2 1 3 3
3 0
4 7
5 1 3 6 7 9
6 0
7 2 4
8 5
9 5