XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 0 1 9
Giải Bảy
G.7
772 1 4
Giải Sáu
G.6
7279 6993 1875 2 0
Giải Năm
G.5
0974 3  
Giải Tư
G.4
16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086
4
5
2
4 6
Giải Ba
G.3
55820 18087 6 2
Giải Nhì
G.2
30856 7 2 4 4 5 9
Giải Nhất
G.1
56962 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
654542 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 9
1 4
2 0
3  
4 2
5 4 6
6 2
7 2 4 4 5 9
8 6 7
9 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 0
Giải Bảy
G.7
783 1 1
Giải Sáu
G.6
6160 5084 3285 2 6 8
Giải Năm
G.5
7173 3 2 5
Giải Tư
G.4
26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552
4
5
3
2 7
Giải Ba
G.3
02796 59332 6 0
Giải Nhì
G.2
16990 7 3 6
Giải Nhất
G.1
43500 8 3 4 5
Giải ĐB
ĐB
421628 9 0 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 1
2 6 8
3 2 5
4 3
5 2 7
6 0
7 3 6
8 3 4 5
9 0 6

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 2 3 6
Giải Bảy
G.7
751 1 1 8 9
Giải Sáu
G.6
7490 3083 5318 2  
Giải Năm
G.5
9869 3 8
Giải Tư
G.4
14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078
4
5
9
1
Giải Ba
G.3
56596 53878 6 1 9
Giải Nhì
G.2
89319 7 8 8
Giải Nhất
G.1
28638 8 3
Giải ĐB
ĐB
408691 9 0 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6
1 1 8 9
2  
3 8
4 9
5 1
6 1 9
7 8 8
8 3
9 0 1 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0  
Giải Bảy
G.7
215 1 3 5
Giải Sáu
G.6
8662 9413 5460 2 7
Giải Năm
G.5
7487 3 6 6 6 9
Giải Tư
G.4
12765 46253 56636 82764 05895 55854 60936
4
5
 
3 4
Giải Ba
G.3
27639 34274 6 0 2 4 5
Giải Nhì
G.2
22427 7 1 4
Giải Nhất
G.1
33671 8 7
Giải ĐB
ĐB
336636 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 5
2 7
3 6 6 6 9
4  
5 3 4
6 0 2 4 5
7 1 4
8 7
9 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 1 2
Giải Bảy
G.7
014 1 2 4
Giải Sáu
G.6
2501 3742 3088 2 2 8
Giải Năm
G.5
2372 3 5
Giải Tư
G.4
58149 97212 35062 77664 77063 58594 87074
4
5
2 9
 
Giải Ba
G.3
51635 22879 6 2 3 4
Giải Nhì
G.2
72928 7 2 4 9
Giải Nhất
G.1
49302 8 8
Giải ĐB
ĐB
588522 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 2 4
2 2 8
3 5
4 2 9
5  
6 2 3 4
7 2 4 9
8 8
9 4

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 5 6 9
Giải Bảy
G.7
023 1 4 9
Giải Sáu
G.6
5460 6241 8709 2 1 3
Giải Năm
G.5
1406 3 3 4 5
Giải Tư
G.4
52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514
4
5
1 4
 
Giải Ba
G.3
26419 89362 6 0 1 2
Giải Nhì
G.2
07605 7 8
Giải Nhất
G.1
69134 8 9
Giải ĐB
ĐB
976944 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 9
1 4 9
2 1 3
3 3 4 5
4 1 4
5  
6 0 1 2
7 8
8 9
9  

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 3 7
Giải Bảy
G.7
181 1 3 4
Giải Sáu
G.6
1734 5259 6242 2  
Giải Năm
G.5
0007 3 4 8 9
Giải Tư
G.4
32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598
4
5
2 2
9 9
Giải Ba
G.3
86759 16590 6  
Giải Nhì
G.2
78593 7  
Giải Nhất
G.1
39098 8 1
Giải ĐB
ĐB
782998 9 0 3 8 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 3 4
2  
3 4 8 9
4 2 2
5 9 9
6  
7  
8 1
9 0 3 8 8 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 4
Giải Bảy
G.7
091 1 3
Giải Sáu
G.6
8037 1549 6704 2  
Giải Năm
G.5
5345 3 7
Giải Tư
G.4
23488 98913 51174 13360 04073 14859 52847
4
5
5 7 8 9
9
Giải Ba
G.3
71548 62892 6 0
Giải Nhì
G.2
44178 7 3 4 8 8 9
Giải Nhất
G.1
37278 8 8
Giải ĐB
ĐB
743279 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3
2  
3 7
4 5 7 8 9
5 9
6 0
7 3 4 8 8 9
8 8
9 1 2

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 1 6 9
Giải Bảy
G.7
806 1 4 4
Giải Sáu
G.6
1409 2770 3883 2 0
Giải Năm
G.5
6092 3  
Giải Tư
G.4
14292 12543 17962 66320 32846 73449 78514
4
5
3 6 9
 
Giải Ba
G.3
89286 89601 6 2
Giải Nhì
G.2
92897 7 0 2
Giải Nhất
G.1
15772 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
613514 9 2 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 9
1 4 4
2 0
3  
4 3 6 9
5  
6 2
7 0 2
8 3 6
9 2 2 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 2
Giải Bảy
G.7
391 1 3
Giải Sáu
G.6
2222 7260 4696 2 2 9
Giải Năm
G.5
9885 3 6 8
Giải Tư
G.4
42129 24356 63247 18468 06036 16613 55754
4
5
7
4 6
Giải Ba
G.3
31787 70402 6 0 8
Giải Nhì
G.2
33375 7 5 8
Giải Nhất
G.1
02078 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
995138 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3
2 2 9
3 6 8
4 7
5 4 6
6 0 8
7 5 8
8 5 7
9 1 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 1 8
Giải Bảy
G.7
416 1 6 7
Giải Sáu
G.6
9065 3662 5288 2 3
Giải Năm
G.5
8108 3 6
Giải Tư
G.4
30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017
4
5
2
 
Giải Ba
G.3
53593 45642 6 0 2 2 4 5
Giải Nhì
G.2
51996 7 2
Giải Nhất
G.1
86364 8 8
Giải ĐB
ĐB
335201 9 2 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 6 7
2 3
3 6
4 2
5  
6 0 2 2 4 5
7 2
8 8
9 2 3 6

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 1 1 5 8
Giải Bảy
G.7
980 1 1 2
Giải Sáu
G.6
4879 9392 1211 2  
Giải Năm
G.5
6501 3 1 6
Giải Tư
G.4
70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408
4
5
4 6 7
 
Giải Ba
G.3
10231 06997 6  
Giải Nhì
G.2
26212 7 0 9
Giải Nhất
G.1
52970 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
487281 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 5 8
1 1 2
2  
3 1 6
4 4 6 7
5  
6  
7 0 9
8 0 1
9 2 7

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 4 4
Giải Bảy
G.7
567 1  
Giải Sáu
G.6
4834 7128 4367 2 8 8
Giải Năm
G.5
6833 3 3 3 4 5
Giải Tư
G.4
95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004
4
5
6
1 4
Giải Ba
G.3
47928 42735 6 7 7
Giải Nhì
G.2
02873 7 0 3
Giải Nhất
G.1
35946 8  
Giải ĐB
ĐB
022733 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4
1  
2 8 8
3 3 3 4 5
4 6
5 1 4
6 7 7
7 0 3
8  
9 2 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
543 1 8
Giải Sáu
G.6
9258 6818 3554 2  
Giải Năm
G.5
7260 3  
Giải Tư
G.4
49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559
4
5
3 9
0 4 4 8 9
Giải Ba
G.3
07050 77694 6 0 1 5
Giải Nhì
G.2
68854 7 4 9
Giải Nhất
G.1
45983 8 3
Giải ĐB
ĐB
091461 9 0 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2  
3  
4 3 9
5 0 4 4 8 9
6 0 1 5
7 4 9
8 3
9 0 3 4