XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 2 4 8
Giải Bảy
G.7
693 1 8
Giải Sáu
G.6
4704 0293 3529 2 0 9
Giải Năm
G.5
1171 3 4 6 9
Giải Tư
G.4
11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636
4
5
3
6
Giải Ba
G.3
12920 26543 6 0 2
Giải Nhì
G.2
97562 7 1
Giải Nhất
G.1
17334 8  
Giải ĐB
ĐB
724308 9 1 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 8
1 8
2 0 9
3 4 6 9
4 3
5 6
6 0 2
7 1
8  
9 1 3 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 1 3
Giải Bảy
G.7
187 1  
Giải Sáu
G.6
0883 1231 0501 2 8
Giải Năm
G.5
6434 3 0 1 4
Giải Tư
G.4
69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
44403 22063 6 3
Giải Nhì
G.2
74395 7 4 7
Giải Nhất
G.1
60481 8 1 3 7
Giải ĐB
ĐB
310753 9 3 5 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1  
2 8
3 0 1 4
4  
5 3
6 3
7 4 7
8 1 3 7
9 3 5 6 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 1 7
Giải Bảy
G.7
200 1 4 8
Giải Sáu
G.6
4518 7801 1495 2 6
Giải Năm
G.5
1539 3 0 9
Giải Tư
G.4
68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
97045 57814 6 4 7
Giải Nhì
G.2
41987 7 5
Giải Nhất
G.1
50382 8 0 2 4 7
Giải ĐB
ĐB
284830 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 7
1 4 8
2 6
3 0 9
4 5
5  
6 4 7
7 5
8 0 2 4 7
9 5

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 9 9
Giải Bảy
G.7
309 1 1 2 2 9
Giải Sáu
G.6
8112 6386 5812 2 3 8
Giải Năm
G.5
4530 3 0 7 9
Giải Tư
G.4
90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
62323 28390 6  
Giải Nhì
G.2
63837 7 9
Giải Nhất
G.1
67428 8 1 5 6
Giải ĐB
ĐB
060511 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9 9
1 1 2 2 9
2 3 8
3 0 7 9
4 0
5  
6  
7 9
8 1 5 6
9 0

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0  
Giải Bảy
G.7
854 1 2
Giải Sáu
G.6
9131 8264 7820 2 0 7 7
Giải Năm
G.5
8827 3 1 5 6
Giải Tư
G.4
62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081
4
5
1 3 7
2 4
Giải Ba
G.3
90127 34341 6 4 7
Giải Nhì
G.2
08686 7  
Giải Nhất
G.1
51712 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
042652 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2
2 0 7 7
3 1 5 6
4 1 3 7
5 2 4
6 4 7
7  
8 1 6
9 0

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 8
Giải Bảy
G.7
360 1 7
Giải Sáu
G.6
4292 9852 9617 2 0 6 6 6
Giải Năm
G.5
8878 3  
Giải Tư
G.4
63026 99380 93962 00508 27920 98844 78292
4
5
1 4
1 2
Giải Ba
G.3
20241 35896 6 0 2
Giải Nhì
G.2
90026 7 8
Giải Nhất
G.1
32126 8 0
Giải ĐB
ĐB
150551 9 2 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 7
2 0 6 6 6
3  
4 1 4
5 1 2
6 0 2
7 8
8 0
9 2 2 6

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 1
Giải Bảy
G.7
965 1 3 8
Giải Sáu
G.6
3813 2698 0352 2 5 5
Giải Năm
G.5
3742 3  
Giải Tư
G.4
73092 05598 86918 88546 50195 63748 03883
4
5
2 6 8
2
Giải Ba
G.3
12725 89325 6 5
Giải Nhì
G.2
16701 7  
Giải Nhất
G.1
44896 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
382082 9 2 5 6 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 3 8
2 5 5
3  
4 2 6 8
5 2
6 5
7  
8 2 3
9 2 5 6 8 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 0 0 0 9
Giải Bảy
G.7
300 1  
Giải Sáu
G.6
7234 2530 4796 2 2 7
Giải Năm
G.5
4122 3 0 1 4 8
Giải Tư
G.4
06331 32775 99809 96638 89584 89071 47200
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
88997 76827 6  
Giải Nhì
G.2
59271 7 1 1 5 7
Giải Nhất
G.1
87700 8 4
Giải ĐB
ĐB
798477 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 0 9
1  
2 2 7
3 0 1 4 8
4  
5  
6  
7 1 1 5 7
8 4
9 6 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 0 0 6
Giải Bảy
G.7
813 1 0 3 6 7
Giải Sáu
G.6
7858 7060 7327 2 1 2 7
Giải Năm
G.5
0522 3  
Giải Tư
G.4
00853 39699 72206 73017 62854 79210 46921
4
5
 
0 3 4 8
Giải Ba
G.3
25016 86794 6 0
Giải Nhì
G.2
91600 7  
Giải Nhất
G.1
60300 8  
Giải ĐB
ĐB
454950 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 6
1 0 3 6 7
2 1 2 7
3  
4  
5 0 3 4 8
6 0
7  
8  
9 4 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 1 9
Giải Bảy
G.7
163 1 3 5
Giải Sáu
G.6
2701 8357 8913 2 3
Giải Năm
G.5
4493 3 9
Giải Tư
G.4
60687 82369 80509 04615 77289 37023 17339
4
5
5
3 7
Giải Ba
G.3
20288 88587 6 3 9
Giải Nhì
G.2
91545 7 3
Giải Nhất
G.1
32153 8 7 7 8 9
Giải ĐB
ĐB
520873 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 9
1 3 5
2 3
3 9
4 5
5 3 7
6 3 9
7 3
8 7 7 8 9
9 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 0 2
Giải Bảy
G.7
264 1 8
Giải Sáu
G.6
8026 7018 6762 2 0 0 6
Giải Năm
G.5
3320 3  
Giải Tư
G.4
91920 98188 57700 93768 58585 17999 28378
4
5
6
7
Giải Ba
G.3
48271 78378 6 2 4 8
Giải Nhì
G.2
26157 7 1 8 8
Giải Nhất
G.1
73002 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
009546 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 8
2 0 0 6
3  
4 6
5 7
6 2 4 8
7 1 8 8
8 5 8
9 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 7 7 8
Giải Bảy
G.7
730 1 1
Giải Sáu
G.6
7487 3278 0611 2 0 5 7
Giải Năm
G.5
1427 3 0 9
Giải Tư
G.4
76907 12308 50585 60842 54439 51620 50007
4
5
2 7
2
Giải Ba
G.3
71681 50447 6 3
Giải Nhì
G.2
58252 7 8
Giải Nhất
G.1
32863 8 1 5 7
Giải ĐB
ĐB
645825 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 7 8
1 1
2 0 5 7
3 0 9
4 2 7
5 2
6 3
7 8
8 1 5 7
9  

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 2 6 8
Giải Bảy
G.7
540 1 0 3 8
Giải Sáu
G.6
2502 4410 1795 2 1 7
Giải Năm
G.5
0908 3 2
Giải Tư
G.4
10627 80432 25713 59718 73867 13900 09870
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
21677 30287 6 7 7
Giải Nhì
G.2
05621 7 0 7
Giải Nhất
G.1
71906 8 7
Giải ĐB
ĐB
461667 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 6 8
1 0 3 8
2 1 7
3 2
4 0
5  
6 7 7
7 0 7
8 7
9 5

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
43 0 4 5 6
Giải Bảy
G.7
990 1  
Giải Sáu
G.6
0823 3593 9363 2 3 8
Giải Năm
G.5
2428 3  
Giải Tư
G.4
35404 01674 18106 86178 04664 66362 27444
4
5
0 0 4
 
Giải Ba
G.3
81540 94292 6 2 3 4
Giải Nhì
G.2
15240 7 4 8
Giải Nhất
G.1
37895 8  
Giải ĐB
ĐB
972105 9 0 2 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 6
1  
2 3 8
3  
4 0 0 4
5  
6 2 3 4
7 4 8
8  
9 0 2 3 5