XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
543 1 8
Giải Sáu
G.6
9258 6818 3554 2  
Giải Năm
G.5
7260 3  
Giải Tư
G.4
49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559
4
5
3 9
0 4 4 8 9
Giải Ba
G.3
07050 77694 6 0 1 5
Giải Nhì
G.2
68854 7 4 9
Giải Nhất
G.1
45983 8 3
Giải ĐB
ĐB
091461 9 0 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2  
3  
4 3 9
5 0 4 4 8 9
6 0 1 5
7 4 9
8 3
9 0 3 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 1 1 5 5
Giải Bảy
G.7
321 1 1 8
Giải Sáu
G.6
0118 9356 0935 2 1
Giải Năm
G.5
2391 3 5 6
Giải Tư
G.4
36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805
4
5
 
0 6
Giải Ba
G.3
09805 53094 6 0 0
Giải Nhì
G.2
15101 7 3 4
Giải Nhất
G.1
61401 8  
Giải ĐB
ĐB
181411 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 5 5
1 1 8
2 1
3 5 6
4  
5 0 6
6 0 0
7 3 4
8  
9 1 4

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 7 8
Giải Bảy
G.7
857 1 1
Giải Sáu
G.6
6860 5479 3111 2 1
Giải Năm
G.5
9758 3  
Giải Tư
G.4
50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383
4
5
0
0 2 4 7 8
Giải Ba
G.3
78570 67408 6 0 6
Giải Nhì
G.2
40721 7 0 4 9
Giải Nhất
G.1
27290 8 3
Giải ĐB
ĐB
660752 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 1
2 1
3  
4 0
5 0 2 4 7 8
6 0 6
7 0 4 9
8 3
9 0

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 1 5
Giải Bảy
G.7
593 1 1
Giải Sáu
G.6
3168 5867 3601 2 0
Giải Năm
G.5
6034 3 4 9
Giải Tư
G.4
46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249
4
5
0 1 8 9
6
Giải Ba
G.3
23791 92839 6 7 8
Giải Nhì
G.2
80156 7 7
Giải Nhất
G.1
51220 8  
Giải ĐB
ĐB
805911 9 0 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 1
2 0
3 4 9
4 0 1 8 9
5 6
6 7 8
7 7
8  
9 0 1 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 2 6 7
Giải Bảy
G.7
170 1 2 4 7
Giải Sáu
G.6
1223 1668 6186 2 1 3 7
Giải Năm
G.5
4989 3 3 8
Giải Tư
G.4
44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
99906 92117 6 8
Giải Nhì
G.2
60514 7 0
Giải Nhất
G.1
76682 8 2 6 9
Giải ĐB
ĐB
483597 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 7
1 2 4 7
2 1 3 7
3 3 8
4  
5  
6 8
7 0
8 2 6 9
9 7

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0  
Giải Bảy
G.7
143 1 0 2 6 7
Giải Sáu
G.6
3216 2621 2292 2 0 0 1 5 9
Giải Năm
G.5
7731 3 1 6
Giải Tư
G.4
68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410
4
5
3
 
Giải Ba
G.3
27289 29862 6 2
Giải Nhì
G.2
30977 7 2 7
Giải Nhất
G.1
19672 8 9
Giải ĐB
ĐB
695725 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 2 6 7
2 0 0 1 5 9
3 1 6
4 3
5  
6 2
7 2 7
8 9
9 2

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 8
Giải Bảy
G.7
394 1  
Giải Sáu
G.6
1856 5781 5708 2 7
Giải Năm
G.5
2764 3 7
Giải Tư
G.4
07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164
4
5
0 4 6
2 5 6
Giải Ba
G.3
49046 15194 6 3 4 4 9
Giải Nhì
G.2
04352 7 2
Giải Nhất
G.1
81455 8 1
Giải ĐB
ĐB
049669 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 7
3 7
4 0 4 6
5 2 5 6
6 3 4 4 9
7 2
8 1
9 4 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 4 7
Giải Bảy
G.7
555 1 1 7
Giải Sáu
G.6
4582 0485 7876 2 7
Giải Năm
G.5
3276 3  
Giải Tư
G.4
21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204
4
5
6
4 5
Giải Ba
G.3
52291 21907 6  
Giải Nhì
G.2
23984 7 5 6 6 9
Giải Nhất
G.1
41327 8 2 2 4 5
Giải ĐB
ĐB
685811 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 1 7
2 7
3  
4 6
5 4 5
6  
7 5 6 6 9
8 2 2 4 5
9 1

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 1 3 5
Giải Bảy
G.7
214 1 0 3 4
Giải Sáu
G.6
2883 1449 4505 2  
Giải Năm
G.5
6185 3  
Giải Tư
G.4
58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264
4
5
8 9 9
 
Giải Ba
G.3
66986 64467 6 4 7
Giải Nhì
G.2
77794 7 0
Giải Nhất
G.1
99093 8 3 5 6
Giải ĐB
ĐB
454548 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 5
1 0 3 4
2  
3  
4 8 9 9
5  
6 4 7
7 0
8 3 5 6
9 3 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 5 7
Giải Bảy
G.7
044 1  
Giải Sáu
G.6
3834 5529 5173 2 9
Giải Năm
G.5
5233 3 3 4 4 8 9
Giải Tư
G.4
36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796
4
5
4 7
3 6
Giải Ba
G.3
92534 21047 6  
Giải Nhì
G.2
71170 7 0 3 8
Giải Nhất
G.1
52988 8 8
Giải ĐB
ĐB
945339 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1  
2 9
3 3 4 4 8 9
4 4 7
5 3 6
6  
7 0 3 8
8 8
9 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 7
Giải Bảy
G.7
846 1 5 7
Giải Sáu
G.6
7972 8092 7893 2  
Giải Năm
G.5
9471 3 6 6
Giải Tư
G.4
68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989
4
5
1 6
 
Giải Ba
G.3
32336 87907 6 1 5
Giải Nhì
G.2
66317 7 1 2 2 6
Giải Nhất
G.1
35015 8 9
Giải ĐB
ĐB
801841 9 1 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 5 7
2  
3 6 6
4 1 6
5  
6 1 5
7 1 2 2 6
8 9
9 1 2 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 1 3 9
Giải Bảy
G.7
455 1  
Giải Sáu
G.6
7401 4166 5409 2 7
Giải Năm
G.5
7240 3  
Giải Tư
G.4
47194 33573 10689 27860 28390 29247 05169
4
5
0 7
5
Giải Ba
G.3
11588 00892 6 0 6 9
Giải Nhì
G.2
89527 7 3 8
Giải Nhất
G.1
37803 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
327378 9 0 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 9
1  
2 7
3  
4 0 7
5 5
6 0 6 9
7 3 8
8 8 9
9 0 2 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 4 6 7 8
Giải Bảy
G.7
130 1 2
Giải Sáu
G.6
5008 8289 4532 2 0 6
Giải Năm
G.5
4139 3 0 1 2 3 6 9
Giải Tư
G.4
90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936
4
5
 
4
Giải Ba
G.3
73720 82107 6  
Giải Nhì
G.2
07033 7  
Giải Nhất
G.1
94406 8 9
Giải ĐB
ĐB
875091 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6 7 8
1 2
2 0 6
3 0 1 2 3 6 9
4  
5 4
6  
7  
8 9
9 1 3

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 1 4
Giải Bảy
G.7
201 1  
Giải Sáu
G.6
7304 1083 2551 2 0 4 5
Giải Năm
G.5
3151 3 3
Giải Tư
G.4
33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542
4
5
2
1 1 5
Giải Ba
G.3
92220 70371 6 6
Giải Nhì
G.2
02983 7 1
Giải Nhất
G.1
83385 8 3 3 3 3 5
Giải ĐB
ĐB
821966 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4
1  
2 0 4 5
3 3
4 2
5 1 1 5
6 6
7 1
8 3 3 3 3 5
9