XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 5
Giải Bảy
G.7
931 1  
Giải Sáu
G.6
9232 4532 2569 2  
Giải Năm
G.5
9182 3 1 2 2 4 6
Giải Tư
G.4
38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851
4
5
 
1 4
Giải Ba
G.3
86305 03196 6 7 9
Giải Nhì
G.2
00167 7 4 5
Giải Nhất
G.1
63195 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
809574 9 3 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1  
2  
3 1 2 2 4 6
4  
5 1 4
6 7 9
7 4 5
8 0 2
9 3 5 6

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 4 5
Giải Bảy
G.7
456 1 0 4 7
Giải Sáu
G.6
7469 3414 2581 2  
Giải Năm
G.5
6838 3 8 9
Giải Tư
G.4
22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604
4
5
4
6 9
Giải Ba
G.3
77064 03488 6 4 9
Giải Nhì
G.2
90092 7 3 9
Giải Nhất
G.1
86405 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
800859 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5
1 0 4 7
2  
3 8 9
4 4
5 6 9
6 4 9
7 3 9
8 1 8
9 2

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 0 0 8
Giải Bảy
G.7
893 1 5 5 6 7
Giải Sáu
G.6
0674 9215 5517 2 2 7
Giải Năm
G.5
5515 3 5 8
Giải Tư
G.4
41344 89608 48238 52398 11735 14516 60722
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
64400 69669 6 9
Giải Nhì
G.2
10227 7 4
Giải Nhất
G.1
73682 8 2
Giải ĐB
ĐB
907600 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 8
1 5 5 6 7
2 2 7
3 5 8
4 4
5  
6 9
7 4
8 2
9 3 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 4
Giải Bảy
G.7
919 1 7 9
Giải Sáu
G.6
5986 1488 9217 2 3
Giải Năm
G.5
0359 3 5 7
Giải Tư
G.4
61872 35286 12035 68479 42163 96761 69337
4
5
6
6 7 9
Giải Ba
G.3
30356 06404 6 1 3
Giải Nhì
G.2
81223 7 2 9
Giải Nhất
G.1
55046 8 6 6 8
Giải ĐB
ĐB
327857 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 7 9
2 3
3 5 7
4 6
5 6 7 9
6 1 3
7 2 9
8 6 6 8
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 4 9
Giải Bảy
G.7
119 1 5 9 9
Giải Sáu
G.6
4824 8946 7053 2 0 4 4
Giải Năm
G.5
5530 3 0 6 8
Giải Tư
G.4
27919 37669 62409 39315 24251 61736 34288
4
5
6 8
1 3
Giải Ba
G.3
23704 19538 6 9
Giải Nhì
G.2
56424 7  
Giải Nhất
G.1
11420 8 8
Giải ĐB
ĐB
227548 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 5 9 9
2 0 4 4
3 0 6 8
4 6 8
5 1 3
6 9
7  
8 8
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
47 0 1 3 6
Giải Bảy
G.7
756 1 0 9
Giải Sáu
G.6
3847 5157 8985 2  
Giải Năm
G.5
4747 3 2 5
Giải Tư
G.4
13435 76467 48703 54510 87974 77732 09980
4
5
7 7
6 7
Giải Ba
G.3
04706 31362 6 2 7
Giải Nhì
G.2
49001 7 4 4
Giải Nhất
G.1
81174 8 0 5
Giải ĐB
ĐB
130019 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 6
1 0 9
2  
3 2 5
4 7 7
5 6 7
6 2 7
7 4 4
8 0 5
9  

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 4
Giải Bảy
G.7
833 1 1
Giải Sáu
G.6
2672 4021 3211 2 1 9
Giải Năm
G.5
5349 3 1 3 6 9
Giải Tư
G.4
67529 92089 93249 78482 87931 97542 54350
4
5
2 9 9
0
Giải Ba
G.3
99179 58981 6  
Giải Nhì
G.2
37836 7 2 9
Giải Nhất
G.1
20804 8 1 2 9
Giải ĐB
ĐB
714939 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1
2 1 9
3 1 3 6 9
4 2 9 9
5 0
6  
7 2 9
8 1 2 9
9  

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 1
Giải Bảy
G.7
463 1 2 7
Giải Sáu
G.6
9244 0971 0657 2 3 5
Giải Năm
G.5
6723 3  
Giải Tư
G.4
44386 29793 83201 36483 28446 35069 44078
4
5
4 6
7 9
Giải Ba
G.3
90659 14717 6 3 9
Giải Nhì
G.2
90185 7 1 8
Giải Nhất
G.1
90412 8 3 5 6
Giải ĐB
ĐB
509325 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 7
2 3 5
3  
4 4 6
5 7 9
6 3 9
7 1 8
8 3 5 6
9 3

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 2 6
Giải Bảy
G.7
490 1 9
Giải Sáu
G.6
6457 4270 7594 2 9
Giải Năm
G.5
1890 3 7
Giải Tư
G.4
36537 79142 82667 61929 11885 90757 70584
4
5
2 6
7 7
Giải Ba
G.3
95569 80906 6 7 9
Giải Nhì
G.2
83002 7 0
Giải Nhất
G.1
00446 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
274919 9 0 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 9
2 9
3 7
4 2 6
5 7 7
6 7 9
7 0
8 4 5
9 0 0 4

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0  
Giải Bảy
G.7
659 1 4 6 9
Giải Sáu
G.6
8190 7656 8836 2 7
Giải Năm
G.5
5038 3 3 6 8
Giải Tư
G.4
13794 35165 42833 92959 82827 36853 79762
4
5
 
3 6 6 9 9
Giải Ba
G.3
06614 38016 6 2 5 7
Giải Nhì
G.2
53856 7  
Giải Nhất
G.1
20167 8  
Giải ĐB
ĐB
870019 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 6 9
2 7
3 3 6 8
4  
5 3 6 6 9 9
6 2 5 7
7  
8  
9 0 4

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 3
Giải Bảy
G.7
638 1 0 1 6
Giải Sáu
G.6
4748 8622 3103 2 2 7
Giải Năm
G.5
6289 3 5 8
Giải Tư
G.4
89416 71558 04080 72110 70727 86811 71847
4
5
0 7 8
8
Giải Ba
G.3
17735 13282 6 7
Giải Nhì
G.2
85567 7 6
Giải Nhất
G.1
13776 8 0 2 9
Giải ĐB
ĐB
156940 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 1 6
2 2 7
3 5 8
4 0 7 8
5 8
6 7
7 6
8 0 2 9
9  

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 1
Giải Bảy
G.7
390 1  
Giải Sáu
G.6
5520 4293 0925 2 0 3 5
Giải Năm
G.5
9347 3 1
Giải Tư
G.4
40169 04686 92158 91098 93772 85831 32101
4
5
0 7
8
Giải Ba
G.3
76072 29660 6 0 9
Giải Nhì
G.2
52323 7 2 2 4
Giải Nhất
G.1
46240 8 6
Giải ĐB
ĐB
440674 9 0 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 0 3 5
3 1
4 0 7
5 8
6 0 9
7 2 2 4
8 6
9 0 3 8

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0  
Giải Bảy
G.7
738 1 0 3
Giải Sáu
G.6
8574 3271 2691 2 6 6
Giải Năm
G.5
9483 3 8 8 8
Giải Tư
G.4
36826 68781 84098 43538 00759 42426 91967
4
5
 
8 9
Giải Ba
G.3
37958 56813 6 7
Giải Nhì
G.2
90310 7 1 4
Giải Nhất
G.1
42738 8 1 3 3
Giải ĐB
ĐB
592283 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 3
2 6 6
3 8 8 8
4  
5 8 9
6 7
7 1 4
8 1 3 3
9 1 8

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 2
Giải Bảy
G.7
725 1 9 9
Giải Sáu
G.6
2880 6619 2078 2 1 1 5
Giải Năm
G.5
4319 3 6
Giải Tư
G.4
24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643
4
5
0 3 7
7
Giải Ba
G.3
37821 19302 6 7 9
Giải Nhì
G.2
73587 7 8
Giải Nhất
G.1
49421 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
149036 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9 9
2 1 1 5
3 6
4 0 3 7
5 7
6 7 9
7 8
8 0 7
9 8