XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
21 0 2 8 9
Giải Bảy
G.7
538 1 5
Giải Sáu
G.6
8941 7340 6372 2 2
Giải Năm
G.5
6409 3 5 8
Giải Tư
G.4
86081 08848 34555 04855 53102 58608 23922
4
5
0 1 8
5 5
Giải Ba
G.3
32370 32989 6  
Giải Nhì
G.2
50275 7 0 2 5
Giải Nhất
G.1
93735 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
029715 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8 9
1 5
2 2
3 5 8
4 0 1 8
5 5 5
6  
7 0 2 5
8 1 9
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 1
Giải Bảy
G.7
585 1  
Giải Sáu
G.6
1564 2073 8980 2 2
Giải Năm
G.5
2765 3 3 5
Giải Tư
G.4
34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749
4
5
6 7 9
7
Giải Ba
G.3
44901 68822 6 4 5
Giải Nhì
G.2
29884 7 0 1 3
Giải Nhất
G.1
91935 8 0 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
451188 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1  
2 2
3 3 5
4 6 7 9
5 7
6 4 5
7 0 1 3
8 0 4 5 8
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 1
Giải Bảy
G.7
384 1 0
Giải Sáu
G.6
8677 6475 4756 2 3 9
Giải Năm
G.5
6475 3  
Giải Tư
G.4
43058 18384 94610 79801 49986 93460 31972
4
5
 
6 8
Giải Ba
G.3
63223 52829 6 0
Giải Nhì
G.2
93894 7 1 2 5 5 6 7
Giải Nhất
G.1
50571 8 4 4 6
Giải ĐB
ĐB
453876 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0
2 3 9
3  
4  
5 6 8
6 0
7 1 2 5 5 6 7
8 4 4 6
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 0 5 7
Giải Bảy
G.7
559 1 1 4 9
Giải Sáu
G.6
9919 3111 2550 2 3 6 8
Giải Năm
G.5
5832 3 2
Giải Tư
G.4
67307 56100 65126 54553 23014 54923 60575
4
5
0
0 3 6 9
Giải Ba
G.3
10005 69028 6  
Giải Nhì
G.2
01040 7 5
Giải Nhất
G.1
00198 8  
Giải ĐB
ĐB
575556 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5 7
1 1 4 9
2 3 6 8
3 2
4 0
5 0 3 6 9
6  
7 5
8  
9 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
53 0 0 9
Giải Bảy
G.7
452 1  
Giải Sáu
G.6
4326 6767 9475 2 6
Giải Năm
G.5
8579 3 0 1 7
Giải Tư
G.4
02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548
4
5
2 8
2
Giải Ba
G.3
75330 05031 6 3 7
Giải Nhì
G.2
82289 7 2 5 5 5 9
Giải Nhất
G.1
79275 8 9
Giải ĐB
ĐB
982772 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1  
2 6
3 0 1 7
4 2 8
5 2
6 3 7
7 2 5 5 5 9
8 9
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0 0
Giải Bảy
G.7
214 1 0 4 8
Giải Sáu
G.6
9918 7477 0377 2 0 8
Giải Năm
G.5
3667 3 6
Giải Tư
G.4
15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
77280 81465 6 2 5 6 7
Giải Nhì
G.2
27762 7 7 7 7
Giải Nhất
G.1
51682 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
031128 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 4 8
2 0 8
3 6
4  
5  
6 2 5 6 7
7 7 7 7
8 0 2
9 1

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0  
Giải Bảy
G.7
932 1 0 0 3
Giải Sáu
G.6
0068 1110 7296 2  
Giải Năm
G.5
9557 3 1 2 8 9
Giải Tư
G.4
60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131
4
5
 
7
Giải Ba
G.3
46989 78291 6 8 8
Giải Nhì
G.2
63877 7 7
Giải Nhất
G.1
96193 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
654038 9 1 3 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 0 3
2  
3 1 2 8 9
4  
5 7
6 8 8
7 7
8 9 9
9 1 3 6 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0  
Giải Bảy
G.7
417 1 1 2 7 9
Giải Sáu
G.6
8231 5011 3447 2  
Giải Năm
G.5
5177 3 1
Giải Tư
G.4
38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062
4
5
7 9
4 8 9
Giải Ba
G.3
82581 80859 6 2
Giải Nhì
G.2
53483 7 7
Giải Nhất
G.1
00449 8 1 3 5
Giải ĐB
ĐB
994054 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 7 9
2  
3 1
4 7 9
5 4 8 9
6 2
7 7
8 1 3 5
9 3 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 4
Giải Bảy
G.7
717 1 7
Giải Sáu
G.6
2465 5294 1957 2 1
Giải Năm
G.5
8845 3  
Giải Tư
G.4
91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404
4
5
0 3 5 8
3 6 7 7
Giải Ba
G.3
17597 84172 6 5
Giải Nhì
G.2
23089 7 2
Giải Nhất
G.1
78848 8 9
Giải ĐB
ĐB
760456 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 7
2 1
3  
4 0 3 5 8
5 3 6 7 7
6 5
7 2
8 9
9 0 4 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0  
Giải Bảy
G.7
833 1 4 5 8 9
Giải Sáu
G.6
5414 6950 8819 2 2 2 7
Giải Năm
G.5
5548 3 3
Giải Tư
G.4
60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788
4
5
3 4 8 9
0 3
Giải Ba
G.3
91127 49515 6 7
Giải Nhì
G.2
26044 7  
Giải Nhất
G.1
51884 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
746822 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5 8 9
2 2 2 7
3 3
4 3 4 8 9
5 0 3
6 7
7  
8 4 8
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0  
Giải Bảy
G.7
329 1 5 9
Giải Sáu
G.6
3115 3225 0078 2 4 5 6 7 9
Giải Năm
G.5
0037 3 7 9
Giải Tư
G.4
66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746
4
5
4 6
6
Giải Ba
G.3
54419 78499 6 8
Giải Nhì
G.2
55890 7 8
Giải Nhất
G.1
25639 8 5
Giải ĐB
ĐB
516068 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 9
2 4 5 6 7 9
3 7 9
4 4 6
5 6
6 8
7 8
8 5
9 0 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 0 1 4
Giải Bảy
G.7
500 1 7 9
Giải Sáu
G.6
5717 4668 9388 2 6
Giải Năm
G.5
3201 3 1
Giải Tư
G.4
76019 04561 45656 62651 74384 19731 81026
4
5
3
1 6 8 9
Giải Ba
G.3
41043 41859 6 1 8
Giải Nhì
G.2
83277 7 7
Giải Nhất
G.1
34258 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
792804 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 4
1 7 9
2 6
3 1
4 3
5 1 6 8 9
6 1 8
7 7
8 4 8
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 8
Giải Bảy
G.7
836 1 1 5 5 7
Giải Sáu
G.6
5327 3426 3156 2 6 6 7
Giải Năm
G.5
9933 3 3 6
Giải Tư
G.4
57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808
4
5
 
4 6
Giải Ba
G.3
84681 47066 6 6
Giải Nhì
G.2
34654 7  
Giải Nhất
G.1
07015 8 1 3 4
Giải ĐB
ĐB
860915 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 5 5 7
2 6 6 7
3 3 6
4  
5 4 6
6 6
7  
8 1 3 4
9 3

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0  
Giải Bảy
G.7
897 1 0
Giải Sáu
G.6
9266 8610 8060 2 0
Giải Năm
G.5
2432 3 2 8
Giải Tư
G.4
05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742
4
5
0 2 4 6
 
Giải Ba
G.3
45499 12144 6 0 6
Giải Nhì
G.2
79146 7 4 8
Giải Nhất
G.1
70983 8 3 3 8
Giải ĐB
ĐB
644940 9 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2 0
3 2 8
4 0 2 4 6
5  
6 0 6
7 4 8
8 3 3 8
9 7 9