XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 0 0
Giải Bảy
G.7
398 1 1 3
Giải Sáu
G.6
1269 6300 3681 2 0 2
Giải Năm
G.5
1865 3 4
Giải Tư
G.4
49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641
4
5
1 4
2 6
Giải Ba
G.3
31700 03744 6 5 9
Giải Nhì
G.2
48322 7  
Giải Nhất
G.1
59352 8 1 8
Giải ĐB
ĐB
526934 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0
1 1 3
2 0 2
3 4
4 1 4
5 2 6
6 5 9
7  
8 1 8
9 4 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 1
Giải Bảy
G.7
448 1 2 3 9
Giải Sáu
G.6
5085 0501 1156 2 7
Giải Năm
G.5
9096 3 9
Giải Tư
G.4
85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596
4
5
2 3 8 9
6
Giải Ba
G.3
34943 23912 6  
Giải Nhì
G.2
60589 7  
Giải Nhất
G.1
80542 8 0 1 5 9
Giải ĐB
ĐB
817013 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 3 9
2 7
3 9
4 2 3 8 9
5 6
6  
7  
8 0 1 5 9
9 6 6

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 1 3
Giải Bảy
G.7
492 1 0 3
Giải Sáu
G.6
8252 4026 7703 2 6 6 6
Giải Năm
G.5
8213 3 0 1
Giải Tư
G.4
09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130
4
5
 
0 2 4 6
Giải Ba
G.3
99756 50426 6 7
Giải Nhì
G.2
64754 7  
Giải Nhất
G.1
96610 8 2
Giải ĐB
ĐB
823050 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3
1 0 3
2 6 6 6
3 0 1
4  
5 0 2 4 6
6 7
7  
8 2
9 2 7

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 4
Giải Bảy
G.7
267 1  
Giải Sáu
G.6
0890 0080 5134 2  
Giải Năm
G.5
7160 3 1 4 8
Giải Tư
G.4
79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386
4
5
 
0 8
Giải Ba
G.3
21231 19572 6 0 6 7 9
Giải Nhì
G.2
60450 7 2 3 7
Giải Nhất
G.1
11258 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
637269 9 0 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2  
3 1 4 8
4  
5 0 8
6 0 6 7 9
7 2 3 7
8 0 6
9 0 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 2 8
Giải Bảy
G.7
525 1 0 5
Giải Sáu
G.6
6669 7310 8360 2 4 5 7
Giải Năm
G.5
8757 3 1 2
Giải Tư
G.4
08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345
4
5
5 9
7 8
Giải Ba
G.3
37824 63558 6 0 9
Giải Nhì
G.2
83732 7  
Giải Nhất
G.1
77102 8 8
Giải ĐB
ĐB
397597 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 8
1 0 5
2 4 5 7
3 1 2
4 5 9
5 7 8
6 0 9
7  
8 8
9 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 4 9
Giải Bảy
G.7
727 1 5
Giải Sáu
G.6
8853 4404 7852 2 2 7 9
Giải Năm
G.5
8586 3 7
Giải Tư
G.4
85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455
4
5
8 8
2 3 5
Giải Ba
G.3
54089 65129 6  
Giải Nhì
G.2
66122 7  
Giải Nhất
G.1
64748 8 0 1 3 6 9
Giải ĐB
ĐB
102237 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 5
2 2 7 9
3 7
4 8 8
5 2 3 5
6  
7  
8 0 1 3 6 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 6
Giải Bảy
G.7
882 1 0 4 6
Giải Sáu
G.6
2558 7420 0072 2 0 6 7
Giải Năm
G.5
5206 3  
Giải Tư
G.4
42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060
4
5
 
2 3 6 8
Giải Ba
G.3
24910 30053 6 0
Giải Nhì
G.2
43456 7 2 2 3
Giải Nhất
G.1
91114 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
169373 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 0 4 6
2 0 6 7
3  
4  
5 2 3 6 8
6 0
7 2 2 3
8 2 3
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 8 8
Giải Bảy
G.7
712 1 2
Giải Sáu
G.6
6028 9408 3343 2 1 1 8
Giải Năm
G.5
8278 3 3 4
Giải Tư
G.4
86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687
4
5
0 3 7 9
 
Giải Ba
G.3
95633 69447 6  
Giải Nhì
G.2
22034 7 0 3 8
Giải Nhất
G.1
18970 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
019373 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8
1 2
2 1 1 8
3 3 4
4 0 3 7 9
5  
6  
7 0 3 8
8 2 7
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0  
Giải Bảy
G.7
517 1 1 1 1 5 7 9
Giải Sáu
G.6
8956 6664 6311 2  
Giải Năm
G.5
0711 3 1
Giải Tư
G.4
32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382
4
5
1 3 6
6 6
Giải Ba
G.3
50031 22643 6 4
Giải Nhì
G.2
17419 7  
Giải Nhất
G.1
31691 8 2 2
Giải ĐB
ĐB
456415 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 1 1 5 7 9
2  
3 1
4 1 3 6
5 6 6
6 4
7  
8 2 2
9 1 5

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0  
Giải Bảy
G.7
752 1 7 9
Giải Sáu
G.6
0753 4282 9960 2 4 9
Giải Năm
G.5
0273 3  
Giải Tư
G.4
34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124
4
5
4 9
2 3
Giải Ba
G.3
28391 31019 6 0 0 3 7
Giải Nhì
G.2
15517 7 3 5 6
Giải Nhất
G.1
40560 8 2
Giải ĐB
ĐB
624449 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 9
2 4 9
3  
4 4 9
5 2 3
6 0 0 3 7
7 3 5 6
8 2
9 1

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 5 7
Giải Bảy
G.7
762 1 1 7 7
Giải Sáu
G.6
0228 0569 3511 2 4 8
Giải Năm
G.5
7495 3 3 4 5 6
Giải Tư
G.4
60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834
4
5
0
9
Giải Ba
G.3
26517 00107 6 2 9
Giải Nhì
G.2
75224 7 5
Giải Nhất
G.1
56233 8  
Giải ĐB
ĐB
665017 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 1 7 7
2 4 8
3 3 4 5 6
4 0
5 9
6 2 9
7 5
8  
9 5

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2
Giải Bảy
G.7
253 1 8
Giải Sáu
G.6
6743 5171 7428 2 2 8
Giải Năm
G.5
7663 3  
Giải Tư
G.4
07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618
4
5
3 6 8
0 3 4
Giải Ba
G.3
17963 56454 6 3 3 6
Giải Nhì
G.2
06350 7 1
Giải Nhất
G.1
44689 8 9 9 9
Giải ĐB
ĐB
646022 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 8
2 2 8
3  
4 3 6 8
5 0 3 4
6 3 3 6
7 1
8 9 9 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 3 9
Giải Bảy
G.7
666 1 6
Giải Sáu
G.6
4709 4547 2630 2 9
Giải Năm
G.5
7543 3 0 7
Giải Tư
G.4
38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229
4
5
0 2 3 4 7
 
Giải Ba
G.3
00016 09803 6 6
Giải Nhì
G.2
53737 7 0
Giải Nhất
G.1
68544 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
376440 9 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 6
2 9
3 0 7
4 0 2 3 4 7
5  
6 6
7 0
8 5 6
9 4 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0  
Giải Bảy
G.7
044 1 3 7
Giải Sáu
G.6
4973 3135 1681 2 1 7
Giải Năm
G.5
0093 3 5
Giải Tư
G.4
61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727
4
5
4 8 9
 
Giải Ba
G.3
15861 48469 6 1 3 9
Giải Nhì
G.2
30580 7 3
Giải Nhất
G.1
90863 8 0 1 7 8
Giải ĐB
ĐB
545088 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2 1 7
3 5
4 4 8 9
5  
6 1 3 9
7 3
8 0 1 7 8
9 3