XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 6
Giải Bảy
G.7
649 1 3
Giải Sáu
G.6
4724 0987 0326 2 3 4 6 9
Giải Năm
G.5
7632 3 2 4
Giải Tư
G.4
86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
06176 13490 6 7
Giải Nhì
G.2
89129 7 6 9
Giải Nhất
G.1
59582 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
111134 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3
2 3 4 6 9
3 2 4
4 9
5  
6 7
7 6 9
8 2 7
9 0 4 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 8
Giải Bảy
G.7
495 1 4 9
Giải Sáu
G.6
8208 0098 8123 2 3 3 5
Giải Năm
G.5
5263 3 5
Giải Tư
G.4
22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650
4
5
4
0 2
Giải Ba
G.3
81168 12095 6 3 8
Giải Nhì
G.2
87035 7 4
Giải Nhất
G.1
26974 8  
Giải ĐB
ĐB
361025 9 5 5 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4 9
2 3 3 5
3 5
4 4
5 0 2
6 3 8
7 4
8  
9 5 5 8 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0  
Giải Bảy
G.7
948 1 4
Giải Sáu
G.6
2774 5946 7270 2 2 4 7
Giải Năm
G.5
9642 3 6
Giải Tư
G.4
74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236
4
5
1 2 6 8 8 9
 
Giải Ba
G.3
14149 86922 6  
Giải Nhì
G.2
60486 7 0 2 4
Giải Nhất
G.1
00289 8 0 6 9
Giải ĐB
ĐB
659427 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 2 4 7
3 6
4 1 2 6 8 8 9
5  
6  
7 0 2 4
8 0 6 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 0
Giải Bảy
G.7
628 1 3 5
Giải Sáu
G.6
3224 6978 6477 2 4 8
Giải Năm
G.5
6213 3 7
Giải Tư
G.4
11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541
4
5
1 3 5 7
8
Giải Ba
G.3
88878 29537 6 5
Giải Nhì
G.2
72389 7 6 7 8 8
Giải Nhất
G.1
35915 8 9
Giải ĐB
ĐB
215543 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 5
2 4 8
3 7
4 1 3 5 7
5 8
6 5
7 6 7 8 8
8 9
9  

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0  
Giải Bảy
G.7
369 1 7 9
Giải Sáu
G.6
6589 7286 9298 2  
Giải Năm
G.5
0772 3 3 4
Giải Tư
G.4
04065 15968 93649 47270 10533 14458 73077
4
5
9
8
Giải Ba
G.3
36217 82434 6 4 5 8 9
Giải Nhì
G.2
82819 7 0 2 7
Giải Nhất
G.1
66290 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
252764 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 9
2  
3 3 4
4 9
5 8
6 4 5 8 9
7 0 2 7
8 6 9
9 0 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0  
Giải Bảy
G.7
744 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
7611 1547 9312 2 1
Giải Năm
G.5
1237 3 2 5 7
Giải Tư
G.4
98899 36921 85535 75074 07059 24586 60979
4
5
4 7
9
Giải Ba
G.3
78777 36932 6  
Giải Nhì
G.2
65890 7 4 5 7 9
Giải Nhất
G.1
57775 8 6
Giải ĐB
ĐB
383815 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 2 5
2 1
3 2 5 7
4 4 7
5 9
6  
7 4 5 7 9
8 6
9 0 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
86 0 2
Giải Bảy
G.7
577 1  
Giải Sáu
G.6
6546 6724 8266 2 1 4 5
Giải Năm
G.5
0976 3 8 8 9
Giải Tư
G.4
25138 50939 31338 03074 86621 47158 77398
4
5
6
8
Giải Ba
G.3
64881 41990 6 6
Giải Nhì
G.2
32225 7 4 6 7
Giải Nhất
G.1
51502 8 1
Giải ĐB
ĐB
473495 9 0 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 1 4 5
3 8 8 9
4 6
5 8
6 6
7 4 6 7
8 1
9 0 5 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 2 3 6
Giải Bảy
G.7
116 1 6
Giải Sáu
G.6
6506 9350 6745 2  
Giải Năm
G.5
6451 3 4
Giải Tư
G.4
76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777
4
5
5 5
0 1 3
Giải Ba
G.3
24303 82902 6 8
Giải Nhì
G.2
28553 7 7
Giải Nhất
G.1
12445 8 0 1 6
Giải ĐB
ĐB
600981 9 4 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6
1 6
2  
3 4
4 5 5
5 0 1 3
6 8
7 7
8 0 1 6
9 4 8

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 1 5 7 8
Giải Bảy
G.7
381 1  
Giải Sáu
G.6
1846 0901 5749 2  
Giải Năm
G.5
9273 3 0 8
Giải Tư
G.4
47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647
4
5
3 6 7 8 9
 
Giải Ba
G.3
01007 16843 6 5
Giải Nhì
G.2
54371 7 1 3
Giải Nhất
G.1
44005 8 1 1 7
Giải ĐB
ĐB
664781 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 7 8
1  
2  
3 0 8
4 3 6 7 8 9
5  
6 5
7 1 3
8 1 1 7
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0 2
Giải Bảy
G.7
013 1 3 7 8
Giải Sáu
G.6
9721 9072 3058 2 1 4
Giải Năm
G.5
8317 3 9
Giải Tư
G.4
88642 96502 50595 28071 39639 79324 77549
4
5
2 9
4 8
Giải Ba
G.3
06554 58167 6 5 7
Giải Nhì
G.2
72972 7 1 2 2
Giải Nhất
G.1
37918 8  
Giải ĐB
ĐB
221165 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 7 8
2 1 4
3 9
4 2 9
5 4 8
6 5 7
7 1 2 2
8  
9 5

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
80 0 0
Giải Bảy
G.7
597 1 3 6 6 7
Giải Sáu
G.6
3345 7316 3490 2 8 9
Giải Năm
G.5
5849 3 3
Giải Tư
G.4
54892 97728 03267 80673 30833 53400 71317
4
5
5 9
 
Giải Ba
G.3
64216 62968 6 7 8
Giải Nhì
G.2
96613 7 2 3
Giải Nhất
G.1
82072 8  
Giải ĐB
ĐB
845829 9 0 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3 6 6 7
2 8 9
3 3
4 5 9
5  
6 7 8
7 2 3
8  
9 0 2 7

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 0
Giải Bảy
G.7
243 1 4 4 9
Giải Sáu
G.6
9991 4050 9573 2  
Giải Năm
G.5
2514 3 1 2 3 8
Giải Tư
G.4
26514 33038 62243 20632 04031 72580 86683
4
5
3 3
0 5 9
Giải Ba
G.3
92933 23759 6  
Giải Nhì
G.2
77255 7 3
Giải Nhất
G.1
75819 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
915400 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 4 4 9
2  
3 1 2 3 8
4 3 3
5 0 5 9
6  
7 3
8 0 3
9 1

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 6 8
Giải Bảy
G.7
293 1  
Giải Sáu
G.6
7688 8031 2695 2 4
Giải Năm
G.5
7224 3 1 2 2 9
Giải Tư
G.4
42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472
4
5
4
6
Giải Ba
G.3
47239 60093 6  
Giải Nhì
G.2
75044 7 0 2 6
Giải Nhất
G.1
87008 8 8
Giải ĐB
ĐB
496576 9 3 3 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1  
2 4
3 1 2 2 9
4 4
5 6
6  
7 0 2 6
8 8
9 3 3 5 8

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 1 2
Giải Bảy
G.7
096 1 0 9
Giải Sáu
G.6
6488 7565 9470 2 2 9
Giải Năm
G.5
5202 3 7
Giải Tư
G.4
25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329
4
5
1 9
8
Giải Ba
G.3
09668 58849 6 5 7 8
Giải Nhì
G.2
80122 7 0
Giải Nhất
G.1
10467 8 8
Giải ĐB
ĐB
239358 9 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 0 9
2 2 9
3 7
4 1 9
5 8
6 5 7 8
7 0
8 8
9 6 9