XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 3 4 6
Giải Bảy
G.7
788 1 9
Giải Sáu
G.6
7168 9342 7903 2 9
Giải Năm
G.5
2442 3 0
Giải Tư
G.4
49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885
4
5
2 2 8
6
Giải Ba
G.3
05691 20896 6 8
Giải Nhì
G.2
30148 7 1
Giải Nhất
G.1
60481 8 1 5 8
Giải ĐB
ĐB
460871 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 6
1 9
2 9
3 0
4 2 2 8
5 6
6 8
7 1
8 1 5 8
9 1 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0  
Giải Bảy
G.7
263 1 4 5
Giải Sáu
G.6
4665 3585 3914 2 5
Giải Năm
G.5
2659 3 1 7 9
Giải Tư
G.4
17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475
4
5
4
5 9
Giải Ba
G.3
13039 96031 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
67344 7 5
Giải Nhất
G.1
53115 8 0 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
498180 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4 5
2 5
3 1 7 9
4 4
5 5 9
6 1 3 5
7 5
8 0 4 5 7
9  

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 0 8 8
Giải Bảy
G.7
913 1 1 3 3
Giải Sáu
G.6
3851 3600 2613 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
7662 3  
Giải Tư
G.4
43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166
4
5
1
1 3
Giải Ba
G.3
32126 88963 6 2 3 6
Giải Nhì
G.2
78211 7  
Giải Nhất
G.1
00224 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
106053 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8 8
1 1 3 3
2 3 4 6
3  
4 1
5 1 3
6 2 3 6
7  
8 0 9
9  

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 4
Giải Bảy
G.7
971 1 0 2 5
Giải Sáu
G.6
5715 7704 0376 2 1 3
Giải Năm
G.5
9665 3 6 6
Giải Tư
G.4
39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
41212 45421 6 5 7
Giải Nhì
G.2
16983 7 1 6 9
Giải Nhất
G.1
43847 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
295310 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 0 2 5
2 1 3
3 6 6
4 7
5  
6 5 7
7 1 6 9
8 2 3
9 6

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 2 6
Giải Bảy
G.7
373 1 2
Giải Sáu
G.6
2030 2631 7791 2  
Giải Năm
G.5
3831 3 0 1 1 1
Giải Tư
G.4
65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
85679 35702 6 8
Giải Nhì
G.2
13076 7 3 6 9
Giải Nhất
G.1
41885 8 5 5 5 6
Giải ĐB
ĐB
632031 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6
1 2
2  
3 0 1 1 1
4 9
5  
6 8
7 3 6 9
8 5 5 5 6
9 1

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 2 4 5 7
Giải Bảy
G.7
587 1 0 7
Giải Sáu
G.6
7005 7407 6604 2  
Giải Năm
G.5
2853 3 3
Giải Tư
G.4
60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071
4
5
9
3
Giải Ba
G.3
42733 15293 6 4
Giải Nhì
G.2
95487 7 1
Giải Nhất
G.1
33064 8 0 3 7 7
Giải ĐB
ĐB
799202 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 5 7
1 0 7
2  
3 3
4 9
5 3
6 4
7 1
8 0 3 7 7
9 3 3

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 2 2
Giải Bảy
G.7
674 1 2 3
Giải Sáu
G.6
4426 0467 4802 2 6 6
Giải Năm
G.5
2148 3 9
Giải Tư
G.4
02781 33939 75613 94382 12926 74242 10302
4
5
2 8
 
Giải Ba
G.3
58512 48183 6 7
Giải Nhì
G.2
06771 7 1 4
Giải Nhất
G.1
20384 8 1 2 3 4
Giải ĐB
ĐB
270591 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2
1 2 3
2 6 6
3 9
4 2 8
5  
6 7
7 1 4
8 1 2 3 4
9 1

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 6
Giải Bảy
G.7
955 1  
Giải Sáu
G.6
3068 4045 0596 2  
Giải Năm
G.5
8252 3 3 6 8
Giải Tư
G.4
31933 85636 79299 40082 72406 00252 38086
4
5
5 6
2 2 5 9
Giải Ba
G.3
20938 35759 6 8
Giải Nhì
G.2
47246 7  
Giải Nhất
G.1
88191 8 2 3 6
Giải ĐB
ĐB
429483 9 1 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2  
3 3 6 8
4 5 6
5 2 2 5 9
6 8
7  
8 2 3 6
9 1 6 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 5
Giải Bảy
G.7
605 1 3 3
Giải Sáu
G.6
6225 7791 0645 2 5 9
Giải Năm
G.5
8645 3 3
Giải Tư
G.4
51480 63058 53652 29984 69443 97613 85085
4
5
3 5 5 5
2 8
Giải Ba
G.3
50862 88929 6 2
Giải Nhì
G.2
38145 7  
Giải Nhất
G.1
22933 8 0 4 5
Giải ĐB
ĐB
713613 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 3
2 5 9
3 3
4 3 5 5 5
5 2 8
6 2
7  
8 0 4 5
9 1

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0 2 9
Giải Bảy
G.7
228 1  
Giải Sáu
G.6
7685 5902 9372 2 8
Giải Năm
G.5
2643 3 6
Giải Tư
G.4
10961 20850 80572 57273 85109 25054 12755
4
5
3 4
0 4 5
Giải Ba
G.3
70594 12236 6 1
Giải Nhì
G.2
64744 7 1 2 2 3 9
Giải Nhất
G.1
40979 8 5
Giải ĐB
ĐB
684971 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1  
2 8
3 6
4 3 4
5 0 4 5
6 1
7 1 2 2 3 9
8 5
9 4

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
916 1 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
6867 7215 7838 2 6
Giải Năm
G.5
4226 3 8 9
Giải Tư
G.4
30453 27649 53239 79646 62970 34413 52273
4
5
6 9
3
Giải Ba
G.3
93894 58767 6 7 7
Giải Nhì
G.2
85085 7 0 3 7
Giải Nhất
G.1
39911 8 5
Giải ĐB
ĐB
611877 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 3 5 6
2 6
3 8 9
4 6 9
5 3
6 7 7
7 0 3 7
8 5
9 4

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0 1 2 7 8
Giải Bảy
G.7
365 1 0 1 9
Giải Sáu
G.6
6911 1368 6002 2  
Giải Năm
G.5
0094 3  
Giải Tư
G.4
29019 82301 87973 76954 21946 27640 64008
4
5
0 3 4 6
4 8
Giải Ba
G.3
74343 12807 6 5 8
Giải Nhì
G.2
25758 7 3
Giải Nhất
G.1
29744 8  
Giải ĐB
ĐB
106110 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 7 8
1 0 1 9
2  
3  
4 0 3 4 6
5 4 8
6 5 8
7 3
8  
9 4

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 2
Giải Bảy
G.7
985 1  
Giải Sáu
G.6
2277 7881 3297 2  
Giải Năm
G.5
8537 3 4 6 7 7
Giải Tư
G.4
15679 66149 29741 32734 16382 69936 50537
4
5
1 9
 
Giải Ba
G.3
49284 27493 6  
Giải Nhì
G.2
57688 7 7 9
Giải Nhất
G.1
05386 8 1 2 4 5 6 8
Giải ĐB
ĐB
955402 9 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2  
3 4 6 7 7
4 1 9
5  
6  
7 7 9
8 1 2 4 5 6 8
9 3 7

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 7 9
Giải Bảy
G.7
352 1 1 2
Giải Sáu
G.6
1812 1120 2111 2 0 8
Giải Năm
G.5
7407 3 2
Giải Tư
G.4
99275 41667 96392 82069 60909 92132 11574
4
5
5
2
Giải Ba
G.3
86645 96428 6 3 7 9
Giải Nhì
G.2
51763 7 4 5 6
Giải Nhất
G.1
78198 8  
Giải ĐB
ĐB
506476 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 9
1 1 2
2 0 8
3 2
4 5
5 2
6 3 7 9
7 4 5 6
8  
9 2 8