XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 0 2 2 3 4 4 8
Giải Bảy
G.7
302 1 6
Giải Sáu
G.6
2489 3003 9102 2 0 5 6 7
Giải Năm
G.5
1304 3  
Giải Tư
G.4
43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
62525 44708 6 4 8
Giải Nhì
G.2
99616 7  
Giải Nhất
G.1
27364 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
686327 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 2 3 4 4 8
1 6
2 0 5 6 7
3  
4  
5  
6 4 8
7  
8 8 9
9 0

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 2
Giải Bảy
G.7
778 1 4
Giải Sáu
G.6
9950 0589 8426 2 6 8
Giải Năm
G.5
6814 3 0
Giải Tư
G.4
02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302
4
5
0 0
0 7
Giải Ba
G.3
84384 23940 6 2 9
Giải Nhì
G.2
63130 7 7 8
Giải Nhất
G.1
97257 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
384028 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4
2 6 8
3 0
4 0 0
5 0 7
6 2 9
7 7 8
8 4 9
9 3 8

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0  
Giải Bảy
G.7
666 1  
Giải Sáu
G.6
4281 1283 4337 2 0 4 9
Giải Năm
G.5
0838 3 2 7 8
Giải Tư
G.4
97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741
4
5
1 4 8
 
Giải Ba
G.3
43044 13848 6 3 5 6
Giải Nhì
G.2
40424 7  
Giải Nhất
G.1
92732 8 1 3 8 8
Giải ĐB
ĐB
219388 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 0 4 9
3 2 7 8
4 1 4 8
5  
6 3 5 6
7  
8 1 3 8 8
9 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 2 6 6 7
Giải Bảy
G.7
572 1 1
Giải Sáu
G.6
2506 7880 7969 2 1
Giải Năm
G.5
7832 3 2 4 9 9
Giải Tư
G.4
90202 48250 29648 93607 75086 58695 44039
4
5
8
0
Giải Ba
G.3
85339 65706 6 9
Giải Nhì
G.2
26234 7 2
Giải Nhất
G.1
72011 8 0 6
Giải ĐB
ĐB
931321 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 6 7
1 1
2 1
3 2 4 9 9
4 8
5 0
6 9
7 2
8 0 6
9 5

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
11 0 5 8
Giải Bảy
G.7
797 1 8 9
Giải Sáu
G.6
8682 2673 2263 2  
Giải Năm
G.5
7783 3 0 2
Giải Tư
G.4
45908 20060 81196 50568 87132 81605 14641
4
5
1 7
 
Giải Ba
G.3
85247 89597 6 0 3 8
Giải Nhì
G.2
28618 7 3
Giải Nhất
G.1
09830 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
571519 9 6 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 8 9
2  
3 0 2
4 1 7
5  
6 0 3 8
7 3
8 2 3
9 6 7 7

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 3
Giải Bảy
G.7
152 1  
Giải Sáu
G.6
9563 8371 1469 2 7 8
Giải Năm
G.5
2228 3 9
Giải Tư
G.4
14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472
4
5
 
1 2 2
Giải Ba
G.3
11003 11927 6 3 9
Giải Nhì
G.2
74381 7 1 2
Giải Nhất
G.1
74151 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
226290 9 0 2 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 7 8
3 9
4  
5 1 2 2
6 3 9
7 1 2
8 1 4
9 0 2 8 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1
Giải Bảy
G.7
901 1 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
4272 6860 0176 2 3 5
Giải Năm
G.5
0350 3 6 6
Giải Tư
G.4
78836 45713 02519 77454 52711 36284 26825
4
5
 
0 1 4 4
Giải Ba
G.3
41436 88351 6 0
Giải Nhì
G.2
86223 7 2 6
Giải Nhất
G.1
28354 8 4
Giải ĐB
ĐB
436511 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 1 1 3 9
2 3 5
3 6 6
4  
5 0 1 4 4
6 0
7 2 6
8 4
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 1 6 6
Giải Bảy
G.7
277 1  
Giải Sáu
G.6
7001 6686 7838 2 2 2
Giải Năm
G.5
3106 3 4 8
Giải Tư
G.4
55383 59422 21906 83354 41851 30740 39634
4
5
0
1 4 5
Giải Ba
G.3
41855 49922 6 2
Giải Nhì
G.2
37362 7 7
Giải Nhất
G.1
00195 8 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
808888 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6 6
1  
2 2 2
3 4 8
4 0
5 1 4 5
6 2
7 7
8 3 6 8
9 5

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 0 7
Giải Bảy
G.7
439 1 2
Giải Sáu
G.6
2698 6559 0138 2  
Giải Năm
G.5
8512 3 4 7 8 9
Giải Tư
G.4
63237 63851 03342 21107 70567 98155 59334
4
5
2
1 5 6 9
Giải Ba
G.3
69084 67700 6 0 7
Giải Nhì
G.2
94097 7  
Giải Nhất
G.1
72456 8 4
Giải ĐB
ĐB
726360 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 7
1 2
2  
3 4 7 8 9
4 2
5 1 5 6 9
6 0 7
7  
8 4
9 7 8

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 0 1 4 4 7
Giải Bảy
G.7
479 1 2
Giải Sáu
G.6
5332 5923 7301 2 3
Giải Năm
G.5
7166 3 2 7
Giải Tư
G.4
57137 76604 56646 46700 46971 31307 08375
4
5
6 8
 
Giải Ba
G.3
77512 88304 6 6
Giải Nhì
G.2
85898 7 1 2 5 9
Giải Nhất
G.1
58772 8  
Giải ĐB
ĐB
008348 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 4 4 7
1 2
2 3
3 2 7
4 6 8
5  
6 6
7 1 2 5 9
8  
9 8

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 0 1
Giải Bảy
G.7
686 1  
Giải Sáu
G.6
1063 1278 7654 2 1 4 8
Giải Năm
G.5
6963 3  
Giải Tư
G.4
72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521
4
5
0 4
4 8
Giải Ba
G.3
26540 29524 6 3 3
Giải Nhì
G.2
91901 7 0 8
Giải Nhất
G.1
07428 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
449058 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1  
2 1 4 8
3  
4 0 4
5 4 8
6 3 3
7 0 8
8 3 6
9 2 4

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 7
Giải Bảy
G.7
591 1 6 7 8 9
Giải Sáu
G.6
7617 7799 7518 2  
Giải Năm
G.5
8648 3 0 3 3 8
Giải Tư
G.4
88933 73830 20116 41307 35758 06419 91771
4
5
3 8
8
Giải Ba
G.3
58543 31638 6 7
Giải Nhì
G.2
21293 7 1
Giải Nhất
G.1
37067 8  
Giải ĐB
ĐB
433233 9 1 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 6 7 8 9
2  
3 0 3 3 8
4 3 8
5 8
6 7
7 1
8  
9 1 3 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 1 3 4 7
Giải Bảy
G.7
558 1 4 5
Giải Sáu
G.6
9746 3315 8741 2 4 7 9
Giải Năm
G.5
1964 3  
Giải Tư
G.4
14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652
4
5
1 6
2 7 8
Giải Ba
G.3
49124 06927 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
07057 7  
Giải Nhất
G.1
71307 8  
Giải ĐB
ĐB
331504 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4 7
1 4 5
2 4 7 9
3  
4 1 6
5 2 7 8
6 4 6 9
7  
8  
9  

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 3 5
Giải Bảy
G.7
579 1 4
Giải Sáu
G.6
8164 9767 4765 2  
Giải Năm
G.5
4192 3 7
Giải Tư
G.4
90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114
4
5
6
1 3 9
Giải Ba
G.3
39137 43103 6 4 5 7 7
Giải Nhì
G.2
60559 7 4 5 9
Giải Nhất
G.1
09153 8  
Giải ĐB
ĐB
420075 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5
1 4
2  
3 7
4 6
5 1 3 9
6 4 5 7 7
7 4 5 9
8  
9 0 2