XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 1 8
Giải Bảy
G.7
770 1 6
Giải Sáu
G.6
0127 1901 4983 2 7
Giải Năm
G.5
8249 3 0
Giải Tư
G.4
24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751
4
5
9
1 3
Giải Ba
G.3
87361 26516 6 1 8
Giải Nhì
G.2
10930 7 0 1 7
Giải Nhất
G.1
42292 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
250168 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8
1 6
2 7
3 0
4 9
5 1 3
6 1 8
7 0 1 7
8 3 8
9 2 5

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 6
Giải Bảy
G.7
531 1  
Giải Sáu
G.6
4829 8727 7685 2 4 7 9 9
Giải Năm
G.5
9431 3 1 1 1 6
Giải Tư
G.4
26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854
4
5
0 5
4
Giải Ba
G.3
91736 70964 6 4
Giải Nhì
G.2
67429 7  
Giải Nhất
G.1
46306 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
143945 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 4 7 9 9
3 1 1 1 6
4 0 5
5 4
6 4
7  
8 5 8
9 0 8

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 5
Giải Bảy
G.7
434 1 0 1 7
Giải Sáu
G.6
3268 8864 5473 2 2 8
Giải Năm
G.5
3210 3 4
Giải Tư
G.4
19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317
4
5
7
1 6
Giải Ba
G.3
15799 71582 6 4 4 8
Giải Nhì
G.2
17822 7 3
Giải Nhất
G.1
65051 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
836464 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 1 7
2 2 8
3 4
4 7
5 1 6
6 4 4 8
7 3
8 2 9
9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 2
Giải Bảy
G.7
783 1 5
Giải Sáu
G.6
9533 3634 0356 2 0 5
Giải Năm
G.5
6957 3 3 4
Giải Tư
G.4
05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596
4
5
2
6 7 7
Giải Ba
G.3
26625 67161 6 1
Giải Nhì
G.2
13415 7 4
Giải Nhất
G.1
88757 8 3 3
Giải ĐB
ĐB
453890 9 0 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 5
2 0 5
3 3 4
4 2
5 6 7 7
6 1
7 4
8 3 3
9 0 6 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 4
Giải Bảy
G.7
279 1  
Giải Sáu
G.6
2241 4327 3977 2 7 9
Giải Năm
G.5
4593 3 4
Giải Tư
G.4
08968 40304 07380 83882 03659 14529 72464
4
5
1
6 9 9
Giải Ba
G.3
09367 38134 6 2 4 7 8
Giải Nhì
G.2
56056 7 7 9
Giải Nhất
G.1
34559 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
603362 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 7 9
3 4
4 1
5 6 9 9
6 2 4 7 8
7 7 9
8 0 2
9 3

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
07 0 6
Giải Bảy
G.7
106 1 1 5
Giải Sáu
G.6
9161 1561 1873 2 1
Giải Năm
G.5
3847 3  
Giải Tư
G.4
17891 77521 98374 14047 65398 48660 23096
4
5
7 7 9
1
Giải Ba
G.3
96915 65411 6 0 0 1 1
Giải Nhì
G.2
69649 7 3 4
Giải Nhất
G.1
82951 8  
Giải ĐB
ĐB
877760 9 1 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 5
2 1
3  
4 7 7 9
5 1
6 0 0 1 1
7 3 4
8  
9 1 6 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 1
Giải Bảy
G.7
134 1 2 3
Giải Sáu
G.6
0701 4612 9295 2 3 5 6 8
Giải Năm
G.5
4596 3 4 5
Giải Tư
G.4
44067 67659 11035 53223 57742 58226 22693
4
5
2
9
Giải Ba
G.3
98493 40228 6 7
Giải Nhì
G.2
93673 7 3
Giải Nhất
G.1
82913 8  
Giải ĐB
ĐB
277525 9 3 3 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 3
2 3 5 6 8
3 4 5
4 2
5 9
6 7
7 3
8  
9 3 3 5 6

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 1 7
Giải Bảy
G.7
132 1 4 9 9
Giải Sáu
G.6
9593 2942 5719 2 0
Giải Năm
G.5
8514 3 2
Giải Tư
G.4
78274 98820 44167 32719 25874 90481 73965
4
5
2
2
Giải Ba
G.3
10762 11101 6 2 5 7
Giải Nhì
G.2
83107 7 1 4 4
Giải Nhất
G.1
57271 8 1
Giải ĐB
ĐB
118152 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 4 9 9
2 0
3 2
4 2
5 2
6 2 5 7
7 1 4 4
8 1
9 3

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0  
Giải Bảy
G.7
422 1 1 6
Giải Sáu
G.6
9787 0916 1448 2 2 5
Giải Năm
G.5
2625 3 4 8
Giải Tư
G.4
28941 56882 10711 69238 85440 21485 01068
4
5
0 1 8
 
Giải Ba
G.3
21663 29272 6 1 3 8
Giải Nhì
G.2
14461 7 2
Giải Nhất
G.1
86787 8 2 5 7 7
Giải ĐB
ĐB
417334 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 6
2 2 5
3 4 8
4 0 1 8
5  
6 1 3 8
7 2
8 2 5 7 7
9  

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 8
Giải Bảy
G.7
194 1 0 2 2 3
Giải Sáu
G.6
5781 5013 5585 2 5
Giải Năm
G.5
6112 3 5 6
Giải Tư
G.4
04974 62966 93987 48525 92212 55510 03758
4
5
 
2 8
Giải Ba
G.3
99068 17852 6 6 8
Giải Nhì
G.2
36335 7 4
Giải Nhất
G.1
20808 8 1 5 7
Giải ĐB
ĐB
894836 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 2 2 3
2 5
3 5 6
4  
5 2 8
6 6 8
7 4
8 1 5 7
9 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 0 0 7
Giải Bảy
G.7
341 1 1
Giải Sáu
G.6
5999 7460 4072 2 4
Giải Năm
G.5
1473 3 0 8
Giải Tư
G.4
47872 32741 08553 89300 65100 36130 96507
4
5
1 1 3
3 4
Giải Ba
G.3
28743 28738 6 0
Giải Nhì
G.2
55854 7 2 2 3
Giải Nhất
G.1
24011 8  
Giải ĐB
ĐB
264524 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 7
1 1
2 4
3 0 8
4 1 1 3
5 3 4
6 0
7 2 2 3
8  
9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0  
Giải Bảy
G.7
717 1 5 7
Giải Sáu
G.6
7031 3580 1815 2 0 7
Giải Năm
G.5
5058 3 1 1 4
Giải Tư
G.4
96566 49370 34748 74678 20767 79120 93794
4
5
8
8
Giải Ba
G.3
72784 24331 6 6 7
Giải Nhì
G.2
33299 7 0 8
Giải Nhất
G.1
01727 8 0 4
Giải ĐB
ĐB
170334 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 5 7
2 0 7
3 1 1 4
4 8
5 8
6 6 7
7 0 8
8 0 4
9 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0  
Giải Bảy
G.7
346 1 2 9
Giải Sáu
G.6
9873 3572 4853 2  
Giải Năm
G.5
6086 3 0
Giải Tư
G.4
04977 32912 92994 19071 62365 33119 60371
4
5
6
3 3 4
Giải Ba
G.3
57930 79284 6 5
Giải Nhì
G.2
38192 7 1 1 2 3 7
Giải Nhất
G.1
90254 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
697953 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 9
2  
3 0
4 6
5 3 3 4
6 5
7 1 1 2 3 7
8 4 6
9 2 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 3 4
Giải Bảy
G.7
515 1 4 5
Giải Sáu
G.6
8198 1603 5764 2 1 2 2 9
Giải Năm
G.5
2993 3 3 6
Giải Tư
G.4
41904 20753 78154 67357 97022 06329 49436
4
5
 
3 4 7
Giải Ba
G.3
48414 72221 6 4
Giải Nhì
G.2
59589 7  
Giải Nhất
G.1
18622 8 9
Giải ĐB
ĐB
501933 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4
1 4 5
2 1 2 2 9
3 3 6
4  
5 3 4 7
6 4
7  
8 9
9 3 8