XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 9
Giải Bảy
G.7
999 1  
Giải Sáu
G.6
0041 1079 4884 2 6 7
Giải Năm
G.5
0392 3 0
Giải Tư
G.4
31940 62179 79075 65909 48526 06856 59227
4
5
0 1 6
6
Giải Ba
G.3
28177 32581 6 5
Giải Nhì
G.2
29930 7 5 7 9 9
Giải Nhất
G.1
65365 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
294846 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1  
2 6 7
3 0
4 0 1 6
5 6
6 5
7 5 7 9 9
8 1 4
9 2 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 0 9
Giải Bảy
G.7
870 1 3 9
Giải Sáu
G.6
4800 8581 4675 2 0 0
Giải Năm
G.5
6613 3 7
Giải Tư
G.4
69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
19097 22620 6 3 4
Giải Nhì
G.2
52264 7 0 5 7
Giải Nhất
G.1
01582 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
589920 9 2 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 3 9
2 0 0
3 7
4 0
5  
6 3 4
7 0 5 7
8 1 2
9 2 7

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 0 1
Giải Bảy
G.7
901 1 1 7 7
Giải Sáu
G.6
4400 7284 1929 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
5223 3 0
Giải Tư
G.4
22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
49583 58467 6 7
Giải Nhì
G.2
54817 7 2 3 4
Giải Nhất
G.1
70574 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
009572 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 1 7 7
2 3 8 9
3 0
4 5
5  
6 7
7 2 3 4
8 3 4
9 4

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 6
Giải Bảy
G.7
071 1 6 7 8 9
Giải Sáu
G.6
7791 6716 0619 2 6 9
Giải Năm
G.5
0729 3  
Giải Tư
G.4
03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
96906 82717 6 8 9
Giải Nhì
G.2
42881 7 1 4
Giải Nhất
G.1
59969 8 1 2 5
Giải ĐB
ĐB
464482 9 0 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 6 7 8 9
2 6 9
3  
4  
5  
6 8 9
7 1 4
8 1 2 5
9 0 1 8

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
45 0 4
Giải Bảy
G.7
385 1 1 9
Giải Sáu
G.6
9419 3968 7767 2 3 8
Giải Năm
G.5
3804 3 0 0 4
Giải Tư
G.4
47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
4
5
 
9
Giải Ba
G.3
53523 71430 6 0 1 5 7 8
Giải Nhì
G.2
19365 7  
Giải Nhất
G.1
33160 8 5 8
Giải ĐB
ĐB
602561 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 1 9
2 3 8
3 0 0 4
4  
5 9
6 0 1 5 7 8
7  
8 5 8
9 0

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 6
Giải Bảy
G.7
479 1 5
Giải Sáu
G.6
2453 4322 1306 2 2 8
Giải Năm
G.5
2498 3 8
Giải Tư
G.4
54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180
4
5
 
3 3 6
Giải Ba
G.3
05091 80815 6  
Giải Nhì
G.2
29338 7 0 3 8 9
Giải Nhất
G.1
72773 8 0
Giải ĐB
ĐB
371556 9 1 7 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5
2 2 8
3 8
4  
5 3 3 6
6  
7 0 3 8 9
8 0
9 1 7 8 8

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 1 3 7
Giải Bảy
G.7
430 1  
Giải Sáu
G.6
8257 9803 2443 2 3
Giải Năm
G.5
4284 3 0 6
Giải Tư
G.4
38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
4
5
2 3 5
7
Giải Ba
G.3
66042 54083 6  
Giải Nhì
G.2
31036 7 0 4 8
Giải Nhất
G.1
97301 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
402478 9 2 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 7
1  
2 3
3 0 6
4 2 3 5
5 7
6  
7 0 4 8
8 3 4
9 2 3

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 3
Giải Bảy
G.7
240 1 3 7 7
Giải Sáu
G.6
3617 4062 1303 2 0 0 7
Giải Năm
G.5
2573 3  
Giải Tư
G.4
76443 71727 48113 31320 94751 91950 37220
4
5
0 3 3
0 1
Giải Ba
G.3
17890 89761 6 1 2 9
Giải Nhì
G.2
00643 7 3
Giải Nhất
G.1
04717 8  
Giải ĐB
ĐB
535569 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3 7 7
2 0 0 7
3  
4 0 3 3
5 0 1
6 1 2 9
7 3
8  
9 0

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 6 8
Giải Bảy
G.7
806 1 7 9
Giải Sáu
G.6
3008 1451 1399 2  
Giải Năm
G.5
4659 3  
Giải Tư
G.4
47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199
4
5
2
1 1 7 9 9
Giải Ba
G.3
06396 64197 6 2 7
Giải Nhì
G.2
65562 7  
Giải Nhất
G.1
25042 8 4
Giải ĐB
ĐB
721159 9 6 7 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 7 9
2  
3  
4 2
5 1 1 7 9 9
6 2 7
7  
8 4
9 6 7 9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 2 5 6 7
Giải Bảy
G.7
971 1 5 6
Giải Sáu
G.6
1253 0348 4470 2  
Giải Năm
G.5
8537 3 3 7 9
Giải Tư
G.4
05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
4
5
5 8
3
Giải Ba
G.3
98606 03845 6  
Giải Nhì
G.2
35670 7 0 0 1 8
Giải Nhất
G.1
90578 8 5
Giải ĐB
ĐB
792585 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5 6 7
1 5 6
2  
3 3 7 9
4 5 8
5 3
6  
7 0 0 1 8
8 5
9  

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
88 0 3
Giải Bảy
G.7
984 1  
Giải Sáu
G.6
5163 6624 4403 2 4 5
Giải Năm
G.5
5830 3 0 2 6 9
Giải Tư
G.4
22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394
4
5
1 2 5
3
Giải Ba
G.3
11653 86842 6 3
Giải Nhì
G.2
08836 7  
Giải Nhất
G.1
72741 8 4 6 7
Giải ĐB
ĐB
122425 9 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1  
2 4 5
3 0 2 6 9
4 1 2 5
5 3
6 3
7  
8 4 6 7
9 4 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
77 0  
Giải Bảy
G.7
225 1 0 5
Giải Sáu
G.6
7876 0710 1731 2 5 7
Giải Năm
G.5
1666 3 1 5
Giải Tư
G.4
22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741
4
5
1
4 8
Giải Ba
G.3
35115 60035 6 0 1 6
Giải Nhì
G.2
69384 7 1 3 6
Giải Nhất
G.1
43083 8 3 4
Giải ĐB
ĐB
734973 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5
2 5 7
3 1 5
4 1
5 4 8
6 0 1 6
7 1 3 6
8 3 4
9  

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 2 5
Giải Bảy
G.7
502 1 2 7
Giải Sáu
G.6
9479 6452 8455 2 8 8
Giải Năm
G.5
9505 3  
Giải Tư
G.4
08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175
4
5
1
2 5
Giải Ba
G.3
41328 43591 6 4 4
Giải Nhì
G.2
48872 7 2 5 9
Giải Nhất
G.1
18364 8 7
Giải ĐB
ĐB
483028 9 1 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 5
1 2 7
2 8 8
3  
4 1
5 2 5
6 4 4
7 2 5 9
8 7
9 1 4

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 2
Giải Bảy
G.7
172 1 3 5 8
Giải Sáu
G.6
9652 3765 8515 2  
Giải Năm
G.5
8948 3 0
Giải Tư
G.4
90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
4
5
7 8
2 8
Giải Ba
G.3
07194 90669 6 5 5 9 9
Giải Nhì
G.2
13230 7 1 2 7
Giải Nhất
G.1
92302 8  
Giải ĐB
ĐB
195571 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 5 8
2  
3 0
4 7 8
5 2 8
6 5 5 9 9
7 1 2 7
8  
9 4