XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 0 2 3
Giải Bảy
G.7
178 1 0 7
Giải Sáu
G.6
4003 5892 0070 2  
Giải Năm
G.5
5968 3 1
Giải Tư
G.4
18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
4
5
 
5 7
Giải Ba
G.3
88869 94860 6 0 0 1 8 9
Giải Nhì
G.2
35061 7 0 8
Giải Nhất
G.1
76555 8 3
Giải ĐB
ĐB
531531 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 3
1 0 7
2  
3 1
4  
5 5 7
6 0 0 1 8 9
7 0 8
8 3
9 2

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 0 0 8 9
Giải Bảy
G.7
366 1 0 1 2 4 6
Giải Sáu
G.6
5310 0424 3016 2 2 4
Giải Năm
G.5
4812 3  
Giải Tư
G.4
32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614
4
5
0 1 7
7
Giải Ba
G.3
57308 67141 6 6
Giải Nhì
G.2
30522 7  
Giải Nhất
G.1
10681 8 1
Giải ĐB
ĐB
107700 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 8 9
1 0 1 2 4 6
2 2 4
3  
4 0 1 7
5 7
6 6
7  
8 1
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 0 3 5
Giải Bảy
G.7
298 1 4 8
Giải Sáu
G.6
6959 3103 4846 2 5 8
Giải Năm
G.5
9805 3 1
Giải Tư
G.4
71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648
4
5
6 8
1 6 7 9
Giải Ba
G.3
20451 58587 6 3
Giải Nhì
G.2
10456 7  
Giải Nhất
G.1
33800 8 7
Giải ĐB
ĐB
341328 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 5
1 4 8
2 5 8
3 1
4 6 8
5 1 6 7 9
6 3
7  
8 7
9 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0  
Giải Bảy
G.7
672 1 7 8
Giải Sáu
G.6
6281 3032 0371 2  
Giải Năm
G.5
4789 3 2 3 7 8 9
Giải Tư
G.4
34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345
4
5
5
8
Giải Ba
G.3
35193 52039 6  
Giải Nhì
G.2
56237 7 1 2 2
Giải Nhất
G.1
05680 8 0 1 9
Giải ĐB
ĐB
449099 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 8
2  
3 2 3 7 8 9
4 5
5 8
6  
7 1 2 2
8 0 1 9
9 3 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 2 2 6
Giải Bảy
G.7
833 1 7
Giải Sáu
G.6
2976 1706 4388 2 5
Giải Năm
G.5
8588 3 1 3
Giải Tư
G.4
88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
09982 07470 6  
Giải Nhì
G.2
29674 7 0 4 6
Giải Nhất
G.1
59285 8 2 2 5 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
713125 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 6
1 7
2 5
3 1 3
4 6
5  
6  
7 0 4 6
8 2 2 5 8 8 9
9  

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0  
Giải Bảy
G.7
389 1 9
Giải Sáu
G.6
6853 0238 7419 2 5
Giải Năm
G.5
0486 3 4 8 8
Giải Tư
G.4
24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398
4
5
1 3
3
Giải Ba
G.3
79773 40365 6 3 5 9
Giải Nhì
G.2
91041 7 3 7
Giải Nhất
G.1
23143 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
300191 9 1 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 5
3 4 8 8
4 1 3
5 3
6 3 5 9
7 3 7
8 6 9
9 1 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 6
Giải Bảy
G.7
754 1 3 5
Giải Sáu
G.6
4415 9447 2636 2 2
Giải Năm
G.5
7380 3 1 3 6
Giải Tư
G.4
92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189
4
5
7 8
0 4
Giải Ba
G.3
53589 64948 6  
Giải Nhì
G.2
96631 7  
Giải Nhất
G.1
39413 8 0 6 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
717533 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 3 5
2 2
3 1 3 6
4 7 8
5 0 4
6  
7  
8 0 6 8 9 9
9 1

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 2 6 7 9
Giải Bảy
G.7
248 1  
Giải Sáu
G.6
4924 2841 7660 2 3 4 9
Giải Năm
G.5
8465 3 3 7 9
Giải Tư
G.4
35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607
4
5
1 4 5 8
 
Giải Ba
G.3
42009 68239 6 0 5
Giải Nhì
G.2
82345 7  
Giải Nhất
G.1
75993 8  
Giải ĐB
ĐB
464744 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 7 9
1  
2 3 4 9
3 3 7 9
4 1 4 5 8
5  
6 0 5
7  
8  
9 3

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0  
Giải Bảy
G.7
054 1 0 5 6 9
Giải Sáu
G.6
3578 6292 4910 2 0 4 6 8
Giải Năm
G.5
6139 3 9
Giải Tư
G.4
38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320
4
5
 
4 6
Giải Ba
G.3
30960 27956 6 0 0 3
Giải Nhì
G.2
83015 7 8
Giải Nhất
G.1
37926 8  
Giải ĐB
ĐB
462624 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 5 6 9
2 0 4 6 8
3 9
4  
5 4 6
6 0 0 3
7 8
8  
9 0 2

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
644 1 6 9
Giải Sáu
G.6
1244 6733 8516 2 0 4
Giải Năm
G.5
5424 3 2 3
Giải Tư
G.4
56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979
4
5
4 4
4 7 7
Giải Ba
G.3
18132 36574 6  
Giải Nhì
G.2
47619 7 4 9
Giải Nhất
G.1
71254 8  
Giải ĐB
ĐB
166893 9 3 5 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 6 9
2 0 4
3 2 3
4 4 4
5 4 7 7
6  
7 4 9
8  
9 3 5 7 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 3 7
Giải Bảy
G.7
274 1 6
Giải Sáu
G.6
3796 7432 4024 2 4 7 8
Giải Năm
G.5
9086 3 2 6
Giải Tư
G.4
14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
69058 99727 6 8
Giải Nhì
G.2
98928 7 1 4
Giải Nhất
G.1
77386 8 5 6 6
Giải ĐB
ĐB
827568 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 6
2 4 7 8
3 2 6
4  
5 8
6 8
7 1 4
8 5 6 6
9 1 6

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 2
Giải Bảy
G.7
880 1 2
Giải Sáu
G.6
6335 3847 7244 2 5 8 9
Giải Năm
G.5
0672 3 0 5
Giải Tư
G.4
88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049
4
5
0 4 7 9
 
Giải Ba
G.3
08874 65583 6 0
Giải Nhì
G.2
54460 7 2 4 8
Giải Nhất
G.1
26825 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
079202 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 2
2 5 8 9
3 0 5
4 0 4 7 9
5  
6 0
7 2 4 8
8 0 3
9  

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 2 4
Giải Bảy
G.7
020 1 3 6 8
Giải Sáu
G.6
1163 7825 0964 2 0 2 4 5
Giải Năm
G.5
7657 3  
Giải Tư
G.4
95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155
4
5
3
5 7 9
Giải Ba
G.3
02459 20402 6 3 4
Giải Nhì
G.2
64404 7 2
Giải Nhất
G.1
53722 8  
Giải ĐB
ĐB
329272 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 3 6 8
2 0 2 4 5
3  
4 3
5 5 7 9
6 3 4
7 2
8  
9 2

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 4
Giải Bảy
G.7
793 1 2 3
Giải Sáu
G.6
8739 8926 9825 2 5 6
Giải Năm
G.5
8699 3 5 9
Giải Tư
G.4
04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445
4
5
5 6 8
2
Giải Ba
G.3
44812 44665 6 4 5 9
Giải Nhì
G.2
58669 7 8
Giải Nhất
G.1
45978 8  
Giải ĐB
ĐB
858546 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 2 3
2 5 6
3 5 9
4 5 6 8
5 2
6 4 5 9
7 8
8  
9 3 9