XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
99 0 2 2 2 2 3 5 6
Giải Bảy
G.7
417 1 7 9
Giải Sáu
G.6
1502 2994 9436 2  
Giải Năm
G.5
8247 3 6 7 9
Giải Tư
G.4
56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743
4
5
3 7
3
Giải Ba
G.3
43205 20585 6  
Giải Nhì
G.2
54037 7  
Giải Nhất
G.1
68739 8 5
Giải ĐB
ĐB
854302 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 2 2 3 5 6
1 7 9
2  
3 6 7 9
4 3 7
5 3
6  
7  
8 5
9 4

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 0 1 8
Giải Bảy
G.7
167 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
0399 6400 0213 2 1 9
Giải Năm
G.5
7191 3 4 5 9
Giải Tư
G.4
66298 17129 16434 89239 85708 98919 65081
4
5
 
3
Giải Ba
G.3
57121 10501 6 7
Giải Nhì
G.2
10511 7  
Giải Nhất
G.1
27653 8 1
Giải ĐB
ĐB
825835 9 1 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 8
1 1 3 9
2 1 9
3 4 5 9
4  
5 3
6 7
7  
8 1
9 1 8 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0  
Giải Bảy
G.7
357 1 0
Giải Sáu
G.6
1753 0495 8195 2 3 6
Giải Năm
G.5
2049 3 3 7 9
Giải Tư
G.4
02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610
4
5
1 1 9
3 7
Giải Ba
G.3
38333 43037 6 3 4
Giải Nhì
G.2
18263 7 0
Giải Nhất
G.1
81864 8 4
Giải ĐB
ĐB
516741 9 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2 3 6
3 3 7 9
4 1 1 9
5 3 7
6 3 4
7 0
8 4
9 5 5

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 4 8
Giải Bảy
G.7
177 1 2
Giải Sáu
G.6
8085 1575 1081 2  
Giải Năm
G.5
3676 3  
Giải Tư
G.4
12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
13908 77693 6 7
Giải Nhì
G.2
05167 7 1 5 6 7
Giải Nhất
G.1
39971 8 1 1 2 5
Giải ĐB
ĐB
874204 9 1 3 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 8
1 2
2  
3  
4 6
5  
6 7
7 1 5 6 7
8 1 1 2 5
9 1 3 5 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 1 2 3
Giải Bảy
G.7
125 1 9
Giải Sáu
G.6
1539 8403 9576 2 5
Giải Năm
G.5
1976 3 1 9
Giải Tư
G.4
70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493
4
5
0
6
Giải Ba
G.3
32101 50340 6 1
Giải Nhì
G.2
11702 7 1 6 6
Giải Nhất
G.1
10271 8 9
Giải ĐB
ĐB
393889 9 0 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 3
1 9
2 5
3 1 9
4 0
5 6
6 1
7 1 6 6
8 9
9 0 3 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 4 5 7 9
Giải Bảy
G.7
889 1  
Giải Sáu
G.6
0979 5587 4688 2 8
Giải Năm
G.5
4371 3  
Giải Tư
G.4
01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
27992 41004 6 1 8
Giải Nhì
G.2
80583 7 1 5 9
Giải Nhất
G.1
99805 8 3 5 7 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
686889 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 7 9
1  
2 8
3  
4  
5  
6 1 8
7 1 5 9
8 3 5 7 8 9 9
9 2

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5
Giải Bảy
G.7
132 1 0 4 5
Giải Sáu
G.6
6566 3205 3147 2 1
Giải Năm
G.5
9943 3 2 8
Giải Tư
G.4
16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
4
5
1 3 7 7
 
Giải Ba
G.3
31047 13061 6 1 4 6
Giải Nhì
G.2
25938 7 4
Giải Nhất
G.1
41388 8 8
Giải ĐB
ĐB
074764 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 0 4 5
2 1
3 2 8
4 1 3 7 7
5  
6 1 4 6
7 4
8 8
9 3

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
75 0 5 7 8
Giải Bảy
G.7
048 1 6 9
Giải Sáu
G.6
1589 9819 2705 2  
Giải Năm
G.5
8843 3 2 7
Giải Tư
G.4
25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108
4
5
3 3 8
2 6
Giải Ba
G.3
73778 60988 6  
Giải Nhì
G.2
92252 7 8
Giải Nhất
G.1
74107 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
940716 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 8
1 6 9
2  
3 2 7
4 3 3 8
5 2 6
6  
7 8
8 8 9
9 3 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 3
Giải Bảy
G.7
766 1 3 6
Giải Sáu
G.6
3550 5050 4603 2 5
Giải Năm
G.5
6797 3 6 6
Giải Tư
G.4
84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998
4
5
 
0 0
Giải Ba
G.3
90390 53116 6 6 8
Giải Nhì
G.2
43289 7 0 7
Giải Nhất
G.1
59881 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
029677 9 0 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 3 6
2 5
3 6 6
4  
5 0 0
6 6 8
7 0 7
8 1 9
9 0 7 8

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 3
Giải Bảy
G.7
440 1 1 3
Giải Sáu
G.6
0398 4933 6721 2 1 5
Giải Năm
G.5
8183 3 3 5 7 7
Giải Tư
G.4
60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
4
5
0 0 4
 
Giải Ba
G.3
38944 33037 6 1
Giải Nhì
G.2
50682 7  
Giải Nhất
G.1
61061 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
545740 9 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 3
2 1 5
3 3 5 7 7
4 0 0 4
5  
6 1
7  
8 2 3
9 7 8

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 9
Giải Bảy
G.7
933 1 6
Giải Sáu
G.6
4833 9536 7022 2 2
Giải Năm
G.5
6386 3 3 3 6 7 9
Giải Tư
G.4
38147 94160 62009 83279 86774 62781 90488
4
5
6 7
 
Giải Ba
G.3
75316 79046 6 0
Giải Nhì
G.2
55439 7 4 9
Giải Nhất
G.1
80497 8 1 6 8
Giải ĐB
ĐB
119537 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 6
2 2
3 3 3 6 7 9
4 6 7
5  
6 0
7 4 9
8 1 6 8
9 7

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 0 4 8
Giải Bảy
G.7
336 1 4
Giải Sáu
G.6
0704 7297 7594 2 8
Giải Năm
G.5
0674 3 6
Giải Tư
G.4
92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761
4
5
3
7
Giải Ba
G.3
53428 50400 6 1 6 7
Giải Nhì
G.2
78980 7 2 4
Giải Nhất
G.1
16672 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
909943 9 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 8
1 4
2 8
3 6
4 3
5 7
6 1 6 7
7 2 4
8 0 8
9 4 7

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 4 6
Giải Bảy
G.7
974 1 2 2
Giải Sáu
G.6
3446 4378 7571 2 8
Giải Năm
G.5
4167 3 0
Giải Tư
G.4
10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179
4
5
1 6
3 9
Giải Ba
G.3
42506 87530 6 7 9
Giải Nhì
G.2
42741 7 1 4 8 9
Giải Nhất
G.1
01512 8 9
Giải ĐB
ĐB
710412 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 2 2
2 8
3 0
4 1 6
5 3 9
6 7 9
7 1 4 8 9
8 9
9  

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 7 8
Giải Bảy
G.7
370 1 6
Giải Sáu
G.6
9835 8722 8208 2 2
Giải Năm
G.5
0666 3 1 4 5
Giải Tư
G.4
54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842
4
5
0 2 9
3
Giải Ba
G.3
58778 68153 6 5 6
Giải Nhì
G.2
49765 7 0 8
Giải Nhất
G.1
18707 8  
Giải ĐB
ĐB
350292 9 2 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7 8
1 6
2 2
3 1 4 5
4 0 2 9
5 3
6 5 6
7 0 8
8  
9 2 5