XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 2 2 4
Giải Bảy
G.7
732 1  
Giải Sáu
G.6
5280 6952 5551 2 1
Giải Năm
G.5
9255 3 0 2
Giải Tư
G.4
86102 85904 69095 98751 24075 64674 18230
4
5
 
0 1 1 2 5
Giải Ba
G.3
01798 47578 6  
Giải Nhì
G.2
56421 7 4 5 8
Giải Nhất
G.1
34250 8 0
Giải ĐB
ĐB
076502 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 4
1  
2 1
3 0 2
4  
5 0 1 1 2 5
6  
7 4 5 8
8 0
9 5 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 3
Giải Bảy
G.7
834 1 2 5
Giải Sáu
G.6
0890 8166 7656 2  
Giải Năm
G.5
2083 3 4 5
Giải Tư
G.4
29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399
4
5
 
4 4 6
Giải Ba
G.3
85615 22703 6 6 6
Giải Nhì
G.2
69454 7 1 6
Giải Nhất
G.1
91676 8 3 3 9
Giải ĐB
ĐB
211683 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 2 5
2  
3 4 5
4  
5 4 4 6
6 6 6
7 1 6
8 3 3 9
9 0 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 6
Giải Bảy
G.7
496 1  
Giải Sáu
G.6
1985 3055 1375 2 1
Giải Năm
G.5
3935 3 4 5 7
Giải Tư
G.4
61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949
4
5
9
0 5 8
Giải Ba
G.3
47997 07658 6  
Giải Nhì
G.2
66778 7 3 5 7 8 8
Giải Nhất
G.1
68373 8 5
Giải ĐB
ĐB
239950 9 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 1
3 4 5 7
4 9
5 0 5 8
6  
7 3 5 7 8 8
8 5
9 6 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
34 0 4 9
Giải Bảy
G.7
250 1 7
Giải Sáu
G.6
0944 4917 2435 2 2 8
Giải Năm
G.5
2068 3 2 5
Giải Tư
G.4
42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598
4
5
2 4 5 5
0
Giải Ba
G.3
03309 37845 6 1 8
Giải Nhì
G.2
75193 7  
Giải Nhất
G.1
71585 8 5
Giải ĐB
ĐB
260528 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 7
2 2 8
3 2 5
4 2 4 5 5
5 0
6 1 8
7  
8 5
9 3 8

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 0 0 2 4
Giải Bảy
G.7
500 1 7 9
Giải Sáu
G.6
6325 0141 3322 2 2 5 8
Giải Năm
G.5
9102 3 9
Giải Tư
G.4
31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184
4
5
1
3 6 7
Giải Ba
G.3
42256 57098 6  
Giải Nhì
G.2
53728 7  
Giải Nhất
G.1
25193 8 4
Giải ĐB
ĐB
243417 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 2 4
1 7 9
2 2 5 8
3 9
4 1
5 3 6 7
6  
7  
8 4
9 3 8

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
95 0 8
Giải Bảy
G.7
485 1  
Giải Sáu
G.6
4891 7075 5895 2 2 2 7
Giải Năm
G.5
2056 3 6
Giải Tư
G.4
34644 92950 50736 61008 44827 65557 54522
4
5
4 9
0 0 6 7 9
Giải Ba
G.3
90497 33549 6  
Giải Nhì
G.2
19422 7 5
Giải Nhất
G.1
22959 8 5
Giải ĐB
ĐB
636450 9 1 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1  
2 2 2 7
3 6
4 4 9
5 0 0 6 7 9
6  
7 5
8 5
9 1 5 7

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 1
Giải Bảy
G.7
445 1 2 6
Giải Sáu
G.6
8072 8537 0144 2  
Giải Năm
G.5
7412 3 7
Giải Tư
G.4
68499 99916 85843 33743 76067 03955 04683
4
5
3 3 4 5 7
5 7
Giải Ba
G.3
16689 07357 6 7
Giải Nhì
G.2
02347 7 1 2
Giải Nhất
G.1
47501 8 3 9
Giải ĐB
ĐB
860071 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2 6
2  
3 7
4 3 3 4 5 7
5 5 7
6 7
7 1 2
8 3 9
9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0  
Giải Bảy
G.7
656 1 1 5 8
Giải Sáu
G.6
4438 4653 8385 2 0 6
Giải Năm
G.5
4711 3 8
Giải Tư
G.4
28897 46020 88250 41783 91879 77626 90578
4
5
4
0 3 6 6 8
Giải Ba
G.3
12918 56844 6  
Giải Nhì
G.2
52758 7 8 9
Giải Nhất
G.1
70415 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
156856 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 5 8
2 0 6
3 8
4 4
5 0 3 6 6 8
6  
7 8 9
8 3 5
9 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0  
Giải Bảy
G.7
183 1 3 7
Giải Sáu
G.6
7613 7983 9730 2 1 4
Giải Năm
G.5
0065 3 0 3
Giải Tư
G.4
03245 13791 12024 42317 55583 23421 34380
4
5
5 7
 
Giải Ba
G.3
43387 54833 6 3 5
Giải Nhì
G.2
09347 7  
Giải Nhất
G.1
50863 8 0 3 3 3 7
Giải ĐB
ĐB
392992 9 1 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2 1 4
3 0 3
4 5 7
5  
6 3 5
7  
8 0 3 3 3 7
9 1 2

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 2
Giải Bảy
G.7
384 1 4 9
Giải Sáu
G.6
1999 8414 5373 2 0 6
Giải Năm
G.5
1857 3 0 1 2
Giải Tư
G.4
42220 73543 92586 68826 96032 77931 08330
4
5
1 3
7
Giải Ba
G.3
51519 77502 6 8
Giải Nhì
G.2
11968 7 3
Giải Nhất
G.1
66686 8 4 6 6
Giải ĐB
ĐB
226841 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 4 9
2 0 6
3 0 1 2
4 1 3
5 7
6 8
7 3
8 4 6 6
9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 1
Giải Bảy
G.7
379 1 0 7 7 9 9
Giải Sáu
G.6
4927 8819 1846 2 1 7
Giải Năm
G.5
7980 3  
Giải Tư
G.4
80389 74710 93617 04372 05217 12791 78521
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
33901 16619 6  
Giải Nhì
G.2
16279 7 2 9 9
Giải Nhất
G.1
23895 8 0 1 9
Giải ĐB
ĐB
505181 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 7 7 9 9
2 1 7
3  
4 6
5  
6  
7 2 9 9
8 0 1 9
9 1 5

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 3 9
Giải Bảy
G.7
851 1 5 7
Giải Sáu
G.6
8120 8367 4983 2 0 0 4 8
Giải Năm
G.5
3809 3 2
Giải Tư
G.4
49928 24932 52503 69820 46789 57715 77945
4
5
5
1
Giải Ba
G.3
80575 62280 6 7
Giải Nhì
G.2
60098 7 5
Giải Nhất
G.1
11924 8 0 3 9
Giải ĐB
ĐB
997517 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 5 7
2 0 0 4 8
3 2
4 5
5 1
6 7
7 5
8 0 3 9
9 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 4 5 9
Giải Bảy
G.7
654 1 0 5
Giải Sáu
G.6
8955 9005 5209 2 2
Giải Năm
G.5
6157 3 3
Giải Tư
G.4
18754 59055 07542 89304 30215 38391 13463
4
5
2 3
1 4 4 5 5 7
Giải Ba
G.3
69410 01251 6 3
Giải Nhì
G.2
22343 7  
Giải Nhất
G.1
44433 8  
Giải ĐB
ĐB
835822 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 9
1 0 5
2 2
3 3
4 2 3
5 1 4 4 5 5 7
6 3
7  
8  
9 1

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 5
Giải Bảy
G.7
757 1 6
Giải Sáu
G.6
6066 4505 6576 2 1 3 5 6
Giải Năm
G.5
9864 3 5
Giải Tư
G.4
99485 74479 30321 29362 94426 45325 79755
4
5
 
5 7
Giải Ba
G.3
32887 95016 6 2 4 6 6
Giải Nhì
G.2
34166 7 6 9
Giải Nhất
G.1
40735 8 5 7
Giải ĐB
ĐB
527623 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 6
2 1 3 5 6
3 5
4  
5 5 7
6 2 4 6 6
7 6 9
8 5 7
9