XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 2 4 9
Giải Bảy
G.7
315 1 2 5
Giải Sáu
G.6
5040 6504 2847 2  
Giải Năm
G.5
9869 3 6
Giải Tư
G.4
89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865
4
5
0 7
1 4
Giải Ba
G.3
23412 86383 6 5 9
Giải Nhì
G.2
55378 7 8
Giải Nhất
G.1
78236 8 3 5 9 9
Giải ĐB
ĐB
611951 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 9
1 2 5
2  
3 6
4 0 7
5 1 4
6 5 9
7 8
8 3 5 9 9
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 9
Giải Bảy
G.7
989 1 2 7 7
Giải Sáu
G.6
4748 0793 6717 2 6 8
Giải Năm
G.5
4169 3 5 8
Giải Tư
G.4
17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958
4
5
1 8
8
Giải Ba
G.3
08972 23312 6 9
Giải Nhì
G.2
27135 7 2 2
Giải Nhất
G.1
55172 8 9
Giải ĐB
ĐB
322438 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2 7 7
2 6 8
3 5 8
4 1 8
5 8
6 9
7 2 2
8 9
9 1 3

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 1 2 8 8 9
Giải Bảy
G.7
229 1 1 4 4 4 8
Giải Sáu
G.6
4414 4214 9008 2 9
Giải Năm
G.5
4995 3  
Giải Tư
G.4
50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518
4
5
 
2 2
Giải Ba
G.3
05709 92311 6  
Giải Nhì
G.2
01481 7 8
Giải Nhất
G.1
46778 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
295502 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 8 8 9
1 1 4 4 4 8
2 9
3  
4  
5 2 2
6  
7 8
8 1 6
9 5

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 6 8
Giải Bảy
G.7
631 1 9
Giải Sáu
G.6
6139 7778 8606 2 3
Giải Năm
G.5
8102 3 1 9 9
Giải Tư
G.4
01019 98963 11879 76456 15855 10487 17089
4
5
7
5 6
Giải Ba
G.3
52008 09439 6 3 4
Giải Nhì
G.2
76264 7 8 9
Giải Nhất
G.1
26047 8 7 9
Giải ĐB
ĐB
076623 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 8
1 9
2 3
3 1 9 9
4 7
5 5 6
6 3 4
7 8 9
8 7 9
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
67 0 2 6 9
Giải Bảy
G.7
220 1 5
Giải Sáu
G.6
3509 7876 4278 2 0 0 8
Giải Năm
G.5
3647 3 8
Giải Tư
G.4
88045 44940 20360 30515 03379 10328 92860
4
5
0 5 7
 
Giải Ba
G.3
93520 37606 6 0 0
Giải Nhì
G.2
42184 7 6 8 9
Giải Nhất
G.1
95802 8 4
Giải ĐB
ĐB
174338 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 9
1 5
2 0 0 8
3 8
4 0 5 7
5  
6 0 0
7 6 8 9
8 4
9  

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
28 0  
Giải Bảy
G.7
672 1  
Giải Sáu
G.6
2630 9965 3461 2  
Giải Năm
G.5
9149 3 0 2 6
Giải Tư
G.4
12332 73564 55736 54950 36498 43740 30079
4
5
0 7 9
0
Giải Ba
G.3
55876 93766 6 1 4 4 5 6
Giải Nhì
G.2
81847 7 2 3 6 9
Giải Nhất
G.1
83473 8  
Giải ĐB
ĐB
361364 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 0 2 6
4 0 7 9
5 0
6 1 4 4 5 6
7 2 3 6 9
8  
9 8

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 9
Giải Bảy
G.7
809 1 3 4 6
Giải Sáu
G.6
3492 8153 9514 2 9
Giải Năm
G.5
0713 3  
Giải Tư
G.4
02958 25454 45241 26529 36016 98182 16546
4
5
1 1 6
3 4 8 9
Giải Ba
G.3
73694 24495 6  
Giải Nhì
G.2
27972 7 2
Giải Nhất
G.1
88059 8 2
Giải ĐB
ĐB
537541 9 2 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 4 6
2 9
3  
4 1 1 6
5 3 4 8 9
6  
7 2
8 2
9 2 4 5

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 7
Giải Bảy
G.7
107 1 2 8
Giải Sáu
G.6
6840 2832 1212 2  
Giải Năm
G.5
5541 3 2 5
Giải Tư
G.4
87171 95597 53535 32142 68357 51445 17568
4
5
0 1 2 4 5
7
Giải Ba
G.3
80587 22193 6 8
Giải Nhì
G.2
91018 7 1
Giải Nhất
G.1
31444 8 7
Giải ĐB
ĐB
931991 9 1 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 2 8
2  
3 2 5
4 0 1 2 4 5
5 7
6 8
7 1
8 7
9 1 3 7

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 0 5
Giải Bảy
G.7
730 1 7
Giải Sáu
G.6
1017 7783 6092 2  
Giải Năm
G.5
9442 3 0
Giải Tư
G.4
17192 52462 11771 06800 98744 45471 75785
4
5
2 4
 
Giải Ba
G.3
11073 19188 6 2 2
Giải Nhì
G.2
59605 7 1 1 3 5
Giải Nhất
G.1
91162 8 3 5 8
Giải ĐB
ĐB
152875 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 5
1 7
2  
3 0
4 2 4
5  
6 2 2
7 1 1 3 5
8 3 5 8
9 2 2

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 0 2 5
Giải Bảy
G.7
622 1 0 8
Giải Sáu
G.6
5954 1518 8605 2 2
Giải Năm
G.5
5702 3 0
Giải Tư
G.4
10730 84943 06980 84781 58046 43186 30300
4
5
3 6
4 7
Giải Ba
G.3
65057 12987 6  
Giải Nhì
G.2
23510 7 0 1
Giải Nhất
G.1
65470 8 0 1 6 7
Giải ĐB
ĐB
307971 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 5
1 0 8
2 2
3 0
4 3 6
5 4 7
6  
7 0 1
8 0 1 6 7
9  

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
30 0 8
Giải Bảy
G.7
512 1 2 8
Giải Sáu
G.6
8296 6644 3318 2 5 6
Giải Năm
G.5
9475 3 3 4 8 9 9
Giải Tư
G.4
93639 31338 54434 52140 31133 37725 88608
4
5
0 4 7
 
Giải Ba
G.3
64847 77526 6  
Giải Nhì
G.2
08196 7 5
Giải Nhất
G.1
60791 8  
Giải ĐB
ĐB
253839 9 1 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 2 8
2 5 6
3 3 4 8 9 9
4 0 4 7
5  
6  
7 5
8  
9 1 6 6

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0 5 7
Giải Bảy
G.7
884 1 2 6 6 7
Giải Sáu
G.6
2592 8387 2605 2 4 6
Giải Năm
G.5
1157 3 0
Giải Tư
G.4
46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816
4
5
 
1 7
Giải Ba
G.3
45024 38626 6 4
Giải Nhì
G.2
92912 7 1
Giải Nhất
G.1
54285 8 4 5 7
Giải ĐB
ĐB
915617 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 2 6 6 7
2 4 6
3 0
4  
5 1 7
6 4
7 1
8 4 5 7
9 2

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 4
Giải Bảy
G.7
558 1  
Giải Sáu
G.6
1284 9590 4561 2  
Giải Năm
G.5
7587 3 3 5 6
Giải Tư
G.4
54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035
4
5
2
4 8
Giải Ba
G.3
00436 86304 6 1 1
Giải Nhì
G.2
82881 7 4
Giải Nhất
G.1
91561 8 1 4 7
Giải ĐB
ĐB
946593 9 0 0 3 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2  
3 3 5 6
4 2
5 4 8
6 1 1
7 4
8 1 4 7
9 0 0 3 7

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 4 9
Giải Bảy
G.7
530 1 4
Giải Sáu
G.6
1479 3109 6838 2 5
Giải Năm
G.5
4948 3 0 1 2 8
Giải Tư
G.4
77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
89414 91665 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
84925 7 2 8 9
Giải Nhất
G.1
30932 8 7
Giải ĐB
ĐB
546904 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 9
1 4
2 5
3 0 1 2 8
4 8
5  
6 1 3 5
7 2 8 9
8 7
9