XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 2 3 5
Giải Bảy
G.7
935 1 6
Giải Sáu
G.6
4205 4920 5093 2 0 9
Giải Năm
G.5
3216 3 0 4 5
Giải Tư
G.4
81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850
4
5
0 2
0 0
Giải Ba
G.3
20042 33202 6 7
Giải Nhì
G.2
21129 7 1
Giải Nhất
G.1
87067 8  
Giải ĐB
ĐB
078640 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 5
1 6
2 0 9
3 0 4 5
4 0 2
5 0 0
6 7
7 1
8  
9 3 4

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 0 0 9
Giải Bảy
G.7
699 1  
Giải Sáu
G.6
6100 9651 4649 2  
Giải Năm
G.5
2794 3 4 8
Giải Tư
G.4
78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000
4
5
9
1 1
Giải Ba
G.3
42938 18590 6  
Giải Nhì
G.2
46951 7 4 6
Giải Nhất
G.1
68297 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
045109 9 0 2 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 0 9
1  
2  
3 4 8
4 9
5 1 1
6  
7 4 6
8 0 7
9 0 2 4 7 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 4 9
Giải Bảy
G.7
385 1 0 8 9
Giải Sáu
G.6
9533 9410 0832 2 6
Giải Năm
G.5
2709 3 2 3 3
Giải Tư
G.4
15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395
4
5
1
 
Giải Ba
G.3
11104 55018 6 4 5 6
Giải Nhì
G.2
59833 7  
Giải Nhất
G.1
08985 8 5 5
Giải ĐB
ĐB
932166 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 0 8 9
2 6
3 2 3 3
4 1
5  
6 4 5 6
7  
8 5 5
9 5 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 2 4
Giải Bảy
G.7
502 1 0 4 7 9
Giải Sáu
G.6
4410 9804 5924 2 4
Giải Năm
G.5
1667 3  
Giải Tư
G.4
13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714
4
5
3 7 8
 
Giải Ba
G.3
76891 62062 6 0 1 2 6 7 8
Giải Nhì
G.2
48047 7  
Giải Nhất
G.1
97966 8  
Giải ĐB
ĐB
999061 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 0 4 7 9
2 4
3  
4 3 7 8
5  
6 0 1 2 6 7 8
7  
8  
9 1

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 3 3 4
Giải Bảy
G.7
036 1 2
Giải Sáu
G.6
5403 8045 4878 2 5 7 7 9
Giải Năm
G.5
8840 3 6
Giải Tư
G.4
91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740
4
5
0 0 5 5
 
Giải Ba
G.3
32304 34245 6 7
Giải Nhì
G.2
26183 7 8
Giải Nhất
G.1
49283 8 3 3
Giải ĐB
ĐB
703929 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 4
1 2
2 5 7 7 9
3 6
4 0 0 5 5
5  
6 7
7 8
8 3 3
9  

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
83 0 1 7
Giải Bảy
G.7
852 1 6
Giải Sáu
G.6
9301 0392 9016 2 5
Giải Năm
G.5
0755 3 5 6 6
Giải Tư
G.4
03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625
4
5
7
2 3 5
Giải Ba
G.3
63736 72287 6  
Giải Nhì
G.2
50175 7 4 5
Giải Nhất
G.1
96507 8 6 7
Giải ĐB
ĐB
559299 9 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7
1 6
2 5
3 5 6 6
4 7
5 2 3 5
6  
7 4 5
8 6 7
9 2 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 2 4 8
Giải Bảy
G.7
162 1  
Giải Sáu
G.6
2840 9154 8956 2 3
Giải Năm
G.5
7134 3 4 8
Giải Tư
G.4
46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142
4
5
0 2 3 5
4 6 8
Giải Ba
G.3
04738 41804 6 2
Giải Nhì
G.2
77823 7 1 9
Giải Nhất
G.1
99982 8 2
Giải ĐB
ĐB
276045 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 8
1  
2 3
3 4 8
4 0 2 3 5
5 4 6 8
6 2
7 1 9
8 2
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 5
Giải Bảy
G.7
721 1 3 5
Giải Sáu
G.6
8122 5072 8641 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
0457 3 0 4
Giải Tư
G.4
66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086
4
5
1 1 1
2 2 7
Giải Ba
G.3
53552 31526 6  
Giải Nhì
G.2
14194 7 2
Giải Nhất
G.1
10052 8 6
Giải ĐB
ĐB
028205 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3 5
2 1 2 6
3 0 4
4 1 1 1
5 2 2 7
6  
7 2
8 6
9 4

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 6
Giải Bảy
G.7
143 1 5 8 8 8
Giải Sáu
G.6
8621 4353 4164 2 1 1 7
Giải Năm
G.5
7706 3 8
Giải Tư
G.4
73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421
4
5
3 6 8
2 3
Giải Ba
G.3
77718 58769 6 4 9
Giải Nhì
G.2
03515 7  
Giải Nhất
G.1
59438 8 7
Giải ĐB
ĐB
970118 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 5 8 8 8
2 1 1 7
3 8
4 3 6 8
5 2 3
6 4 9
7  
8 7
9  

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 5 7 9
Giải Bảy
G.7
446 1  
Giải Sáu
G.6
4682 0889 9636 2 0 9
Giải Năm
G.5
8536 3 6 6
Giải Tư
G.4
74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807
4
5
6 6 8
 
Giải Ba
G.3
57405 81381 6 4 9
Giải Nhì
G.2
28174 7 4
Giải Nhất
G.1
87120 8 1 1 2 9
Giải ĐB
ĐB
861029 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 9
1  
2 0 9
3 6 6
4 6 6 8
5  
6 4 9
7 4
8 1 1 2 9
9  

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0  
Giải Bảy
G.7
928 1 0
Giải Sáu
G.6
6583 8762 0190 2 3 8
Giải Năm
G.5
6260 3 4
Giải Tư
G.4
24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
52123 90982 6 0 1 2 7 8
Giải Nhì
G.2
62873 7 3 3 4 4
Giải Nhất
G.1
04167 8 2 3
Giải ĐB
ĐB
921574 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0
2 3 8
3 4
4 4
5  
6 0 1 2 7 8
7 3 3 4 4
8 2 3
9 0

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
78 0 6
Giải Bảy
G.7
893 1 2 9
Giải Sáu
G.6
8459 4845 9380 2  
Giải Năm
G.5
3134 3 0 0 4
Giải Tư
G.4
53112 08730 12284 02647 15530 71754 48282
4
5
5 7
3 4 9
Giải Ba
G.3
10019 28298 6 9
Giải Nhì
G.2
55306 7  
Giải Nhất
G.1
37369 8 0 2 4
Giải ĐB
ĐB
614753 9 3 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2 9
2  
3 0 0 4
4 5 7
5 3 4 9
6 9
7  
8 0 2 4
9 3 8

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
63 0 6
Giải Bảy
G.7
654 1  
Giải Sáu
G.6
7994 0669 0965 2 2 6
Giải Năm
G.5
2606 3 8 9
Giải Tư
G.4
61543 42955 54764 04126 98195 51052 05839
4
5
3
2 4 5
Giải Ba
G.3
27168 34438 6 4 5 7 8 9
Giải Nhì
G.2
46167 7 9
Giải Nhất
G.1
24979 8  
Giải ĐB
ĐB
194022 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1  
2 2 6
3 8 9
4 3
5 2 4 5
6 4 5 7 8 9
7 9
8  
9 4 5

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
38 0 4 7
Giải Bảy
G.7
894 1 1
Giải Sáu
G.6
4636 4071 8507 2 7 9
Giải Năm
G.5
8881 3 6
Giải Tư
G.4
48183 00380 75262 54211 41829 51527 24596
4
5
 
4 7
Giải Ba
G.3
85254 54680 6 2
Giải Nhì
G.2
19657 7 1
Giải Nhất
G.1
78293 8 0 0 1 3
Giải ĐB
ĐB
207004 9 3 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7
1 1
2 7 9
3 6
4  
5 4 7
6 2
7 1
8 0 0 1 3
9 3 4 6