XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0  
Giải Bảy
G.7
440 1 3 7
Giải Sáu
G.6
8265 9434 0788 2  
Giải Năm
G.5
2013 3 1 4 6 6
Giải Tư
G.4
39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
4
5
0 6 6 7
1 6
Giải Ba
G.3
10484 99396 6 4 5
Giải Nhì
G.2
29317 7  
Giải Nhất
G.1
37631 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
469636 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 7
2  
3 1 4 6 6
4 0 6 6 7
5 1 6
6 4 5
7  
8 4 8
9 6

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
17 0 0 2
Giải Bảy
G.7
702 1 8
Giải Sáu
G.6
7173 7300 5070 2 8
Giải Năm
G.5
2860 3 7
Giải Tư
G.4
35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580
4
5
8 8
4 9
Giải Ba
G.3
90454 36437 6 0
Giải Nhì
G.2
50528 7 0 3 8 8 8
Giải Nhất
G.1
77078 8 0 8
Giải ĐB
ĐB
923678 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 8
2 8
3 7
4 8 8
5 4 9
6 0
7 0 3 8 8 8
8 0 8
9  

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 3 3 5
Giải Bảy
G.7
403 1 3 5
Giải Sáu
G.6
3594 0364 2262 2  
Giải Năm
G.5
3853 3 2
Giải Tư
G.4
69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482
4
5
6
2 3
Giải Ba
G.3
88532 11413 6 2 4
Giải Nhì
G.2
56595 7 3
Giải Nhất
G.1
02052 8 2
Giải ĐB
ĐB
327646 9 1 4 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 5
1 3 5
2  
3 2
4 6
5 2 3
6 2 4
7 3
8 2
9 1 4 5 5

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
05 0 1 5 6
Giải Bảy
G.7
039 1  
Giải Sáu
G.6
9005 5498 8253 2  
Giải Năm
G.5
5340 3 7 9 9
Giải Tư
G.4
68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575
4
5
0 1 2
3
Giải Ba
G.3
77939 26442 6 2 7
Giải Nhì
G.2
81737 7 5 6
Giải Nhất
G.1
34190 8  
Giải ĐB
ĐB
423062 9 0 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 6
1  
2  
3 7 9 9
4 0 1 2
5 3
6 2 7
7 5 6
8  
9 0 5 8

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
12 0 2 2
Giải Bảy
G.7
141 1 0 3
Giải Sáu
G.6
5213 0945 1843 2 2 3
Giải Năm
G.5
3592 3  
Giải Tư
G.4
75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584
4
5
0 1 3 5 6
5
Giải Ba
G.3
01202 29722 6 2 7
Giải Nhì
G.2
43010 7 7
Giải Nhất
G.1
85802 8 4
Giải ĐB
ĐB
587977 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2
1 0 3
2 2 3
3  
4 0 1 3 5 6
5 5
6 2 7
7 7
8 4
9 2

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0 0
Giải Bảy
G.7
942 1  
Giải Sáu
G.6
3469 7560 7834 2 4
Giải Năm
G.5
3650 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
16177 47572 95677 10198 73230 06000 04743
4
5
2 3
0 2
Giải Ba
G.3
61770 36052 6 0 1 9
Giải Nhì
G.2
57524 7 0 2 7 7
Giải Nhất
G.1
87361 8  
Giải ĐB
ĐB
536338 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1  
2 4
3 0 4 8
4 2 3
5 0 2
6 0 1 9
7 0 2 7 7
8  
9 8

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1 2
Giải Bảy
G.7
145 1 8 9
Giải Sáu
G.6
4018 1255 2425 2 5
Giải Năm
G.5
7353 3  
Giải Tư
G.4
29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259
4
5
5 7 7 9
3 5 9
Giải Ba
G.3
94371 36249 6 2
Giải Nhì
G.2
55647 7 0 1 6
Giải Nhất
G.1
45847 8  
Giải ĐB
ĐB
982076 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2
1 8 9
2 5
3  
4 5 7 7 9
5 3 5 9
6 2
7 0 1 6
8  
9 6

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
20 0 0 6
Giải Bảy
G.7
679 1 5 5
Giải Sáu
G.6
1024 7794 7023 2 3 4 6
Giải Năm
G.5
0373 3 5
Giải Tư
G.4
91695 56735 84206 68289 84960 44200 70415
4
5
 
0
Giải Ba
G.3
90826 91950 6 0 2
Giải Nhì
G.2
85981 7 3 9
Giải Nhất
G.1
84315 8 1 9
Giải ĐB
ĐB
066262 9 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 5 5
2 3 4 6
3 5
4  
5 0
6 0 2
7 3 9
8 1 9
9 4 5

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0 8 8 9
Giải Bảy
G.7
954 1 2 3
Giải Sáu
G.6
3621 5712 9408 2 1
Giải Năm
G.5
4886 3 0 0 2 9
Giải Tư
G.4
10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866
4
5
9
4 5
Giải Ba
G.3
16808 90288 6 6
Giải Nhì
G.2
94209 7  
Giải Nhất
G.1
26449 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
598430 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8 9
1 2 3
2 1
3 0 0 2 9
4 9
5 4 5
6 6
7  
8 6 8
9 4

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 2 2
Giải Bảy
G.7
854 1 1 3 4
Giải Sáu
G.6
9443 1502 9014 2 7 7
Giải Năm
G.5
8193 3 0 4
Giải Tư
G.4
46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
4
5
3
4
Giải Ba
G.3
72334 88872 6 4
Giải Nhì
G.2
46664 7 2 3 4
Giải Nhất
G.1
83311 8 8
Giải ĐB
ĐB
767613 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2
1 1 3 4
2 7 7
3 0 4
4 3
5 4
6 4
7 2 3 4
8 8
9 3

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0  
Giải Bảy
G.7
744 1 0 1
Giải Sáu
G.6
8145 2478 4810 2 1
Giải Năm
G.5
5740 3  
Giải Tư
G.4
62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753
4
5
0 1 4 5 9
2 3 6
Giải Ba
G.3
69471 71379 6  
Giải Nhì
G.2
05486 7 1 8 9 9
Giải Nhất
G.1
48979 8 6
Giải ĐB
ĐB
628599 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1
2 1
3  
4 0 1 4 5 9
5 2 3 6
6  
7 1 8 9 9
8 6
9 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 1 4 8
Giải Bảy
G.7
187 1 2 2 8 8
Giải Sáu
G.6
1437 9112 3504 2  
Giải Năm
G.5
1280 3 7
Giải Tư
G.4
58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901
4
5
3 6
4
Giải Ba
G.3
66343 18968 6 7 8
Giải Nhì
G.2
77208 7  
Giải Nhất
G.1
60412 8 0 7 8
Giải ĐB
ĐB
644493 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 8
1 2 2 8 8
2  
3 7
4 3 6
5 4
6 7 8
7  
8 0 7 8
9 3

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 5
Giải Bảy
G.7
968 1 3
Giải Sáu
G.6
2992 2337 0652 2 5
Giải Năm
G.5
9290 3 6 7 7 8 8
Giải Tư
G.4
58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836
4
5
 
0 2
Giải Ba
G.3
29266 72461 6 1 5 6 8
Giải Nhì
G.2
92137 7 0
Giải Nhất
G.1
72450 8  
Giải ĐB
ĐB
443538 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 3
2 5
3 6 7 7 8 8
4  
5 0 2
6 1 5 6 8
7 0
8  
9 0 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
288 1 9
Giải Sáu
G.6
2467 3070 5029 2 0 1 9
Giải Năm
G.5
6238 3 3 5 5 8
Giải Tư
G.4
24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421
4
5
0 4 8
 
Giải Ba
G.3
26419 78235 6 1 7
Giải Nhì
G.2
07444 7 0
Giải Nhất
G.1
70748 8 3 8 9
Giải ĐB
ĐB
760133 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 0 1 9
3 3 5 5 8
4 0 4 8
5  
6 1 7
7 0
8 3 8 9
9