XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0  
Giải Bảy
G.7
916 1 0 4 6 7
Giải Sáu
G.6
5353 4275 8964 2 4 4
Giải Năm
G.5
2067 3 2 2
Giải Tư
G.4
24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070
4
5
 
1 3
Giải Ba
G.3
84214 10524 6 4 7 8
Giải Nhì
G.2
14010 7 0 5
Giải Nhất
G.1
65192 8 4
Giải ĐB
ĐB
111468 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 4 6 7
2 4 4
3 2 2
4  
5 1 3
6 4 7 8
7 0 5
8 4
9 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0  
Giải Bảy
G.7
543 1 8
Giải Sáu
G.6
5199 3487 0079 2  
Giải Năm
G.5
6490 3 4
Giải Tư
G.4
03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392
4
5
3
1 7 9
Giải Ba
G.3
15881 87159 6 3 4
Giải Nhì
G.2
51074 7 4 9
Giải Nhất
G.1
38264 8 0 1 7
Giải ĐB
ĐB
092098 9 0 2 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 8
2  
3 4
4 3
5 1 7 9
6 3 4
7 4 9
8 0 1 7
9 0 2 8 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 7
Giải Bảy
G.7
714 1 4 4 5 6
Giải Sáu
G.6
9014 5687 6499 2 4
Giải Năm
G.5
2715 3 7 8
Giải Tư
G.4
04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838
4
5
5
3
Giải Ba
G.3
00745 88353 6 1 4
Giải Nhì
G.2
12990 7 8
Giải Nhất
G.1
58061 8 7
Giải ĐB
ĐB
199178 9 0 6 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 4 4 5 6
2 4
3 7 8
4 5
5 3
6 1 4
7 8
8 7
9 0 6 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 3 3 4
Giải Bảy
G.7
042 1 2 4 4
Giải Sáu
G.6
7376 7851 8614 2 4
Giải Năm
G.5
3063 3  
Giải Tư
G.4
26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612
4
5
2
1 1 4 7
Giải Ba
G.3
05303 67104 6 3
Giải Nhì
G.2
40524 7 1 6
Giải Nhất
G.1
49803 8 0
Giải ĐB
ĐB
604114 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 3 4
1 2 4 4
2 4
3  
4 2
5 1 1 4 7
6 3
7 1 6
8 0
9 2

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 3
Giải Bảy
G.7
042 1 8
Giải Sáu
G.6
7090 0999 5531 2 2 4 4 6
Giải Năm
G.5
7324 3 1 1
Giải Tư
G.4
51946 63726 26053 49724 59631 58160 64822
4
5
2 5 6 8
3
Giải Ba
G.3
83378 58503 6 0
Giải Nhì
G.2
31945 7 8
Giải Nhất
G.1
37648 8  
Giải ĐB
ĐB
232218 9 0 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 8
2 2 4 4 6
3 1 1
4 2 5 6 8
5 3
6 0
7 8
8  
9 0 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0 1
Giải Bảy
G.7
381 1 0 1 3 3
Giải Sáu
G.6
6372 7713 4220 2 0 6 7
Giải Năm
G.5
8927 3 3
Giải Tư
G.4
83613 61110 69726 73211 09133 86761 28201
4
5
1 4
 
Giải Ba
G.3
84841 90396 6 1 2 7
Giải Nhì
G.2
37062 7 2
Giải Nhất
G.1
90567 8 1
Giải ĐB
ĐB
236644 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 1 3 3
2 0 6 7
3 3
4 1 4
5  
6 1 2 7
7 2
8 1
9 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
71 0 9
Giải Bảy
G.7
067 1 3 8
Giải Sáu
G.6
2236 8523 3389 2 3
Giải Năm
G.5
1433 3 3 5 6
Giải Tư
G.4
72746 54789 80656 55474 55066 64309 29255
4
5
6 8
2 5 6
Giải Ba
G.3
94813 18518 6 6 7
Giải Nhì
G.2
04352 7 4
Giải Nhất
G.1
98848 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
640135 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 8
2 3
3 3 5 6
4 6 8
5 2 5 6
6 6 7
7 4
8 9 9
9  

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 0
Giải Bảy
G.7
663 1 0 5 7
Giải Sáu
G.6
1966 7494 1834 2  
Giải Năm
G.5
8215 3 4 8
Giải Tư
G.4
20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117
4
5
2
4 8 8
Giải Ba
G.3
42682 28558 6 3 6
Giải Nhì
G.2
73710 7 7
Giải Nhất
G.1
73287 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
378042 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 5 7
2  
3 4 8
4 2
5 4 8 8
6 3 6
7 7
8 2 7
9 3 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 9
Giải Bảy
G.7
866 1 2 6
Giải Sáu
G.6
0378 5186 2573 2 6
Giải Năm
G.5
6812 3  
Giải Tư
G.4
57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809
4
5
0
2 6
Giải Ba
G.3
59456 13097 6 6
Giải Nhì
G.2
70775 7 2 3 5 8
Giải Nhất
G.1
76594 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
036672 9 1 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 2 6
2 6
3  
4 0
5 2 6
6 6
7 2 3 5 8
8 1 6
9 1 4 7

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0 4
Giải Bảy
G.7
021 1  
Giải Sáu
G.6
4558 1489 4136 2 1 5
Giải Năm
G.5
7684 3 1 4 6
Giải Tư
G.4
55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
4
5
0
5 6 8
Giải Ba
G.3
94656 12668 6 6 8
Giải Nhì
G.2
59095 7 5
Giải Nhất
G.1
78766 8 3 4 9
Giải ĐB
ĐB
440134 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1  
2 1 5
3 1 4 6
4 0
5 5 6 8
6 6 8
7 5
8 3 4 9
9 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0 1 6
Giải Bảy
G.7
134 1 5 7
Giải Sáu
G.6
2074 7546 6206 2 1 9
Giải Năm
G.5
5321 3 2 4 5
Giải Tư
G.4
24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917
4
5
6
2 6 7
Giải Ba
G.3
11385 18593 6  
Giải Nhì
G.2
44057 7 4
Giải Nhất
G.1
55452 8 5
Giải ĐB
ĐB
751294 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 5 7
2 1 9
3 2 4 5
4 6
5 2 6 7
6  
7 4
8 5
9 3 4

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 3
Giải Bảy
G.7
168 1 0 4
Giải Sáu
G.6
8544 1180 7083 2 5
Giải Năm
G.5
8392 3  
Giải Tư
G.4
89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
24769 96566 6 1 5 6 8 9
Giải Nhì
G.2
14981 7 7
Giải Nhất
G.1
02681 8 0 1 1 3
Giải ĐB
ĐB
409565 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 0 4
2 5
3  
4 4
5  
6 1 5 6 8 9
7 7
8 0 1 1 3
9 2 6

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 4
Giải Bảy
G.7
651 1 3 5 9
Giải Sáu
G.6
6531 4719 4793 2 3 6 8
Giải Năm
G.5
9813 3 1 1 2 2 7
Giải Tư
G.4
66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623
4
5
7
1 1
Giải Ba
G.3
15431 05232 6  
Giải Nhì
G.2
57832 7  
Giải Nhất
G.1
99337 8  
Giải ĐB
ĐB
590547 9 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 3 5 9
2 3 6 8
3 1 1 2 2 7
4 7
5 1 1
6  
7  
8  
9 3 5

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2
Giải Bảy
G.7
864 1 9
Giải Sáu
G.6
9797 2579 2433 2 0 5 7
Giải Năm
G.5
2767 3 3
Giải Tư
G.4
76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962
4
5
0
3
Giải Ba
G.3
89802 91620 6 2 4 5 7
Giải Nhì
G.2
13753 7 3 9
Giải Nhất
G.1
23227 8 4 6
Giải ĐB
ĐB
054219 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 0 5 7
3 3
4 0
5 3
6 2 4 5 7
7 3 9
8 4 6
9 7