XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
15 0 8
Giải Bảy
G.7
036 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
4648 9250 3838 2  
Giải Năm
G.5
6211 3 6 8
Giải Tư
G.4
87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
4
5
2 8 9
0 6
Giải Ba
G.3
92615 68612 6  
Giải Nhì
G.2
14656 7 0
Giải Nhất
G.1
46249 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
706092 9 2 4 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 2 5
2  
3 6 8
4 2 8 9
5 0 6
6  
7 0
8 3 6
9 2 4 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 4 5 6 6 8
Giải Bảy
G.7
489 1 2
Giải Sáu
G.6
8552 4464 3824 2 4
Giải Năm
G.5
3405 3 1 1 3 5
Giải Tư
G.4
17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531
4
5
3
2
Giải Ba
G.3
07192 23676 6 4
Giải Nhì
G.2
85035 7 6
Giải Nhất
G.1
45504 8 9
Giải ĐB
ĐB
143106 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 5 6 6 8
1 2
2 4
3 1 1 3 5
4 3
5 2
6 4
7 6
8 9
9 2

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
26 0  
Giải Bảy
G.7
715 1 1 5
Giải Sáu
G.6
5184 4065 3131 2 5
Giải Năm
G.5
4276 3 1 4
Giải Tư
G.4
04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025
4
5
0 5
1 9 9
Giải Ba
G.3
67034 11440 6 5 5
Giải Nhì
G.2
40211 7 6
Giải Nhất
G.1
17545 8 2 3 4 6
Giải ĐB
ĐB
189383 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 1 5
2 5
3 1 4
4 0 5
5 1 9 9
6 5 5
7 6
8 2 3 4 6
9  

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
76 0 4
Giải Bảy
G.7
128 1 9
Giải Sáu
G.6
2686 3979 0425 2 5 8
Giải Năm
G.5
5035 3 4 5 7
Giải Tư
G.4
26919 53748 49383 26390 51034 90437 75704
4
5
8
1
Giải Ba
G.3
63767 29769 6 1 7 9
Giải Nhì
G.2
12351 7 5 9
Giải Nhất
G.1
17275 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
725861 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 9
2 5 8
3 4 5 7
4 8
5 1
6 1 7 9
7 5 9
8 3 6
9 0

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 9
Giải Bảy
G.7
064 1 8
Giải Sáu
G.6
3425 5777 6369 2 1 5
Giải Năm
G.5
6351 3 2
Giải Tư
G.4
74388 91621 36440 94862 91468 18118 61943
4
5
0 3
1
Giải Ba
G.3
98009 90732 6 2 4 6 8 9
Giải Nhì
G.2
25889 7 7
Giải Nhất
G.1
05766 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
793295 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 8
2 1 5
3 2
4 0 3
5 1
6 2 4 6 8 9
7 7
8 8 9
9 5

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 2
Giải Bảy
G.7
976 1 6 6
Giải Sáu
G.6
2280 2834 3543 2 0
Giải Năm
G.5
3102 3 4
Giải Tư
G.4
24998 09020 51266 47561 68416 42983 45653
4
5
3 9
3
Giải Ba
G.3
90349 09516 6 1 6 6
Giải Nhì
G.2
19575 7 5 6
Giải Nhất
G.1
51366 8 0 3
Giải ĐB
ĐB
385198 9 8 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 6 6
2 0
3 4
4 3 9
5 3
6 1 6 6
7 5 6
8 0 3
9 8 8

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
35 0 4 6
Giải Bảy
G.7
411 1 1 5
Giải Sáu
G.6
6499 6087 6447 2  
Giải Năm
G.5
8206 3 2 7 9
Giải Tư
G.4
78494 90961 99371 82861 62053 27997 30015
4
5
7
3
Giải Ba
G.3
94039 93804 6 1 1
Giải Nhì
G.2
34584 7 1
Giải Nhất
G.1
16332 8 4 7
Giải ĐB
ĐB
413037 9 4 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 6
1 1 5
2  
3 2 7 9
4 7
5 3
6 1 1
7 1
8 4 7
9 4 7 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0  
Giải Bảy
G.7
146 1  
Giải Sáu
G.6
2428 6826 2190 2 1 5 6 8
Giải Năm
G.5
7352 3 0 9
Giải Tư
G.4
81057 92661 55521 75639 78872 16199 04725
4
5
6
0 2 7
Giải Ba
G.3
70964 01730 6 1 4
Giải Nhì
G.2
76794 7 2 5
Giải Nhất
G.1
66575 8  
Giải ĐB
ĐB
355850 9 0 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 5 6 8
3 0 9
4 6
5 0 2 7
6 1 4
7 2 5
8  
9 0 4 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
82 0 5
Giải Bảy
G.7
962 1 4
Giải Sáu
G.6
4724 0161 2314 2 0 4
Giải Năm
G.5
8120 3 7
Giải Tư
G.4
93457 53637 60605 00795 18595 43646 15584
4
5
6 9
7 7
Giải Ba
G.3
85766 86949 6 1 2 6
Giải Nhì
G.2
41795 7  
Giải Nhất
G.1
07657 8 4
Giải ĐB
ĐB
616590 9 0 5 5 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 4
2 0 4
3 7
4 6 9
5 7 7
6 1 2 6
7  
8 4
9 0 5 5 5

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 3 8
Giải Bảy
G.7
972 1 4 5 6
Giải Sáu
G.6
4332 1697 3408 2 9
Giải Năm
G.5
9732 3 2 2
Giải Tư
G.4
61295 35445 21216 40283 24647 00615 65968
4
5
5 7 9
 
Giải Ba
G.3
19929 71103 6 5 8
Giải Nhì
G.2
51549 7 2
Giải Nhất
G.1
47865 8 3
Giải ĐB
ĐB
609514 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 8
1 4 5 6
2 9
3 2 2
4 5 7 9
5  
6 5 8
7 2
8 3
9 5 7

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 1
Giải Bảy
G.7
028 1 1 5 9 9
Giải Sáu
G.6
9900 3311 2393 2 8 9
Giải Năm
G.5
6565 3 0 4
Giải Tư
G.4
51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952
4
5
 
0 2
Giải Ba
G.3
71560 89834 6 0 1 5
Giải Nhì
G.2
11661 7  
Giải Nhất
G.1
47619 8 3
Giải ĐB
ĐB
666650 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 1 5 9 9
2 8 9
3 0 4
4  
5 0 2
6 0 1 5
7  
8 3
9 3

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 5 8
Giải Bảy
G.7
934 1 3 8
Giải Sáu
G.6
5479 8848 9073 2 3 6 6
Giải Năm
G.5
3613 3 4
Giải Tư
G.4
02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905
4
5
8 8
 
Giải Ba
G.3
72162 83589 6 1 2
Giải Nhì
G.2
98326 7 3 9
Giải Nhất
G.1
89123 8 9
Giải ĐB
ĐB
435861 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 3 8
2 3 6 6
3 4
4 8 8
5  
6 1 2
7 3 9
8 9
9 3 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
44 0 9
Giải Bảy
G.7
645 1 3 3 8
Giải Sáu
G.6
5285 9513 4584 2 0 6
Giải Năm
G.5
3913 3 1 6
Giải Tư
G.4
58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
4
5
0 4 4 5
 
Giải Ba
G.3
02140 42326 6  
Giải Nhì
G.2
01620 7  
Giải Nhất
G.1
99789 8 4 5 5 9
Giải ĐB
ĐB
000736 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 3 3 8
2 0 6
3 1 6
4 0 4 4 5
5  
6  
7  
8 4 5 5 9
9 6

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
68 0  
Giải Bảy
G.7
396 1  
Giải Sáu
G.6
6578 0864 0081 2  
Giải Năm
G.5
6179 3 5 5 7
Giải Tư
G.4
87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
4
5
3
1 5
Giải Ba
G.3
25955 65598 6 4 4
Giải Nhì
G.2
29994 7 0 8 9
Giải Nhất
G.1
02870 8 1 5 8
Giải ĐB
ĐB
419588 9 4 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2  
3 5 5 7
4 3
5 1 5
6 4 4
7 0 8 9
8 1 5 8
9 4 6 8