XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
87 0 2 3 7
Giải Bảy
G.7
333 1  
Giải Sáu
G.6
8946 0495 9588 2  
Giải Năm
G.5
2453 3 3 7 9
Giải Tư
G.4
88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303
4
5
1 6 8 9
3
Giải Ba
G.3
56775 17348 6 4
Giải Nhì
G.2
92670 7 0 5 8
Giải Nhất
G.1
15839 8 8
Giải ĐB
ĐB
202764 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 7
1  
2  
3 3 7 9
4 1 6 8 9
5 3
6 4
7 0 5 8
8 8
9 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
41 0 0 1 8 8
Giải Bảy
G.7
208 1 2 6 7
Giải Sáu
G.6
1212 3016 4017 2 7
Giải Năm
G.5
6680 3 4 6
Giải Tư
G.4
86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227
4
5
2 2
 
Giải Ba
G.3
59784 40401 6 2
Giải Nhì
G.2
14308 7  
Giải Nhất
G.1
18300 8 0 4 7 8
Giải ĐB
ĐB
397242 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 8 8
1 2 6 7
2 7
3 4 6
4 2 2
5  
6 2
7  
8 0 4 7 8
9  

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 7
Giải Bảy
G.7
065 1 1
Giải Sáu
G.6
3922 9894 7763 2 2 3
Giải Năm
G.5
6283 3 3 8
Giải Tư
G.4
08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957
4
5
 
1 6 6 7 8
Giải Ba
G.3
69177 73823 6 1 3 5
Giải Nhì
G.2
12051 7 7
Giải Nhất
G.1
64156 8 3
Giải ĐB
ĐB
908607 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 1
2 2 3
3 3 8
4  
5 1 6 6 7 8
6 1 3 5
7 7
8 3
9 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 2 9
Giải Bảy
G.7
760 1 1 3
Giải Sáu
G.6
0202 6070 0098 2  
Giải Năm
G.5
9640 3 0 2 5
Giải Tư
G.4
35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264
4
5
0
1
Giải Ba
G.3
75473 86230 6 0 4
Giải Nhì
G.2
19588 7 0 3 9
Giải Nhất
G.1
69296 8 8
Giải ĐB
ĐB
426832 9 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 1 3
2  
3 0 2 5
4 0
5 1
6 0 4
7 0 3 9
8 8
9 6 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
37 0 5 8 9
Giải Bảy
G.7
046 1  
Giải Sáu
G.6
9809 0155 7429 2 9
Giải Năm
G.5
3878 3 7
Giải Tư
G.4
75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451
4
5
1 6 7
1 5
Giải Ba
G.3
42641 26371 6  
Giải Nhì
G.2
66647 7 1 8
Giải Nhất
G.1
05305 8 3 6
Giải ĐB
ĐB
078483 9 0 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8 9
1  
2 9
3 7
4 1 6 7
5 1 5
6  
7 1 8
8 3 6
9 0 4 7

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0 6
Giải Bảy
G.7
798 1 2
Giải Sáu
G.6
4867 6990 2527 2 1 7
Giải Năm
G.5
6053 3 0 7
Giải Tư
G.4
91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612
4
5
3 3 4
3
Giải Ba
G.3
06064 74730 6 4 4 7
Giải Nhì
G.2
05487 7  
Giải Nhất
G.1
47506 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
892443 9 0 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2
2 1 7
3 0 7
4 3 3 4
5 3
6 4 4 7
7  
8 2 7
9 0 8

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
94 0 1 2 5 8
Giải Bảy
G.7
088 1 0 2 2 4 5
Giải Sáu
G.6
0015 1530 7114 2 8
Giải Năm
G.5
1108 3 0
Giải Tư
G.4
39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328
4
5
9 9
 
Giải Ba
G.3
89071 30405 6 4
Giải Nhì
G.2
25612 7 1 3
Giải Nhất
G.1
51810 8 8
Giải ĐB
ĐB
844412 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 2 5 8
1 0 2 2 4 5
2 8
3 0
4 9 9
5  
6 4
7 1 3
8 8
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
36 0 3
Giải Bảy
G.7
440 1 5
Giải Sáu
G.6
2765 2380 4262 2 7
Giải Năm
G.5
4467 3 1 2 5 6
Giải Tư
G.4
32792 89535 85664 94231 15415 59332 37482
4
5
0
 
Giải Ba
G.3
61464 94479 6 2 4 4 5 7
Giải Nhì
G.2
52027 7 9
Giải Nhất
G.1
75203 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
425636 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5
2 7
3 1 2 5 6
4 0
5  
6 2 4 4 5 7
7 9
8 0 2
9 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 0 2 5 5
Giải Bảy
G.7
405 1 3
Giải Sáu
G.6
0523 5733 0882 2 3 7
Giải Năm
G.5
9574 3 3 3
Giải Tư
G.4
90255 76966 33945 91294 31302 81565 31905
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
59880 54313 6 5 6
Giải Nhì
G.2
62527 7 4
Giải Nhất
G.1
39533 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
022800 9 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 5 5
1 3
2 3 7
3 3 3
4 5
5 5
6 5 6
7 4
8 0 2
9 4

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 8
Giải Bảy
G.7
653 1 3
Giải Sáu
G.6
3139 4067 0737 2  
Giải Năm
G.5
2980 3 6 7 9 9
Giải Tư
G.4
70739 52947 11276 86513 64654 57366 34908
4
5
7
3 4 4
Giải Ba
G.3
71262 00391 6 2 3 6 7
Giải Nhì
G.2
56354 7 6
Giải Nhất
G.1
55663 8 0
Giải ĐB
ĐB
807836 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3
2  
3 6 7 9 9
4 7
5 3 4 4
6 2 3 6 7
7 6
8 0
9 1

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 5 6 6
Giải Bảy
G.7
886 1 1
Giải Sáu
G.6
3989 8511 5137 2 3 6 6
Giải Năm
G.5
9206 3 7
Giải Tư
G.4
35323 40376 49206 60699 30226 49351 29457
4
5
0 3
1 7
Giải Ba
G.3
45976 94943 6  
Giải Nhì
G.2
93105 7 6 6
Giải Nhất
G.1
11140 8 6 9
Giải ĐB
ĐB
727526 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 6
1 1
2 3 6 6
3 7
4 0 3
5 1 7
6  
7 6 6
8 6 9
9 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
65 0 9
Giải Bảy
G.7
516 1 4 6 7
Giải Sáu
G.6
0866 4838 2649 2  
Giải Năm
G.5
7673 3 0 5 6 8
Giải Tư
G.4
95545 76709 52143 92857 71441 52517 62935
4
5
1 3 3 5 9
7
Giải Ba
G.3
61843 83576 6 6
Giải Nhì
G.2
05014 7 3 6
Giải Nhất
G.1
56536 8  
Giải ĐB
ĐB
929130 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 9
1 4 6 7
2  
3 0 5 6 8
4 1 3 3 5 9
5 7
6 6
7 3 6
8  
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 4
Giải Bảy
G.7
524 1 6 8
Giải Sáu
G.6
8145 4473 1643 2 1 4 8
Giải Năm
G.5
5518 3 4 5
Giải Tư
G.4
72680 66756 14634 12990 13616 65104 61689
4
5
3 5
6
Giải Ba
G.3
17528 39035 6  
Giải Nhì
G.2
12678 7 3 8
Giải Nhất
G.1
10321 8 0 9
Giải ĐB
ĐB
978402 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4
1 6 8
2 1 4 8
3 4 5
4 3 5
5 6
6  
7 3 8
8 0 9
9 0

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
72 0 6
Giải Bảy
G.7
196 1 2
Giải Sáu
G.6
6360 9243 1064 2 3 7
Giải Năm
G.5
3944 3 3
Giải Tư
G.4
24595 97273 51546 25648 11951 13206 03823
4
5
3 4 6 8
1
Giải Ba
G.3
28127 79133 6 0 4
Giải Nhì
G.2
80688 7 3 3
Giải Nhất
G.1
17112 8 8
Giải ĐB
ĐB
862273 9 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 2
2 3 7
3 3
4 3 4 6 8
5 1
6 0 4
7 3 3
8 8
9 5 6