XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
299 1 2 6 9
Giải Sáu
G.6
5044 6328 0753 2 8
Giải Năm
G.5
1691 3  
Giải Tư
G.4
92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255
4
5
4
3 5
Giải Ba
G.3
78062 32512 6 2 4 6
Giải Nhì
G.2
98566 7 1
Giải Nhất
G.1
64395 8 0 2 4
Giải ĐB
ĐB
419116 9 1 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 6 9
2 8
3  
4 4
5 3 5
6 2 4 6
7 1
8 0 2 4
9 1 5 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
85 0 8
Giải Bảy
G.7
223 1 4 6 6
Giải Sáu
G.6
2028 4914 0808 2 0 3 8
Giải Năm
G.5
4716 3  
Giải Tư
G.4
04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183
4
5
5 7
2 3 8
Giải Ba
G.3
49253 79652 6 7
Giải Nhì
G.2
76573 7 3
Giải Nhất
G.1
42320 8 3
Giải ĐB
ĐB
677858 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 4 6 6
2 0 3 8
3  
4 5 7
5 2 3 8
6 7
7 3
8 3
9 5 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
42 0  
Giải Bảy
G.7
670 1 4
Giải Sáu
G.6
5638 2832 4789 2 7 7
Giải Năm
G.5
3027 3 2 4 8
Giải Tư
G.4
53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775
4
5
3 4
0 4
Giải Ba
G.3
45243 22686 6 4 5
Giải Nhì
G.2
89327 7 0 5
Giải Nhất
G.1
65734 8 6 6 9
Giải ĐB
ĐB
682586 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 7 7
3 2 4 8
4 3 4
5 0 4
6 4 5
7 0 5
8 6 6 9
9  

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 0 9
Giải Bảy
G.7
555 1 5 8
Giải Sáu
G.6
7388 4400 4958 2 0 5
Giải Năm
G.5
8672 3  
Giải Tư
G.4
37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084
4
5
2 8 9
5 8
Giải Ba
G.3
67520 95395 6 0 5
Giải Nhì
G.2
23165 7 2
Giải Nhất
G.1
67025 8 4 8
Giải ĐB
ĐB
155842 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 5 8
2 0 5
3  
4 2 8 9
5 5 8
6 0 5
7 2
8 4 8
9 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 8
Giải Bảy
G.7
030 1 6
Giải Sáu
G.6
4916 7768 2098 2 5 5
Giải Năm
G.5
9457 3 0 1 6
Giải Tư
G.4
27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095
4
5
4
2 7
Giải Ba
G.3
85074 78636 6 8
Giải Nhì
G.2
75497 7 2 4
Giải Nhất
G.1
36825 8  
Giải ĐB
ĐB
278652 9 5 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 6
2 5 5
3 0 1 6
4 4
5 2 7
6 8
7 2 4
8  
9 5 7 8 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
02 0 7
Giải Bảy
G.7
031 1 0 3 3
Giải Sáu
G.6
2077 2707 9013 2 4
Giải Năm
G.5
2595 3 1
Giải Tư
G.4
92762 41013 62962 65364 43410 98244 65563
4
5
4
3
Giải Ba
G.3
28624 81491 6 2 2 3 4
Giải Nhì
G.2
62777 7 7 7
Giải Nhất
G.1
78586 8 6
Giải ĐB
ĐB
585453 9 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 3 3
2 4
3 1
4 4
5 3
6 2 2 3 4
7 7 7
8 6
9 1 5

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 3 7
Giải Bảy
G.7
754 1 4 9
Giải Sáu
G.6
3007 0395 6375 2 1 2 6
Giải Năm
G.5
7126 3  
Giải Tư
G.4
33261 33083 05622 23491 37814 22794 67199
4
5
7
4
Giải Ba
G.3
23003 29421 6 1
Giải Nhì
G.2
59147 7 5
Giải Nhất
G.1
12792 8 3
Giải ĐB
ĐB
247919 9 1 2 4 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 7
1 4 9
2 1 2 6
3  
4 7
5 4
6 1
7 5
8 3
9 1 2 4 5 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
66 0 3
Giải Bảy
G.7
036 1 1 2 5
Giải Sáu
G.6
2128 0615 6925 2 5 8
Giải Năm
G.5
7440 3 0 5 6
Giải Tư
G.4
60286 78672 32711 28512 67578 63803 04075
4
5
0
2
Giải Ba
G.3
70660 96752 6 0 3
Giải Nhì
G.2
66835 7 2 5 8
Giải Nhất
G.1
02130 8 6
Giải ĐB
ĐB
288563 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1 2 5
2 5 8
3 0 5 6
4 0
5 2
6 0 3
7 2 5 8
8 6
9  

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
04 0 2 2 7 8 9
Giải Bảy
G.7
973 1  
Giải Sáu
G.6
6152 3395 2041 2 2
Giải Năm
G.5
0532 3 1 2 8 8
Giải Tư
G.4
37897 75470 74109 48838 38522 83702 19808
4
5
1
2
Giải Ba
G.3
17838 65760 6 0
Giải Nhì
G.2
22802 7 0 3
Giải Nhất
G.1
31131 8  
Giải ĐB
ĐB
465407 9 5 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 7 8 9
1  
2 2
3 1 2 8 8
4 1
5 2
6 0
7 0 3
8  
9 5 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
79 0 1 8 9
Giải Bảy
G.7
658 1 4 5
Giải Sáu
G.6
8401 9788 0574 2  
Giải Năm
G.5
0950 3 1 7 7 9
Giải Tư
G.4
72364 13949 52014 81731 84937 28746 07809
4
5
6 9
0 0 8
Giải Ba
G.3
01408 70139 6 4
Giải Nhì
G.2
22050 7 4
Giải Nhất
G.1
38215 8 8
Giải ĐB
ĐB
868737 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 8 9
1 4 5
2  
3 1 7 7 9
4 6 9
5 0 0 8
6 4
7 4
8 8
9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 6 8
Giải Bảy
G.7
192 1 3
Giải Sáu
G.6
3372 0434 4851 2 2 7
Giải Năm
G.5
4579 3 0 4 5
Giải Tư
G.4
39766 27835 35222 64206 86187 22930 34777
4
5
 
1 4
Giải Ba
G.3
05054 16082 6 6
Giải Nhì
G.2
08813 7 2 7 9
Giải Nhất
G.1
30427 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
678708 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 3
2 2 7
3 0 4 5
4  
5 1 4
6 6
7 2 7 9
8 2 7
9 2

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 0 8
Giải Bảy
G.7
615 1 5 7 9
Giải Sáu
G.6
8826 7808 1899 2 5 6 8
Giải Năm
G.5
7269 3  
Giải Tư
G.4
80500 28581 05482 50154 29328 52847 04297
4
5
7
0 4
Giải Ba
G.3
67393 13225 6 9
Giải Nhì
G.2
84219 7  
Giải Nhất
G.1
93850 8 1 2
Giải ĐB
ĐB
789617 9 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 5 7 9
2 5 6 8
3  
4 7
5 0 4
6 9
7  
8 1 2
9 3 7 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 8
Giải Bảy
G.7
934 1 0 4 6
Giải Sáu
G.6
3723 6108 7235 2 3 9
Giải Năm
G.5
1910 3 4 5 9
Giải Tư
G.4
30614 70594 06079 84829 88998 15716 99397
4
5
7
 
Giải Ba
G.3
38893 16361 6 1
Giải Nhì
G.2
69277 7 7 9
Giải Nhất
G.1
21739 8  
Giải ĐB
ĐB
734247 9 3 4 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 0 4 6
2 3 9
3 4 5 9
4 7
5  
6 1
7 7 9
8  
9 3 4 7 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
24 0  
Giải Bảy
G.7
227 1 0 8
Giải Sáu
G.6
1262 0833 2721 2 1 7 9
Giải Năm
G.5
1138 3 2 3 5 8 8
Giải Tư
G.4
99793 08652 79635 35450 72229 91183 70010
4
5
 
0 0 2
Giải Ba
G.3
61050 40032 6 2
Giải Nhì
G.2
61318 7  
Giải Nhất
G.1
16294 8 3
Giải ĐB
ĐB
019438 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 8
2 1 7 9
3 2 3 5 8 8
4  
5 0 0 2
6 2
7  
8 3
9 3 4