XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 0
Giải Bảy
G.7
057 1 3
Giải Sáu
G.6
4897 3600 6720 2 0 0 0 8
Giải Năm
G.5
0597 3 1 6
Giải Tư
G.4
14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128
4
5
9
7 8
Giải Ba
G.3
94858 13091 6 1 5
Giải Nhì
G.2
23731 7 6
Giải Nhất
G.1
49236 8  
Giải ĐB
ĐB
767861 9 1 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 3
2 0 0 0 8
3 1 6
4 9
5 7 8
6 1 5
7 6
8  
9 1 7 7

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 6 6
Giải Bảy
G.7
251 1 7
Giải Sáu
G.6
9278 7484 6254 2 5
Giải Năm
G.5
5806 3 3 7
Giải Tư
G.4
04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279
4
5
5
1 4 9
Giải Ba
G.3
16133 73406 6  
Giải Nhì
G.2
33698 7 0 1 2 8 9
Giải Nhất
G.1
93971 8 4
Giải ĐB
ĐB
196370 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6
1 7
2 5
3 3 7
4 5
5 1 4 9
6  
7 0 1 2 8 9
8 4
9 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 6
Giải Bảy
G.7
161 1 6
Giải Sáu
G.6
7761 9424 8035 2 4
Giải Năm
G.5
6183 3 5 6
Giải Tư
G.4
61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086
4
5
5
2
Giải Ba
G.3
07163 00306 6 1 1 2 3
Giải Nhì
G.2
57945 7 2
Giải Nhất
G.1
75236 8 3 3 6 6
Giải ĐB
ĐB
433986 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 6
2 4
3 5 6
4 5
5 2
6 1 1 2 3
7 2
8 3 3 6 6
9 2

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 0
Giải Bảy
G.7
021 1 0 2 5
Giải Sáu
G.6
6137 1321 8035 2 1 1
Giải Năm
G.5
2410 3 1 5 5 7 7
Giải Tư
G.4
22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
15935 46964 6 4
Giải Nhì
G.2
85794 7  
Giải Nhất
G.1
96790 8  
Giải ĐB
ĐB
942349 9 0 2 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 2 5
2 1 1
3 1 5 5 7 7
4 9
5  
6 4
7  
8  
9 0 2 2 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 5
Giải Bảy
G.7
166 1 6
Giải Sáu
G.6
4416 1705 8384 2 0 5 8
Giải Năm
G.5
0953 3 4 5
Giải Tư
G.4
07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825
4
5
 
3 5
Giải Ba
G.3
88269 65764 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
74534 7 4 5
Giải Nhất
G.1
90799 8 4
Giải ĐB
ĐB
962328 9 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 6
2 0 5 8
3 4 5
4  
5 3 5
6 4 6 9
7 4 5
8 4
9 8 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
52 0 2
Giải Bảy
G.7
534 1  
Giải Sáu
G.6
6362 9086 0188 2 1 4
Giải Năm
G.5
1583 3 1 4 8 8
Giải Tư
G.4
23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731
4
5
2 3 6
8
Giải Ba
G.3
29021 25458 6 2
Giải Nhì
G.2
42679 7 9
Giải Nhất
G.1
74802 8 2 3 6 8
Giải ĐB
ĐB
245338 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 1 4
3 1 4 8 8
4 2 3 6
5 8
6 2
7 9
8 2 3 6 8
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
00 0 3
Giải Bảy
G.7
332 1 5
Giải Sáu
G.6
8968 6044 5432 2 5 6 7
Giải Năm
G.5
8280 3 2 2
Giải Tư
G.4
60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827
4
5
4
 
Giải Ba
G.3
83263 49478 6 3 8
Giải Nhì
G.2
14125 7 7 8
Giải Nhất
G.1
06280 8 0 0 3 6
Giải ĐB
ĐB
757383 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 5
2 5 6 7
3 2 2
4 4
5  
6 3 8
7 7 8
8 0 0 3 6
9 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
03 0 1 6
Giải Bảy
G.7
633 1  
Giải Sáu
G.6
7672 2695 9693 2  
Giải Năm
G.5
2249 3 3
Giải Tư
G.4
99097 21188 10401 08806 69786 22979 04845
4
5
3 3 5 9
8
Giải Ba
G.3
42696 14243 6  
Giải Nhì
G.2
10388 7 2 9
Giải Nhất
G.1
72143 8 6 8 8
Giải ĐB
ĐB
36058 9 3 5 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1  
2  
3 3
4 3 3 5 9
5 8
6  
7 2 9
8 6 8 8
9 3 5 6 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
51 0 2
Giải Bảy
G.7
275 1  
Giải Sáu
G.6
1978 2959 4750 2 0
Giải Năm
G.5
3099 3  
Giải Tư
G.4
91971 55184 12502 40554 97293 68397 79865
4
5
 
0 1 4 9
Giải Ba
G.3
85190 90551 6 5 6
Giải Nhì
G.2
75179 7 1 5 8 9
Giải Nhất
G.1
97620 8 4
Giải ĐB
ĐB
444766 9 0 3 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1  
2 0
3  
4  
5 0 1 4 9
6 5 6
7 1 5 8 9
8 4
9 0 3 7 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 1 6
Giải Bảy
G.7
540 1 2 6
Giải Sáu
G.6
1598 4967 5973 2  
Giải Năm
G.5
8255 3 1
Giải Tư
G.4
30131 08492 15383 89512 66966 32151 57397
4
5
0
1 5
Giải Ba
G.3
27016 95501 6 6 7
Giải Nhì
G.2
12571 7 1 3
Giải Nhất
G.1
55006 8 3 3
Giải ĐB
ĐB
440883 9 2 7 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 6
1 2 6
2  
3 1
4 0
5 1 5
6 6 7
7 1 3
8 3 3
9 2 7 8

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
06 0 5
Giải Bảy
G.7
938 1 1 3 5 6
Giải Sáu
G.6
5974 0505 1892 2 6
Giải Năm
G.5
8976 3 1 8
Giải Tư
G.4
35326 49215 15592 99131 18378 55413 60816
4
5
6
 
Giải Ba
G.3
20046 92888 6 0 7
Giải Nhì
G.2
23060 7 4 6 8
Giải Nhất
G.1
46767 8 8
Giải ĐB
ĐB
479711 9 2 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 3 5 6
2 6
3 1 8
4 6
5  
6 0 7
7 4 6 8
8 8
9 2 2

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 3 4 8
Giải Bảy
G.7
375 1 9
Giải Sáu
G.6
7943 1697 8103 2  
Giải Năm
G.5
9965 3 6
Giải Tư
G.4
55504 14774 97890 84336 57708 72419 10697
4
5
3 6
3
Giải Ba
G.3
94985 51746 6 5
Giải Nhì
G.2
95995 7 4 4 5
Giải Nhất
G.1
61653 8 5
Giải ĐB
ĐB
275974 9 0 5 7 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 4 8
1 9
2  
3 6
4 3 6
5 3
6 5
7 4 4 5
8 5
9 0 5 7 7

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 2 3 5
Giải Bảy
G.7
872 1 2 6
Giải Sáu
G.6
9665 3774 7733 2  
Giải Năm
G.5
9358 3 0 3 6
Giải Tư
G.4
28203 67505 63154 89236 02776 24575 58353
4
5
 
3 4 8
Giải Ba
G.3
05581 72902 6 5
Giải Nhì
G.2
49830 7 2 4 5 6
Giải Nhất
G.1
21716 8 1
Giải ĐB
ĐB
411912 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 5
1 2 6
2  
3 0 3 6
4  
5 3 4 8
6 5
7 2 4 5 6
8 1
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 2 7
Giải Bảy
G.7
421 1 1 3
Giải Sáu
G.6
6333 9522 3107 2 1 2 5
Giải Năm
G.5
1702 3 1 3 4
Giải Tư
G.4
11856 89011 47090 37892 20331 79843 06913
4
5
3
3 6
Giải Ba
G.3
67865 11525 6 5 7
Giải Nhì
G.2
01667 7  
Giải Nhất
G.1
65434 8  
Giải ĐB
ĐB
293053 9 0 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 1 3
2 1 2 5
3 1 3 4
4 3
5 3 6
6 5 7
7  
8  
9 0 2