XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
81 0 2 3 5 7
Giải Bảy
G.7
482 1  
Giải Sáu
G.6
3143 8430 4852 2 2
Giải Năm
G.5
6239 3 0 6 9
Giải Tư
G.4
02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162
4
5
3 6 9
2 6
Giải Ba
G.3
86149 85156 6 2
Giải Nhì
G.2
62207 7  
Giải Nhất
G.1
77146 8 2
Giải ĐB
ĐB
611405 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 5 7
1  
2 2
3 0 6 9
4 3 6 9
5 2 6
6 2
7  
8 2
9 2 4

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 5
Giải Bảy
G.7
270 1 5 7
Giải Sáu
G.6
5090 6298 5132 2 7
Giải Năm
G.5
3717 3 2 2
Giải Tư
G.4
42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
4
5
 
4 7
Giải Ba
G.3
08305 70854 6 1
Giải Nhì
G.2
62271 7 0 1 4 7
Giải Nhất
G.1
65877 8 5
Giải ĐB
ĐB
422896 9 0 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 5 7
2 7
3 2 2
4  
5 4 7
6 1
7 0 1 4 7
8 5
9 0 6 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
49 0 2 6 8
Giải Bảy
G.7
406 1 3
Giải Sáu
G.6
5767 2732 7802 2 1 5 8
Giải Năm
G.5
1883 3 2 7
Giải Tư
G.4
56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
89886 93928 6 3 7 7
Giải Nhì
G.2
63525 7  
Giải Nhất
G.1
36558 8 1 3 6
Giải ĐB
ĐB
075937 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 6 8
1 3
2 1 5 8
3 2 7
4  
5 8
6 3 7 7
7  
8 1 3 6
9 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
27 0 4 9
Giải Bảy
G.7
052 1 9
Giải Sáu
G.6
1534 4427 2109 2 7 7
Giải Năm
G.5
3543 3 4 9
Giải Tư
G.4
76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
4
5
3 3 9
2
Giải Ba
G.3
01272 23791 6 4
Giải Nhì
G.2
75504 7 2
Giải Nhất
G.1
94164 8  
Giải ĐB
ĐB
564839 9 0 1 1 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 9
1 9
2 7 7
3 4 9
4 3 3 9
5 2
6 4
7 2
8  
9 0 1 1 5

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 7
Giải Bảy
G.7
288 1  
Giải Sáu
G.6
3238 4089 7754 2 7
Giải Năm
G.5
2775 3 0 4 8
Giải Tư
G.4
31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
4
5
0 9
1 3 4
Giải Ba
G.3
08540 08375 6 0
Giải Nhì
G.2
39330 7 3 5 5
Giải Nhất
G.1
76953 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
659227 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1  
2 7
3 0 4 8
4 0 9
5 1 3 4
6 0
7 3 5 5
8 8 9
9 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 1 5 5 6
Giải Bảy
G.7
392 1 3
Giải Sáu
G.6
3956 7413 5966 2 8
Giải Năm
G.5
0406 3 1 3 4
Giải Tư
G.4
53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947
4
5
7
1 5 6
Giải Ba
G.3
77228 79605 6 6
Giải Nhì
G.2
81783 7 0
Giải Nhất
G.1
87305 8 3
Giải ĐB
ĐB
041655 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5 5 6
1 3
2 8
3 1 3 4
4 7
5 1 5 6
6 6
7 0
8 3
9 2

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
33 0 0 8
Giải Bảy
G.7
172 1 4
Giải Sáu
G.6
6765 1014 2608 2 8 9
Giải Năm
G.5
8429 3  
Giải Tư
G.4
45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575
4
5
8
1
Giải Ba
G.3
10878 69493 6 5 6
Giải Nhì
G.2
55093 7 2 5 8 9
Giải Nhất
G.1
70600 8 8
Giải ĐB
ĐB
786266 9 3 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 8
1 4
2 8 9
3  
4 8
5 1
6 5 6
7 2 5 8 9
8 8
9 3 3 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
23 0 4
Giải Bảy
G.7
346 1 8
Giải Sáu
G.6
6530 9253 9759 2 1 5
Giải Năm
G.5
9851 3 0 4
Giải Tư
G.4
89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576
4
5
2 2 6
1 3 5 8 9
Giải Ba
G.3
81934 25092 6  
Giải Nhì
G.2
58542 7 6
Giải Nhất
G.1
44758 8 8
Giải ĐB
ĐB
573218 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4
1 8
2 1 5
3 0 4
4 2 2 6
5 1 3 5 8 9
6  
7 6
8 8
9 2

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
55 0 5 6 9
Giải Bảy
G.7
941 1  
Giải Sáu
G.6
5898 5369 7477 2 1
Giải Năm
G.5
6621 3 3 4 7
Giải Tư
G.4
63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037
4
5
1 4 7 8
 
Giải Ba
G.3
26869 45788 6 9 9
Giải Nhì
G.2
97634 7 7
Giải Nhất
G.1
21406 8 8
Giải ĐB
ĐB
945344 9 2 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 6 9
1  
2 1
3 3 4 7
4 1 4 7 8
5  
6 9 9
7 7
8 8
9 2 8

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
16 0 6
Giải Bảy
G.7
158 1 1 2 6 9
Giải Sáu
G.6
1786 7365 0616 2  
Giải Năm
G.5
8093 3 5 7
Giải Tư
G.4
73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247
4
5
1 7
8
Giải Ba
G.3
58212 62591 6 0 5 8
Giải Nhì
G.2
45668 7 2
Giải Nhất
G.1
28019 8 6
Giải ĐB
ĐB
683872 9 1 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6
1 1 2 6 9
2  
3 5 7
4 1 7
5 8
6 0 5 8
7 2
8 6
9 1 3

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
98 0 2 3 6
Giải Bảy
G.7
961 1  
Giải Sáu
G.6
9025 1978 4793 2 2 4 5
Giải Năm
G.5
2206 3 4 6
Giải Tư
G.4
18634 11002 18574 23582 14903 33697 73624
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
79594 57322 6 0 1
Giải Nhì
G.2
36460 7 4 8
Giải Nhất
G.1
22436 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
869080 9 3 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 3 6
1  
2 2 4 5
3 4 6
4  
5  
6 0 1
7 4 8
8 0 2
9 3 4 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 6 9
Giải Bảy
G.7
440 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
4130 3919 8559 2  
Giải Năm
G.5
1165 3 0
Giải Tư
G.4
54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446
4
5
0 0 3 6
2 9
Giải Ba
G.3
98584 18506 6 1 5 7
Giải Nhì
G.2
57843 7  
Giải Nhất
G.1
05761 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
039809 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 1 3 9
2  
3 0
4 0 0 3 6
5 2 9
6 1 5 7
7  
8 4 9
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 2 9
Giải Bảy
G.7
586 1 9
Giải Sáu
G.6
3729 0702 9289 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
3854 3 2
Giải Tư
G.4
73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067
4
5
7 9
4
Giải Ba
G.3
53677 21247 6 7
Giải Nhì
G.2
76023 7 1 7
Giải Nhất
G.1
59319 8 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
710609 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 9
2 3 8 9
3 2
4 7 9
5 4
6 7
7 1 7
8 6 7 9
9 1

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 3 5 9
Giải Bảy
G.7
958 1 9
Giải Sáu
G.6
9909 7319 1272 2 7 9
Giải Năm
G.5
9786 3  
Giải Tư
G.4
79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
63570 30827 6 9
Giải Nhì
G.2
00183 7 0 2 7
Giải Nhất
G.1
85205 8 3 4 5 6 6
Giải ĐB
ĐB
024603 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 9
1 9
2 7 9
3  
4  
5 8
6 9
7 0 2 7
8 3 4 5 6 6
9 0