XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0  
Giải Bảy
G.7
712 1 2 3 7
Giải Sáu
G.6
4071 8283 6568 2 3
Giải Năm
G.5
5962 3 5
Giải Tư
G.4
72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240
4
5
0 3
0 3
Giải Ba
G.3
88588 26760 6 0 2 8
Giải Nhì
G.2
49423 7 1 7 8
Giải Nhất
G.1
75677 8 3 8
Giải ĐB
ĐB
199613 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 2 3 7
2 3
3 5
4 0 3
5 0 3
6 0 2 8
7 1 7 8
8 3 8
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
08 0 5 7 7 8 9
Giải Bảy
G.7
023 1  
Giải Sáu
G.6
8407 2486 7309 2 1 3
Giải Năm
G.5
4536 3 5 6
Giải Tư
G.4
00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
82507 80108 6 3
Giải Nhì
G.2
29088 7 3 6
Giải Nhất
G.1
26393 8 6 8
Giải ĐB
ĐB
363263 9 0 3 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7 7 8 9
1  
2 1 3
3 5 6
4  
5  
6 3
7 3 6
8 6 8
9 0 3 5

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
22 0 1 4 5
Giải Bảy
G.7
282 1 5 5 7 8
Giải Sáu
G.6
3080 9205 5717 2 2
Giải Năm
G.5
6356 3 0 1
Giải Tư
G.4
40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115
4
5
 
1 6 8
Giải Ba
G.3
63171 90951 6 1
Giải Nhì
G.2
70858 7 1
Giải Nhất
G.1
35704 8 0 2
Giải ĐB
ĐB
488615 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 5
1 5 5 7 8
2 2
3 0 1
4  
5 1 6 8
6 1
7 1
8 0 2
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 0
Giải Bảy
G.7
000 1 0 8
Giải Sáu
G.6
0996 6453 9276 2 1 2 7
Giải Năm
G.5
4331 3 1 2
Giải Tư
G.4
04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922
4
5
0 3 9
3
Giải Ba
G.3
41618 74878 6 5 6
Giải Nhì
G.2
76766 7 6 8
Giải Nhất
G.1
86543 8  
Giải ĐB
ĐB
444232 9 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0
1 0 8
2 1 2 7
3 1 2
4 0 3 9
5 3
6 5 6
7 6 8
8  
9 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 5
Giải Bảy
G.7
028 1 8
Giải Sáu
G.6
0038 0021 1586 2 1 8
Giải Năm
G.5
9385 3 8
Giải Tư
G.4
59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756
4
5
5 9
6
Giải Ba
G.3
28374 51145 6 8
Giải Nhì
G.2
65185 7 0 4
Giải Nhất
G.1
01149 8 1 5 5 6 7 8
Giải ĐB
ĐB
278205 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 8
2 1 8
3 8
4 5 9
5 6
6 8
7 0 4
8 1 5 5 6 7 8
9  

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
14 0  
Giải Bảy
G.7
839 1 3 6
Giải Sáu
G.6
1654 8513 9728 2 2 8 8
Giải Năm
G.5
3884 3 9
Giải Tư
G.4
85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522
4
5
0 2 6
4 4
Giải Ba
G.3
14284 12769 6 9
Giải Nhì
G.2
23540 7 4 9
Giải Nhất
G.1
29988 8 4 4 8
Giải ĐB
ĐB
692979 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6
2 2 8 8
3 9
4 0 2 6
5 4 4
6 9
7 4 9
8 4 4 8
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
60 0 0 1
Giải Bảy
G.7
789 1 2 3 8 9
Giải Sáu
G.6
3801 3250 1912 2 5
Giải Năm
G.5
3238 3 8
Giải Tư
G.4
87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258
4
5
 
0 8
Giải Ba
G.3
53665 85888 6 5 7
Giải Nhì
G.2
35289 7 3
Giải Nhất
G.1
01473 8 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
192219 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1 2 3 8 9
2 5
3 8
4  
5 0 8
6 5 7
7 3
8 8 9 9
9 1

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
46 0 5 9
Giải Bảy
G.7
909 1 5 7
Giải Sáu
G.6
8666 0262 8233 2 0 1 5 8 9
Giải Năm
G.5
8117 3 3
Giải Tư
G.4
39620 79125 83705 94297 89528 46315 24391
4
5
9
 
Giải Ba
G.3
93829 40180 6 2 6
Giải Nhì
G.2
71621 7  
Giải Nhất
G.1
01949 8 0
Giải ĐB
ĐB
699594 9 1 4 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 5 7
2 0 1 5 8 9
3 3
4 9
5  
6 2 6
7  
8 0
9 1 4 7

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 6 6 8 8
Giải Bảy
G.7
944 1  
Giải Sáu
G.6
0008 2508 2960 2 4
Giải Năm
G.5
1281 3  
Giải Tư
G.4
96286 39499 78873 47306 13074 84324 32540
4
5
0 4
 
Giải Ba
G.3
20694 84464 6 0 4
Giải Nhì
G.2
56306 7 0 3 4
Giải Nhất
G.1
65292 8 1 6
Giải ĐB
ĐB
378270 9 2 4 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 6 8 8
1  
2 4
3  
4 0 4
5  
6 0 4
7 0 3 4
8 1 6
9 2 4 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
40 0 8 8
Giải Bảy
G.7
760 1  
Giải Sáu
G.6
9376 9060 0669 2 1 4 6 8
Giải Năm
G.5
8224 3 8
Giải Tư
G.4
39438 27826 10782 26308 97128 67362 60208
4
5
5
 
Giải Ba
G.3
38345 85975 6 0 0 2 7 9
Giải Nhì
G.2
82287 7 5 6
Giải Nhất
G.1
31521 8 2 7
Giải ĐB
ĐB
913567 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 8
1  
2 1 4 6 8
3 8
4 5
5  
6 0 0 2 7 9
7 5 6
8 2 7
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
91 0 2 7
Giải Bảy
G.7
749 1 9
Giải Sáu
G.6
0830 5638 4402 2 3
Giải Năm
G.5
4719 3 0 6 8
Giải Tư
G.4
96387 87236 63899 96654 64180 49366 40940
4
5
0 1 4 9
4 4
Giải Ba
G.3
88254 02223 6 6
Giải Nhì
G.2
93341 7  
Giải Nhất
G.1
54507 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
773544 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 7
1 9
2 3
3 0 6 8
4 0 1 4 9
5 4 4
6 6
7  
8 0 7
9 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
48 0 5 9
Giải Bảy
G.7
760 1 0 6
Giải Sáu
G.6
0379 5951 8375 2 7 9
Giải Năm
G.5
5805 3 9
Giải Tư
G.4
08854 19409 44477 74339 74881 13168 80129
4
5
1 3
1 4
Giải Ba
G.3
18127 77341 6 0 8
Giải Nhì
G.2
47110 7 5 7 9
Giải Nhất
G.1
89416 8 1
Giải ĐB
ĐB
597943 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 9
1 0 6
2 7 9
3 9
4 1 3
5 1 4
6 0 8
7 5 7 9
8 1
9  

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 3 6
Giải Bảy
G.7
318 1 5 6 8 9
Giải Sáu
G.6
4980 8589 1446 2 7
Giải Năm
G.5
2915 3 2
Giải Tư
G.4
63256 81488 28051 57403 21689 14343 15927
4
5
3 6
1 6
Giải Ba
G.3
79016 46919 6 1
Giải Nhì
G.2
45961 7  
Giải Nhất
G.1
56806 8 0 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
439832 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 6
1 5 6 8 9
2 7
3 2
4 3 6
5 1 6
6 1
7  
8 0 8 9 9
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
97 0  
Giải Bảy
G.7
228 1 7 8
Giải Sáu
G.6
5363 8868 1681 2 3 8
Giải Năm
G.5
6884 3  
Giải Tư
G.4
29818 64870 95955 37773 24993 60695 63041
4
5
1 4
5 5
Giải Ba
G.3
21194 06155 6 3 8
Giải Nhì
G.2
19417 7 0 3
Giải Nhất
G.1
36523 8 1 4
Giải ĐB
ĐB
000344 9 3 4 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 7 8
2 3 8
3  
4 1 4
5 5 5
6 3 8
7 0 3
8 1 4
9 3 4 5