XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
61 0 6 9
Giải Bảy
G.7
440 1 1 3 9
Giải Sáu
G.6
4130 3919 8559 2  
Giải Năm
G.5
1165 3 0
Giải Tư
G.4
54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446
4
5
0 0 3 6
2 9
Giải Ba
G.3
98584 18506 6 1 5 7
Giải Nhì
G.2
57843 7  
Giải Nhất
G.1
05761 8 4 9
Giải ĐB
ĐB
039809 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 1 3 9
2  
3 0
4 0 0 3 6
5 2 9
6 1 5 7
7  
8 4 9
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
62 0 2 9
Giải Bảy
G.7
586 1 9
Giải Sáu
G.6
3729 0702 9289 2 3 8 9
Giải Năm
G.5
3854 3 2
Giải Tư
G.4
73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067
4
5
7 9
4
Giải Ba
G.3
53677 21247 6 7
Giải Nhì
G.2
76023 7 1 7
Giải Nhất
G.1
59319 8 6 7 9
Giải ĐB
ĐB
710609 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 9
1 9
2 3 8 9
3 2
4 7 9
5 4
6 7
7 1 7
8 6 7 9
9 1

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
56 0 3 5 9
Giải Bảy
G.7
958 1 9
Giải Sáu
G.6
9909 7319 1272 2 7 9
Giải Năm
G.5
9786 3  
Giải Tư
G.4
79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029
4
5
 
8
Giải Ba
G.3
63570 30827 6 9
Giải Nhì
G.2
00183 7 0 2 7
Giải Nhất
G.1
85205 8 3 4 5 6 6
Giải ĐB
ĐB
024603 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 9
1 9
2 7 9
3  
4  
5 8
6 9
7 0 2 7
8 3 4 5 6 6
9 0

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
64 0  
Giải Bảy
G.7
688 1 0 6 9
Giải Sáu
G.6
9860 6016 5855 2 9
Giải Năm
G.5
4553 3 0 0 4
Giải Tư
G.4
51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734
4
5
 
3 5 5 9
Giải Ba
G.3
29688 99775 6 0 4 6
Giải Nhì
G.2
51130 7 5
Giải Nhất
G.1
64759 8 8 8
Giải ĐB
ĐB
496955 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 6 9
2 9
3 0 0 4
4  
5 3 5 5 9
6 0 4 6
7 5
8 8 8
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
90 0 3 9
Giải Bảy
G.7
496 1 8
Giải Sáu
G.6
4072 9438 3865 2 4 5
Giải Năm
G.5
2218 3 8 9 9
Giải Tư
G.4
35939 41884 85754 74009 37024 27378 00661
4
5
 
4 6
Giải Ba
G.3
47092 32139 6 1 5
Giải Nhì
G.2
95356 7 2 8
Giải Nhất
G.1
34903 8 4
Giải ĐB
ĐB
029325 9 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 9
1 8
2 4 5
3 8 9 9
4  
5 4 6
6 1 5
7 2 8
8 4
9 2 6

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
19 0 1
Giải Bảy
G.7
081 1 2
Giải Sáu
G.6
5325 5477 9921 2 1 5 7 9
Giải Năm
G.5
7688 3 0
Giải Tư
G.4
67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593
4
5
 
3 8
Giải Ba
G.3
13453 14230 6 3 7
Giải Nhì
G.2
63701 7 7
Giải Nhất
G.1
50893 8 1 6 8
Giải ĐB
ĐB
073529 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 2
2 1 5 7 9
3 0
4  
5 3 8
6 3 7
7 7
8 1 6 8
9 3 3

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
59 0  
Giải Bảy
G.7
719 1 9
Giải Sáu
G.6
4960 9936 9756 2 0 0 2
Giải Năm
G.5
9682 3 6 6 8
Giải Tư
G.4
43768 29136 65743 09750 74241 64976 17746
4
5
1 3 6
0 5 6
Giải Ba
G.3
47555 46520 6 0 8
Giải Nhì
G.2
62038 7 6
Giải Nhất
G.1
67320 8 2
Giải ĐB
ĐB
986122 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 9
2 0 0 2
3 6 6 8
4 1 3 6
5 0 5 6
6 0 8
7 6
8 2
9  

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 5 7
Giải Bảy
G.7
807 1 4 8
Giải Sáu
G.6
1597 8575 0170 2 0
Giải Năm
G.5
7299 3  
Giải Tư
G.4
31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541
4
5
1
2
Giải Ba
G.3
59365 03595 6 5 7 8
Giải Nhì
G.2
27305 7 0 0 5
Giải Nhất
G.1
48567 8 6
Giải ĐB
ĐB
885120 9 5 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 7
1 4 8
2 0
3  
4 1
5 2
6 5 7 8
7 0 0 5
8 6
9 5 7 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
10 0 0 2
Giải Bảy
G.7
189 1 0 1 7
Giải Sáu
G.6
6061 1567 3411 2 4 8
Giải Năm
G.5
5099 3 8
Giải Tư
G.4
16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202
4
5
 
8 8
Giải Ba
G.3
51110 18699 6 1 7
Giải Nhì
G.2
28828 7 8
Giải Nhất
G.1
96138 8 8 9
Giải ĐB
ĐB
255488 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2
1 0 1 7
2 4 8
3 8
4  
5 8 8
6 1 7
7 8
8 8 9
9 9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
57 0 7
Giải Bảy
G.7
640 1 0 9
Giải Sáu
G.6
4152 9727 7099 2 7
Giải Năm
G.5
9707 3 8 9
Giải Tư
G.4
23419 63710 57838 55898 39097 19392 27247
4
5
0 7
2
Giải Ba
G.3
07278 36663 6 3 8
Giải Nhì
G.2
74583 7 8
Giải Nhất
G.1
14939 8 3
Giải ĐB
ĐB
125668 9 2 7 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 9
2 7
3 8 9
4 0 7
5 2
6 3 8
7 8
8 3
9 2 7 8 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
31 0 8
Giải Bảy
G.7
958 1 3
Giải Sáu
G.6
2233 7862 3142 2 1 4 8
Giải Năm
G.5
6608 3 3 3 4
Giải Tư
G.4
41313 90487 41769 10821 73634 04528 72824
4
5
2
1 8
Giải Ba
G.3
57633 38051 6 2 4 9
Giải Nhì
G.2
91598 7  
Giải Nhất
G.1
81495 8 7
Giải ĐB
ĐB
905764 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 3
2 1 4 8
3 3 3 4
4 2
5 1 8
6 2 4 9
7  
8 7
9 5 8

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 3 5 6
Giải Bảy
G.7
526 1 4 6 6
Giải Sáu
G.6
7133 4073 3903 2 6
Giải Năm
G.5
9545 3 0 3
Giải Tư
G.4
14316 20891 96856 73563 33350 22430 29767
4
5
5
0 6
Giải Ba
G.3
48497 87005 6 3 7
Giải Nhì
G.2
42406 7 3
Giải Nhất
G.1
09716 8  
Giải ĐB
ĐB
505614 9 1 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3 5 6
1 4 6 6
2 6
3 0 3
4 5
5 0 6
6 3 7
7 3
8  
9 1 7

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
70 0 5 5
Giải Bảy
G.7
212 1 1 2 5 7
Giải Sáu
G.6
9417 5711 0405 2  
Giải Năm
G.5
0915 3  
Giải Tư
G.4
33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166
4
5
 
6 9
Giải Ba
G.3
66696 27905 6 0 3 5 6
Giải Nhì
G.2
42591 7 7
Giải Nhất
G.1
39360 8 2
Giải ĐB
ĐB
488382 9 1 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 1 2 5 7
2  
3  
4  
5 6 9
6 0 3 5 6
7 7
8 2
9 1 1 6

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
93 0 0 6
Giải Bảy
G.7
182 1 6 9
Giải Sáu
G.6
4139 0619 1824 2 0 4 8
Giải Năm
G.5
0028 3 9
Giải Tư
G.4
93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369
4
5
 
2 5
Giải Ba
G.3
25578 03989 6 9
Giải Nhì
G.2
32720 7 6 8
Giải Nhất
G.1
91906 8 2 7 9
Giải ĐB
ĐB
370295 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 6 9
2 0 4 8
3 9
4  
5 2 5
6 9
7 6 8
8 2 7 9
9 5