XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
29 0  
Giải Bảy
G.7
425 1  
Giải Sáu
G.6
3981 2827 3527 2 1 5 7 7
Giải Năm
G.5
5593 3 6 7
Giải Tư
G.4
98980 74857 66456 58782 28236 29771 29976
4
5
 
6 7
Giải Ba
G.3
90275 03237 6  
Giải Nhì
G.2
80874 7 1 4 5 6
Giải Nhất
G.1
87087 8 0 1 2 7
Giải ĐB
ĐB
097421 9 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 1 5 7 7
3 6 7
4  
5 6 7
6  
7 1 4 5 6
8 0 1 2 7
9 3

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
50 0 0 6 8
Giải Bảy
G.7
200 1 0 1 3 8
Giải Sáu
G.6
2306 8137 6155 2  
Giải Năm
G.5
1811 3 5 6 7
Giải Tư
G.4
27498 94935 19936 01318 63810 32783 28869
4
5
5
5
Giải Ba
G.3
83745 85408 6 9
Giải Nhì
G.2
45879 7 1 9
Giải Nhất
G.1
71371 8 3
Giải ĐB
ĐB
903513 9 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 8
1 0 1 3 8
2  
3 5 6 7
4 5
5 5
6 9
7 1 9
8 3
9 8

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
84 0 7
Giải Bảy
G.7
507 1 0 8
Giải Sáu
G.6
0930 2295 8768 2 3 6
Giải Năm
G.5
5848 3 0 8 9
Giải Tư
G.4
46465 47526 43173 53910 24818 40739 59541
4
5
0 1 8
 
Giải Ba
G.3
25823 15338 6 5 8
Giải Nhì
G.2
38987 7 3
Giải Nhất
G.1
85680 8 0 7
Giải ĐB
ĐB
470840 9 5

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 7
1 0 8
2 3 6
3 0 8 9
4 0 1 8
5  
6 5 8
7 3
8 0 7
9 5

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
54 0 8
Giải Bảy
G.7
671 1 6 7
Giải Sáu
G.6
7508 4963 4271 2 9
Giải Năm
G.5
5556 3 4 8
Giải Tư
G.4
77638 22974 33516 60665 57250 60934 72217
4
5
 
0 6 7
Giải Ba
G.3
63472 85457 6 3 4 5
Giải Nhì
G.2
02190 7 1 1 2 4
Giải Nhất
G.1
76629 8  
Giải ĐB
ĐB
692964 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 6 7
2 9
3 4 8
4  
5 0 6 7
6 3 4 5
7 1 1 2 4
8  
9 0

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
39 0 0 6
Giải Bảy
G.7
518 1 6 8
Giải Sáu
G.6
6869 0462 4179 2  
Giải Năm
G.5
6816 3 1
Giải Tư
G.4
80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
4
5
3 3
 
Giải Ba
G.3
60300 86797 6 1 2 4 8 9
Giải Nhì
G.2
90943 7 1 9 9
Giải Nhất
G.1
46806 8 2
Giải ĐB
ĐB
713531 9 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6
1 6 8
2  
3 1
4 3 3
5  
6 1 2 4 8 9
7 1 9 9
8 2
9 7

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
25 0  
Giải Bảy
G.7
330 1 4
Giải Sáu
G.6
2567 4125 9496 2 1 5 6
Giải Năm
G.5
8184 3 0 8
Giải Tư
G.4
76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
4
5
2 9
1
Giải Ba
G.3
88761 77071 6 1 1 7
Giải Nhì
G.2
29621 7 1 7
Giải Nhất
G.1
31196 8 4
Giải ĐB
ĐB
218726 9 6 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 4
2 1 5 6
3 0 8
4 2 9
5 1
6 1 1 7
7 1 7
8 4
9 6 6

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
73 0 2
Giải Bảy
G.7
261 1 0 1 9
Giải Sáu
G.6
3034 3324 7499 2 4 6
Giải Năm
G.5
1895 3 0 4 7 7 9
Giải Tư
G.4
25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
4
5
 
 
Giải Ba
G.3
44760 13019 6 0 1 9
Giải Nhì
G.2
53430 7 3
Giải Nhất
G.1
72502 8  
Giải ĐB
ĐB
757837 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 0 1 9
2 4 6
3 0 4 7 7 9
4  
5  
6 0 1 9
7 3
8  
9 5 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
69 0 0 1
Giải Bảy
G.7
993 1  
Giải Sáu
G.6
7339 7987 1499 2  
Giải Năm
G.5
9151 3 9
Giải Tư
G.4
47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
4
5
1 8
0 1 2 9
Giải Ba
G.3
53000 72959 6 3 4
Giải Nhì
G.2
32650 7  
Giải Nhất
G.1
04301 8 4 5 7 9
Giải ĐB
ĐB
751084 9 3 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1  
2  
3 9
4 1 8
5 0 1 2 9
6 3 4
7  
8 4 5 7 9
9 3 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
74 0 1 7 8
Giải Bảy
G.7
120 1 6
Giải Sáu
G.6
5138 8801 1977 2 0 8
Giải Năm
G.5
9248 3 2 2 8
Giải Tư
G.4
87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
4
5
3 8
4
Giải Ba
G.3
48928 39716 6  
Giải Nhì
G.2
36843 7 0 7
Giải Nhất
G.1
89532 8 0 2 3
Giải ĐB
ĐB
271154 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 7 8
1 6
2 0 8
3 2 2 8
4 3 8
5 4
6  
7 0 7
8 0 2 3
9  

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
09 0 8
Giải Bảy
G.7
340 1 1 3 5 5 6 9
Giải Sáu
G.6
5973 6277 3360 2 3
Giải Năm
G.5
6713 3 8
Giải Tư
G.4
78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
4
5
0
1
Giải Ba
G.3
29616 97767 6 0 6 7
Giải Nhì
G.2
59938 7 3 5 7
Giải Nhất
G.1
66351 8  
Giải ĐB
ĐB
282175 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8
1 1 3 5 5 6 9
2 3
3 8
4 0
5 1
6 0 6 7
7 3 5 7
8  
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
92 0 5 5
Giải Bảy
G.7
681 1 6
Giải Sáu
G.6
1590 4393 1640 2 4
Giải Năm
G.5
6705 3 0 1
Giải Tư
G.4
83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
4
5
0 1 5
2 6
Giải Ba
G.3
69431 30679 6 4 5
Giải Nhì
G.2
13064 7 9
Giải Nhất
G.1
01145 8 1
Giải ĐB
ĐB
970856 9 0 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5
1 6
2 4
3 0 1
4 0 1 5
5 2 6
6 4 5
7 9
8 1
9 0 3

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
89 0  
Giải Bảy
G.7
943 1  
Giải Sáu
G.6
8382 9789 0065 2 7
Giải Năm
G.5
7150 3 1 3 8
Giải Tư
G.4
80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
4
5
3 5 6 7
0 4
Giải Ba
G.3
11254 20733 6 0 1 5
Giải Nhì
G.2
07838 7  
Giải Nhất
G.1
42046 8 2 9
Giải ĐB
ĐB
378947 9 3 3

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1  
2 7
3 1 3 8
4 3 5 6 7
5 0 4
6 0 1 5
7  
8 2 9
9 3 3

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
18 0 0 1
Giải Bảy
G.7
263 1  
Giải Sáu
G.6
0933 4669 3201 2 1 1 8
Giải Năm
G.5
7771 3 1 3
Giải Tư
G.4
42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
4
5
7
0
Giải Ba
G.3
85363 30668 6 3 3 8 9
Giải Nhì
G.2
42750 7 1 6
Giải Nhất
G.1
76476 8 5 6
Giải ĐB
ĐB
953928 9  

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1
1  
2 1 1 8
3 1 3
4 7
5 0
6 3 3 8 9
7 1 6
8 5 6
9  

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
13 0 0 6 7 9 9
Giải Bảy
G.7
538 1 0
Giải Sáu
G.6
0232 7578 7410 2 1
Giải Năm
G.5
4148 3 2 4 8
Giải Tư
G.4
47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
4
5
8
 
Giải Ba
G.3
88162 65400 6 1 2 5
Giải Nhì
G.2
26909 7 8
Giải Nhất
G.1
89395 8  
Giải ĐB
ĐB
468109 9 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 6 7 9 9
1 0
2 1
3 2 4 8
4 8
5  
6 1 2 5
7 8
8  
9 5 8