XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 4 7 9
Giải Bảy
G.7
13 1 2 3 3
Giải Sáu
G.6
657 278 665 2 0 2
Giải Năm
G.5
9378 3 1 3
Giải Tư
G.4
3800 1820 6576 3971 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 6
2 4 7 9
Giải Ba
G.3
59259 29533 6 5 7
Giải Nhì
G.2
89775 7 1 1 5 6 8 8
Giải Nhất
G.1
67112 8 4
Giải ĐB
ĐB
29667 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 4 7 9
1 2 3 3
2 0 2
3 1 3
4 1 6
5 2 4 7 9
6 5 7
7 1 1 5 6 8 8
8 4
9 2

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0  
Giải Bảy
G.7
57 1 3 6 7 9
Giải Sáu
G.6
296 454 735 2 0 1 7
Giải Năm
G.5
4921 3 0 5
Giải Tư
G.4
3427 2316 6061 2559 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 6 7
0 0 4 7 9
Giải Ba
G.3
87740 81446 6 1 3
Giải Nhì
G.2
58093 7 7
Giải Nhất
G.1
95585 8 3 5
Giải ĐB
ĐB
41717 9 3 3 3 3 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 3 6 7 9
2 0 1 7
3 0 5
4 0 6 7
5 0 0 4 7 9
6 1 3
7 7
8 3 5
9 3 3 3 3 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 4 9
Giải Bảy
G.7
77 1 3 4
Giải Sáu
G.6
348 804 059 2 3 4
Giải Năm
G.5
2079 3 8 9
Giải Tư
G.4
7123 3738 4897 4969 tructiep tructiep tructiep
4
5
3 5 7 8 8
6 9 9
Giải Ba
G.3
41443 41075 6 4 6 9
Giải Nhì
G.2
03599 7 5 7 7 9
Giải Nhất
G.1
07545 8  
Giải ĐB
ĐB
87109 9 1 7 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 9
1 3 4
2 3 4
3 8 9
4 3 5 7 8 8
5 6 9 9
6 4 6 9
7 5 7 7 9
8  
9 1 7 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 1
Giải Bảy
G.7
30 1 5 5 8 9 9 9
Giải Sáu
G.6
785 619 594 2 6
Giải Năm
G.5
2738 3 0 7 8
Giải Tư
G.4
2857 7477 7015 3584 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 9
5 6 7 8
Giải Ba
G.3
31319 32255 6 8
Giải Nhì
G.2
87719 7 6 7
Giải Nhất
G.1
58758 8 4 5 5 7
Giải ĐB
ĐB
97218 9 3 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1
1 5 5 8 9 9 9
2 6
3 0 7 8
4 1 9
5 5 6 7 8
6 8
7 6 7
8 4 5 5 7
9 3 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 6 8
Giải Bảy
G.7
17 1 3 7 9
Giải Sáu
G.6
025 779 153 2 2 5 6 9
Giải Năm
G.5
1192 3 6
Giải Tư
G.4
2922 8295 5736 1480 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 2 8
1 3 4 5
Giải Ba
G.3
79055 83498 6 6
Giải Nhì
G.2
79526 7 7 9
Giải Nhất
G.1
64806 8 0 1
Giải ĐB
ĐB
29213 9 2 2 5 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 8
1 3 7 9
2 2 5 6 9
3 6
4 0 2 8
5 1 3 4 5
6 6
7 7 9
8 0 1
9 2 2 5 8 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 3 4
Giải Bảy
G.7
57 1 1 1 5 9
Giải Sáu
G.6
571 895 203 2 2 9
Giải Năm
G.5
5841 3 1
Giải Tư
G.4
9311 5583 1959 1099 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 7 7 8
1 3 6 7 8 9
Giải Ba
G.3
77448 92351 6  
Giải Nhì
G.2
88253 7 1 2 4 7
Giải Nhất
G.1
49158 8 3
Giải ĐB
ĐB
24547 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4
1 1 1 5 9
2 2 9
3 1
4 1 7 7 8
5 1 3 6 7 8 9
6  
7 1 2 4 7
8 3
9 5 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 9
Giải Bảy
G.7
53 1 2 3
Giải Sáu
G.6
559 193 047 2 7 7
Giải Năm
G.5
4238 3 0 0 1 3 7 8
Giải Tư
G.4
3330 1999 6180 1527 tructiep tructiep tructiep
4
5
4 7
3 8 9
Giải Ba
G.3
09500 00837 6 4 4
Giải Nhì
G.2
08364 7 4
Giải Nhất
G.1
20830 8 0 0 9
Giải ĐB
ĐB
85198 9 1 3 8 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 9
1 2 3
2 7 7
3 0 0 1 3 7 8
4 4 7
5 3 8 9
6 4 4
7 4
8 0 0 9
9 1 3 8 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 6 9
Giải Bảy
G.7
22 1 2 8 9
Giải Sáu
G.6
218 446 574 2 2 3 4 5 6 8
Giải Năm
G.5
8299 3 6 8
Giải Tư
G.4
1579 8236 1126 0906 tructiep tructiep tructiep
4
5
6 8 8
8
Giải Ba
G.3
90373 98148 6 0
Giải Nhì
G.2
93148 7 3 4 4 6 7 8 9
Giải Nhất
G.1
29924 8  
Giải ĐB
ĐB
78195 9 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 6 9
1 2 8 9
2 2 3 4 5 6 8
3 6 8
4 6 8 8
5 8
6 0
7 3 4 4 6 7 8 9
8  
9 5 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 4 4 6 7
Giải Bảy
G.7
04 1 0 1 4
Giải Sáu
G.6
045 986 854 2 3 5
Giải Năm
G.5
4814 3 6
Giải Tư
G.4
4653 0404 1264 3776 tructiep tructiep tructiep
4
5
5 5
0 3 4
Giải Ba
G.3
64466 55492 6 4 6 8
Giải Nhì
G.2
98236 7 1 6 6 6
Giải Nhất
G.1
89976 8 1 6 6 9
Giải ĐB
ĐB
49968 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 4 6 7
1 0 1 4
2 3 5
3 6
4 5 5
5 0 3 4
6 4 6 8
7 1 6 6 6
8 1 6 6 9
9 2

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 2
Giải Bảy
G.7
28 1 3 7
Giải Sáu
G.6
413 766 550 2 6 8
Giải Năm
G.5
9972 3 0 2
Giải Tư
G.4
4650 8057 0190 9775 tructiep tructiep tructiep
4
5
3 9
0 0 3 7 7 7
Giải Ba
G.3
33957 38478 6 0 4 6
Giải Nhì
G.2
38074 7 2 4 5 7 8
Giải Nhất
G.1
92364 8 6
Giải ĐB
ĐB
69049 9 0 5 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 3 7
2 6 8
3 0 2
4 3 9
5 0 0 3 7 7 7
6 0 4 6
7 2 4 5 7 8
8 6
9 0 5 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 2 2 6
Giải Bảy
G.7
56 1 1 5 9
Giải Sáu
G.6
849 632 541 2 1
Giải Năm
G.5
4858 3 2 2 4
Giải Tư
G.4
9732 0906 5734 5995 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 6 8 8 9
3 6 8
Giải Ba
G.3
59976 69948 6 0 0 6 8
Giải Nhì
G.2
45698 7 6
Giải Nhất
G.1
76496 8  
Giải ĐB
ĐB
58553 9 0 5 6 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 2 6
1 1 5 9
2 1
3 2 2 4
4 1 6 8 8 9
5 3 6 8
6 0 0 6 8
7 6
8  
9 0 5 6 8

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0  
Giải Bảy
G.7
87 1 0 1 1 3
Giải Sáu
G.6
553 568 678 2 1
Giải Năm
G.5
8056 3 4 7 8
Giải Tư
G.4
2721 9310 9589 6644 tructiep tructiep tructiep
4
5
4 5 6 9
1 3 6 7
Giải Ba
G.3
68037 86767 6 0 4 7 8
Giải Nhì
G.2
26845 7 7 8
Giải Nhất
G.1
95077 8 7 8 9 9
Giải ĐB
ĐB
17713 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0  
1 0 1 1 3
2 1
3 4 7 8
4 4 5 6 9
5 1 3 6 7
6 0 4 7 8
7 7 8
8 7 8 9 9
9 2

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5 8
Giải Bảy
G.7
10 1 0 2 3 6
Giải Sáu
G.6
284 673 985 2 5 5 9
Giải Năm
G.5
3554 3 2
Giải Tư
G.4
3113 6305 4666 1625 tructiep tructiep tructiep
4
5
2 3 9 9
2 4 6
Giải Ba
G.3
92663 63665 6 3 5 6
Giải Nhì
G.2
59642 7 3 6
Giải Nhất
G.1
13716 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
93649 9 1 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 8
1 0 2 3 6
2 5 5 9
3 2
4 2 3 9 9
5 2 4 6
6 3 5 6
7 3 6
8 4 5
9 1 4 4

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5 5 8 9
Giải Bảy
G.7
05 1 8
Giải Sáu
G.6
585 536 357 2 1 1
Giải Năm
G.5
0731 3 1 2 3 6
Giải Tư
G.4
9005 8609 0221 4118 tructiep tructiep tructiep
4
5
7
2 3 7
Giải Ba
G.3
75571 94533 6 8 9
Giải Nhì
G.2
69632 7 0 1 4 5 9
Giải Nhất
G.1
08368 8 5 7 8
Giải ĐB
ĐB
30775 9 1 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5 5 8 9
1 8
2 1 1
3 1 2 3 6
4 7
5 2 3 7
6 8 9
7 0 1 4 5 9
8 5 7 8
9 1 6