XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 1 2 4
Giải Bảy
G.7
67 1 2 3 8 9
Giải Sáu
G.6
822 592 330 2 2
Giải Năm
G.5
6197 3 0 0 0 4 6 8
Giải Tư
G.4
0901 2079 7938 4045 tructiep tructiep tructiep
4
5
5
0
Giải Ba
G.3
63867 87793 6 3 6 7 7 9
Giải Nhì
G.2
96463 7 9
Giải Nhất
G.1
13904 8  
Giải ĐB
ĐB
35019 9 2 3 6 7

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 1 2 4
1 2 3 8 9
2 2
3 0 0 0 4 6 8
4 5
5 0
6 3 6 7 7 9
7 9
8  
9 2 3 6 7

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 2 4 4 6 9
Giải Bảy
G.7
82 1 2
Giải Sáu
G.6
809 167 404 2 4 6 6 8
Giải Năm
G.5
0882 3 6
Giải Tư
G.4
5102 9000 1506 9324 tructiep tructiep tructiep
4
5
 
1
Giải Ba
G.3
40592 50165 6 2 4 5 7
Giải Nhì
G.2
22292 7 1
Giải Nhất
G.1
76636 8 2 2 2 4 8
Giải ĐB
ĐB
89651 9 1 2 2 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 2 4 4 6 9
1 2
2 4 6 6 8
3 6
4  
5 1
6 2 4 5 7
7 1
8 2 2 2 4 8
9 1 2 2 6

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 3
Giải Bảy
G.7
26 1 1
Giải Sáu
G.6
522 777 486 2 2 6 8 9
Giải Năm
G.5
7969 3 4 5 7 7
Giải Tư
G.4
3837 4684 8365 2866 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 8
6
Giải Ba
G.3
30792 09411 6 5 6 7 9
Giải Nhì
G.2
70735 7 6 7
Giải Nhất
G.1
68334 8 2 2 3 4 6 6
Giải ĐB
ĐB
92129 9 2 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 3
1 1
2 2 6 8 9
3 4 5 7 7
4 1 8
5 6
6 5 6 7 9
7 6 7
8 2 2 3 4 6 6
9 2 4

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 5
Giải Bảy
G.7
23 1 1 3 7 7
Giải Sáu
G.6
942 348 751 2 2 3
Giải Năm
G.5
7872 3 6 7 8
Giải Tư
G.4
9513 1650 8588 6805 tructiep tructiep tructiep
4
5
2 3 6 8
0 0 1
Giải Ba
G.3
49017 20483 6 6 9
Giải Nhì
G.2
99881 7 2 6
Giải Nhất
G.1
37992 8 1 3 3 8 8
Giải ĐB
ĐB
41946 9 2

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 5
1 1 3 7 7
2 2 3
3 6 7 8
4 2 3 6 8
5 0 0 1
6 6 9
7 2 6
8 1 3 3 8 8
9 2

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 2
Giải Bảy
G.7
20 1 9
Giải Sáu
G.6
248 744 402 2 0 7 8
Giải Năm
G.5
8179 3 1 4 5
Giải Tư
G.4
9671 9583 6464 8484 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 4 8 8
0 5
Giải Ba
G.3
63455 73781 6 4
Giải Nhì
G.2
07899 7 0 1 9
Giải Nhất
G.1
44227 8 0 1 3 4 5 8
Giải ĐB
ĐB
77390 9 0 2 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2
1 9
2 0 7 8
3 1 4 5
4 0 4 8 8
5 0 5
6 4
7 0 1 9
8 0 1 3 4 5 8
9 0 2 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 5
Giải Bảy
G.7
62 1 2 3 5 5
Giải Sáu
G.6
884 736 215 2 6
Giải Năm
G.5
2987 3 6
Giải Tư
G.4
6160 0094 1043 2015 tructiep tructiep tructiep
4
5
3 5
0 6
Giải Ba
G.3
32501 94496 6 0 1 2 3 3 8 9
Giải Nhì
G.2
50213 7 7
Giải Nhất
G.1
06763 8 4 7 7 8
Giải ĐB
ĐB
93712 9 4 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 5
1 2 3 5 5
2 6
3 6
4 3 5
5 0 6
6 0 1 2 3 3 8 9
7 7
8 4 7 7 8
9 4 5 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 4 7 9
Giải Bảy
G.7
89 1 5 6 8
Giải Sáu
G.6
104 934 481 2 0 7 8
Giải Năm
G.5
3701 3 3 4 4 7 7 7
Giải Tư
G.4
1818 5842 0140 4657 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 2
7 7
Giải Ba
G.3
38607 71890 6 4 7
Giải Nhì
G.2
50137 7 4
Giải Nhất
G.1
36837 8 1 2 9
Giải ĐB
ĐB
59509 9 0

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 4 7 9
1 5 6 8
2 0 7 8
3 3 4 4 7 7 7
4 0 2
5 7 7
6 4 7
7 4
8 1 2 9
9 0

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 8 9 9
Giải Bảy
G.7
08 1 1 3
Giải Sáu
G.6
368 823 443 2 3
Giải Năm
G.5
0386 3 4 8
Giải Tư
G.4
8467 7574 1579 7138 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 0 3 3 7
4
Giải Ba
G.3
67243 04747 6 2 6 7 8 8
Giải Nhì
G.2
39583 7 4 8 9
Giải Nhất
G.1
01140 8 3 6 6 6
Giải ĐB
ĐB
08154 9 1

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 8 9 9
1 1 3
2 3
3 4 8
4 0 0 3 3 7
5 4
6 2 6 7 8 8
7 4 8 9
8 3 6 6 6
9 1

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 1 2 5 8
Giải Bảy
G.7
01 1 1
Giải Sáu
G.6
724 174 453 2 1 4 6
Giải Năm
G.5
0160 3 6
Giải Tư
G.4
3605 3596 2870 5392 tructiep tructiep tructiep
4
5
6 8 9
3 3 6
Giải Ba
G.3
69170 12911 6 0 7 8
Giải Nhì
G.2
75772 7 0 0 2 4 6
Giải Nhất
G.1
63302 8  
Giải ĐB
ĐB
79436 9 2 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 1 2 5 8
1 1
2 1 4 6
3 6
4 6 8 9
5 3 3 6
6 0 7 8
7 0 0 2 4 6
8  
9 2 5 6

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1
Giải Bảy
G.7
37 1 0 7 9 9
Giải Sáu
G.6
495 283 089 2 7 7
Giải Năm
G.5
5119 3 1 5 7 9
Giải Tư
G.4
1992 5460 0527 7755 tructiep tructiep tructiep
4
5
3
1 5
Giải Ba
G.3
11078 35566 6 0 5 6 6
Giải Nhì
G.2
67639 7 5 7 8
Giải Nhất
G.1
14235 8 3 5 9
Giải ĐB
ĐB
76777 9 2 5 6

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1
1 0 7 9 9
2 7 7
3 1 5 7 9
4 3
5 1 5
6 0 5 6 6
7 5 7 8
8 3 5 9
9 2 5 6

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 1 3 4 5
Giải Bảy
G.7
05 1 4 6 8
Giải Sáu
G.6
380 518 321 2 1 3 6
Giải Năm
G.5
5136 3 6 9 9
Giải Tư
G.4
7785 6343 5951 3385 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 2 3 3
1 5
Giải Ba
G.3
57514 55801 6 6 7
Giải Nhì
G.2
28539 7  
Giải Nhất
G.1
04642 8 0 5 5 5
Giải ĐB
ĐB
44823 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 1 3 4 5
1 4 6 8
2 1 3 6
3 6 9 9
4 0 2 3 3
5 1 5
6 6 7
7  
8 0 5 5 5
9 4 4

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 4 7 8 8
Giải Bảy
G.7
71 1 0 8
Giải Sáu
G.6
818 799 831 2 1 6 7 9
Giải Năm
G.5
0799 3 1 6
Giải Tư
G.4
9164 3207 6899 0093 tructiep tructiep tructiep
4
5
0 6
6
Giải Ba
G.3
84226 05736 6 4 5
Giải Nhì
G.2
03694 7 1 6
Giải Nhất
G.1
51429 8  
Giải ĐB
ĐB
50221 9 2 2 3 4 4 9 9 9

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 4 7 8 8
1 0 8
2 1 6 7 9
3 1 6
4 0 6
5 6
6 4 5
7 1 6
8  
9 2 2 3 4 4 9 9 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 2 4 8 8
Giải Bảy
G.7
95 1  
Giải Sáu
G.6
927 362 456 2 2 4 6 7
Giải Năm
G.5
7124 3 4 9 9
Giải Tư
G.4
2546 5002 0826 2950 tructiep tructiep tructiep
4
5
2 6
0 3 6
Giải Ba
G.3
18739 41960 6 0 1 2
Giải Nhì
G.2
76774 7 2 4 7
Giải Nhất
G.1
45485 8 4 5
Giải ĐB
ĐB
62198 9 4 5 8

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 2 4 8 8
1  
2 2 4 6 7
3 4 9 9
4 2 6
5 0 3 6
6 0 1 2
7 2 4 7
8 4 5
9 4 5 8

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Đầu
Lô Tô
Giải Tám
G.8
tructiep 0 0 3 4 5 7 7
Giải Bảy
G.7
05 1 6
Giải Sáu
G.6
781 007 337 2 2 3 3 6 6
Giải Năm
G.5
6188 3 5 7
Giải Tư
G.4
2580 6226 0074 0880 tructiep tructiep tructiep
4
5
1 2 6
 
Giải Ba
G.3
25494 16326 6 4
Giải Nhì
G.2
09941 7 0 4
Giải Nhất
G.1
36603 8 0 0 1 7 8
Giải ĐB
ĐB
14894 9 4 4

Thông báo

Đầu Lô Tô
0 0 3 4 5 7 7
1 6
2 2 3 3 6 6
3 5 7
4 1 2 6
5  
6 4
7 0 4
8 0 0 1 7 8
9 4 4